Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Ivica Kojić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja sa 30. majem 2012. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3969/2012

U Beogradu, 7. juna 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Vesna Kovač dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja sa 30. majem 2012. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3968/2012

U Beogradu, 7. juna 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 15. stav 2. Odluke o osnivanju Državne lutrije Srbije, kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik RSˮ, br. 95/04 i 120/04) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE

I

Razrešava se Tamara Tripić dužnosti predsednika Nadzornog odbora Državne lutrije Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3999/2012-1

U Beogradu, 7. juna 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar