Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi u 2007. godini

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA

TOV JUNADI U 2007. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za tov junadi, i to: domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalca, simentalske rase i ostalih rasa, telesne mase iznad 420 kg (u daljem tekstu: podsticajna sredstva) u 2007. godini.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju pravna i fizička lica, kao i preduzetnici (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05).

Član 3.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je tovno grlo proizvedeno u sopstvenom zapatu, odnosno kupljeno, a provelo je u tovu na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika sredstava najmanje 100 dana i isto je namenjeno za proizvodnju mesa.

Član 4.

Podsticajna sredstva ostvaruju se jednom za period trajanja tova, i to nakon završetka tova.

Član 5.

Podsticajna sredstva utvrđuju se po tovnom grlu, i to u iznosu od:

1) 7.000 dinara za utovljeno grlo domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalca i simentalske rase;

2) 3.000 dinara za utovljeno grlo ostalih rasa.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana, po korisniku sredstava ne može biti veći od 3.500.000 dinara.

Član 6.

Isplatu podsticajnih sredstava iz člana 5. ove uredbe vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) korisnicima sredstava na namenski račun otvoren kod poslovne banke.

Član 7.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu, i to za:

1) tov junadi domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalca i simentalske rase na Obrascu br. 1 Zahtev za podsticajna sredstva za tov junadi domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalca i simentalske rase za 2007. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

2) tov junadi ostalih rasa na Obrascu br. 2 Zahtev za podsticajna sredstva za tov junadi ostalih rasa za 2007. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) kopija legitimacije poljoprivrednog gazdinstva, odnosno potvrde o upisu u Registar poljoprivrednog gazdinstva;

2) prijemnica izdata od strane klanice overena od strane veterinarskog inspektora.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 15 dana od dana prijema grla od strane klanice, a najkasnije do 1. decembra 2007. godine.

Član 8.

Korisnici sredstava dužni su da, u periodu od godinu dana od dana podnošenja zahteva iz člana 7. stav 1. ove uredbe, čuvaju kopije pasoša za goveda za sva grla navedena u zahtevu i da kopije pasoša stave na uvid inspektoru radi inspekcijskog nadzora.

Član 9.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik sredstava ako ostvari pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, a ne ispunjava uslove iz člana 3. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – korisnik sredstava.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik sredstava.

Član 10.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: _________

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427007.121.doc/1

OBRAZAC BR.1

Z A H T E V

ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA TOV JUNADI

DOMAĆEG ŠARENOG GOVEČETA U TIPU SIMENTALCA

I SIMENTALSKE RASE ZA 2007. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima i dostaviti ga lično ili putem pošte Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva /Naziv pravnog lica/Naziv preduzetnika JMBG / Matični broj Adresa (Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva Broj namenskog računa Naziv banke

II Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da tovno grlo za koje se podnosi zahtev za podsticajna sredstva potiče iz sopstvene proizvodnje (ili je kupljeno) i da je isto namenjeno za proizvodnju mesa i da nije za isto do sad ostvarivano pravo na podsticajna sredstva.

Datum i mesto Podnosilac zahteva

__________________ ___________________

III Obračun podsticajnih sredstava za tov junadi domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalca i simentalske rase

III Obračun podsticajnih sredstava za tov junadi domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalca i simentalske rase

Red.br. Identifikacioni broj grla Broj pasošaza goveda Telesna masa grla (kg.) Datum registracije grla na gazdinstvu podnosioca zahteva Datum prodaje grla klanici Iznos regresa po grlu (din.) UKUPNO:

Podnosilac zahteva

_______________________

Veterinarski inspektor Odgovorno lice pri otkupu

___________________________ ____________________

( potpis i pečat ) (potpis i pečat)

OBRAZAC BR.2

Z A H T E V

ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA TOV JUNADI

OSTALIH RASA ZA 2007. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima i dostaviti ga lično ili putem pošte Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva /Naziv pravnog lica/Naziv preduzetnika JMBG / Matični broj Adresa (Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva Broj namenskog računa Naziv banke

II Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da tovno grlo za koje se podnosi zahtev za podsticajna sredstva potiče iz sopstvene proizvodnje (ili je kupljeno) i da je isto namenjeno za proizvodnju mesa i da nije za isto do sad ostvarivano pravo na podsticajna sredstva.

Datum i mesto Podnosilac zahteva

__________________ ___________________

III Obračun podsticajnih sredstava za tov junadi ostalih rasa

III Obračun podsticajnih sredstava za tov junadi ostalih rasa

Red.br. Identifikacioni broj grla Broj pasošaza goveda Telesna masa grla (kg.) Datum registracije grla na gazdinstvu podnosioca zahteva Datum prodaje grla klanici Iznos regresa po grlu (din.) UKUPNO:

Podnosilac zahteva

_______________________

Veterinarski inspektor Odgovorno lice pri otkupu

___________________________ ____________________

( potpis i pečat ) ( potpis i pečat )

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Podsticanjem proizvodnje kvalitetnog tovnog materijala u govedarstvu, stvaraju se uslovi za povećanje obima i kvaliteta proizvodnje junećeg mesa. Cilj je povećanje proizvodnje junećeg mesa, i zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta za junećim mesom, kao i povećanje izvoza junećeg mesa na strana tržišta.

Cilj ove mere je i povećanje otkupa junadi u klanicama, i značajno smanjenje klanja stoke u uslovima koji nisu zato predviđeni i ne ispunjavaju odgovarajuće higijensko – sanitarne propise. Takođe kao rezultat ove mere može se očekivati smanjenje izvoza žive stoke, a sa druge strane povećanje izvoza kvalitetnog junećeg mesa (bebi-bif) na strana tržišta i ispunjenje kvote za izvoz junećeg mesa u Evropsku uniju.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za tov junadi, i to: domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalca, simentalske rase i ostalih rasa telesne mase iznad 420 kg u 2007. godini.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju pravna i fizička lica, kao i preduzetnici koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05).

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva ako je tovno grlo proizvedeno u sopstvenom zapatu, odnosno kupljeno, a provelo je u tovu na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika sredstava najmanje 100 dana i isto je namenjeno za proizvodnju mesa.

Podsticajna sredstva ostvaruju se jednom za period trajanja tova, i to nakon završetka tova. Podsticajna sredstva utvrđuju se po grlu, i to u iznosu od: 7.000 dinara za utovljeno grlo domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalca i simentalske rase i 3.000 dinara za utovljeno grlo ostalih rasa.

Ovako utvrđen iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 3.500.000 dinara po korisniku sredstava.

Isplatu podsticajnih sredstava vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede korisnicima sredstava na namenski račun otvoren kod poslovne banke.

Zahtev za ostvarivanje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu na obrascima: Zahtev za podsticajna sredstva za tov junadi domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalca i simentalske rase za 2007. godinu i Zahtev za podsticajna sredstva za tov junad ostalih rasa za 2007. godinu. Zahtevi se podnose u roku od 15 dana od dana prijema grla od strane klanice overena od strane veterinarskog inspektora, a najkasnije do 1. decembra 2007. godine. Korisnici sredstava su u obavezi da u periodu od godinu dana od dana podnošenja zahteva čuvaju kopije pasoša za goveda za sva grla navedena u zahtevu radi mogućnosti obavljanja inspekcijskog nadzora.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu, član 5. Razdeo 15. funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 12.505.000.000 dinara, od čega je za podsticaj tova junadi u 2007. godinu izdvojeno 150.000.000 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427007.121.doc/4

———————–Obrazac br.1 strana 1.

Obrazac br.1 strana 2.

Obrazac br.2 strana 1.

Obrazac br.2 strana 2.

Ostavite komentar