Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za tov junadi u 2008. godini

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA

TOV JUNADI U 2008. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za tov junadi, i to: domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalca, simentalske rase i ostalih rasa, telesne mase iznad 160 kg (u daljem tekstu: podsticajna sredstva) u 2008. godini.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju pravna i fizička lica nosioci poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: korisnici sredstava) pod uslovom da su:

1) upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08 – u daljem tekstu: Uredba);

2) prijavili vrstu i brojno stanje stočnog fonda zaključno sa 31. martom 2008. godine u skladu sa Uredbom;

3) vlasnici grla u tovu za koja podnose zahtev za podsticajna sredstva.

Član 3.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je tovno grlo proizvedeno u sopstvenom zapatu, odnosno kupljeno i provešće u tovu na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika sredstava najmanje 180 dana i isto je namenjeno za proizvodnju mesa.

Član 4.

Podsticajna sredstva ostvaruju se jednom za period trajanja tova po grlu u tovu, i to u toku trajanja tova.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka iz Registra.

Član 5.

Podsticajna sredstva utvrđuju se po grlu u tovu, i to u iznosu od:

1) 7.000 dinara za grlo u tovu domaćeg šarenog govečeta u tipu simentalca i simentalske rase;

2) 3.000 dinara za grlo u tovu ostalih rasa.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za najmanje tri grla u tovu, a najviše 100 grla u tovu po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu.

Član 6.

Isplatu podsticajnih sredstava iz člana 5. ove uredbe vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) korisnicima sredstava na namenski račun otvoren kod poslovne banke.

Član 7.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za tov junadi za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) kopija legitimacije poljoprivrednog gazdinstva za fizička lica, odnosno potvrde o upisu u Registar za pravna lica;

2) overena kopija pasoša za goveda za grla u tovu, za koja se podnosi zahtev.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu, najkasnije do 31. maja 2008. godine.

Član 8.

Korisnici sredstava dužni su da, u periodu od dve godine od dana podnošenja zahteva iz člana 7. stav 1. ove uredbe, čuvaju kopije pasoša za goveda za sva grla navedena u zahtevu i da ih stave na uvid inspektoru nadležnom za poslove poljoprivrede radi obavljanja inspekcijskog nadzora.

Član 9.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik sredstava ako ostvari pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, a ne ispunjava uslove iz člana 3. ove uredbe i ako ne čuva kopije pasoša za sva grla navedena u zahtevu u periodu od dve godine od dana podnošenja zahteva iz člana 7. stav 1. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik sredstava.

Član 10.

U slučaju dostavljanja netačnih podataka prilikom podnošenja zahteva iz člana 7. stav 1. ove uredbe, korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Uredbom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 11.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: _________

U Beogradu, februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.053.doc/1 Obrazac

ZAHTEV ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

ZA TOV JUNADI ZA 2008. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima i dostaviti ga lično ili putem pošte Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva /Naziv pravnog lica/ JMBG / Matični broj Adresa/sedište(Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

II Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da tovno grlo za koje se podnosi zahtev za podsticajna sredstva potiče iz sopstvene proizvodnje (ili je kupljeno) i da je isto namenjeno za proizvodnju mesa i da nije za isto do sad ostvarivano pravo na podsticajna sredstva.

Datum i mesto Nosilac poljoprivrednog gazdinstva

__________________ __________________________________

M.P.

III Obračun podsticajnih sredstava za tov junadi

Red.br. Rasa grla za koje se podnosi zahtev za podsticaj tova Identifikacioni broj grla(ID broj životinje) Broj pasošaza goveda Datum registracije grla na gazdinstvu podnosioca zahteva Iznos regresa po grlu (din.)

Datum i mesto Nosilac poljoprivrednog gazdinstva

__________________ M.P. ____________________________

4427008.053.doc/2

———————–

Zahtev za podsticajna sredstva za tov junadi za 2008. godinu strana 2.

Zahtev za podsticajna sredstva za tov junadi za 2008. godinu strana 1.

Ostavite komentar