Uredba o izmeni Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANjE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA I ZA IZVOZNE POSLOVE U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 1/11), u članu 2. stav 1. reči: „1.420.000.000,00 dinara” zamenjuju se rečima: „1.570.000.000,00 dinara”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 18. avgusta 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar