Uredba o izmenama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANjE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA U 2009. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 9/09, 34/09 i 36/09) u članu 4. stav 1. reči: „30 dana”, zamenjuju se rečima: „60 dana”.

Član 2.

U članu 6. stav 1. menja se i glasi:

„Korisnici kredita ne mogu smanjiti broj zaposlenih tokom perioda korišćenja kredita u odnosu na broj zaposlenih koji su imali u poslednjem mesecu kalendarskog kvartala koji je prethodio dobijanju kredita.”

Stav 6. menja se i glasi:

„Korisnik kredita je dužan da po isteku prve polovine perioda korišćenja kredita, kao i 30 dana pre isteka roka korišćenja kredita, dostavi mesečne OD obrasce overene od strane Poreske uprave za period korišćenja kredita, kao i za poslednji mesec kalendarskog kvartala koji je prethodio dobijanju kredita.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar