Uredba o izmenama Uredbe o subvencionisanju prodaje traktora u Republici Srpskoj u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 107/09 i 91/10) i Zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske („Službeni glasnik RS”, broj 70/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O SUBVENCIONISANjU PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o subvencionisanju prodaje traktora u Republici Srpskoj u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, broj 53/10), u članu 3. stav 1. reči: „u iznosu 50.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „u iznosu 47.000.000 dinara”, a reči: „broj 107/09” zamenjuju se rečima: „br. 107/09 i 91/10”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar