Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora u Republici Srbiji

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS ”, broj 120/08),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANjA PROIZVODNjE I PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRBIJI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način podsticanja proivodnje i prodaje novih traktora proizvedenih u Republici Srbiji.

Član 2.

Direktni korisnici podsticaja u smislu ove uredbe su proizvođači traktora u Republici Srbiji, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu od 400.000.000,00 dinara (četristomiliona dinara) obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2009. godinu.

Raspodela sredstva iz stava 1. ovog člana vršiće se avansnim plaćanjem proizvođačima traktora i motora u Republici Srbiji u ratama, srazmerno dinamici proizvodnje i prodaje novih traktora.

Član 4.

Podsticanje proizvodnje i prodaje iz člana 1. ove uredbe sprovodi se umanjenjem kupoprodajne cene novog traktora za iznos od 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan prodaje.

Član 5.

Ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja bliže propisuje način podsticanja proizvodnje i prodaje traktora, predviđenih ovom uredbom.

Član 6.

Pravo kupovine novih traktora u skladu sa ovom uredbom imaju:

1) fizička lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava;

2) pravna lica-poljoprivredni proizvođači, registrovani u skladu sa zakonom.

Pri prvoj registraciji traktora iz stava 1. ovog člana, u saobraćajnu dozvolu će biti uneta klauzula o zabrani otuđenja traktora u roku od tri godine od dana registracije.

Član 7.

Podsticanje proizvodnje i prodaje novih traktora primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe a najkasnije do 31. decembra 2009. godine.

Član 8.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja kvartalno će izveštavati Vladu o korišćenju sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe u delu koji se odnosi na postupak podsticanja proizvodnje i prodaje traktora vrši ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, a u delu koji se odnosi na zabranu raspolaganja – ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov

Ustavni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 123. stav 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu.

Razlozi za donošenje uredbe

„Dopunom Programa mera za ublažavanje negativnih efekata svetske ekonomske krize u Srbiji“, predviđeno je donošenje ove uredbe, kojom se preciznije utvrđuju uslovi i način podsticanja proizvodnje i prodaje novih traktora proizvedenih u Republici Srbiji.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. utvrđuje se da se ovom uredbom definišu uslovi i način sprovođenja subvencionisane kupovine traktora proizvedenih u Republici Srbiji.

Članom 2. definiše se da su lica koja su direktni korisnici podsticaja predviđenih ovom uredbom proizvođači traktora, a indirektni korisnici, krajnji kupci.

Članom 3. utvrđuje se da su sredstva namenjena sprovođenju aktivnosti iz člana 1. ove uredbe, konkretno iznos od 400.000.000,00 dinara (četristomiliona dinara).

Članom 4. utvrđuje se način sprovođenja subvencionisane kupovine novih traktora, konkretno umanjenjem kupoprodajne cene za iznos od 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan prodaje.

Članom 5. utvrđuje se ovlašćenje za donošenje akta za njeno sprovođenje.

Članom 6. se utvrđuje krug lica koja mogu da ostvare pravo na kupovinu novih traktora po subvencionisanoj ceni.

Članom 7. definisano je trajanje Programa podsticanja proizvodnje i prodaje traktora, konkretno, dok postoje sredstva iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 31. decembra 2009. godine.

Članom 8. utvrđuje se nadzor nad sprovođenjem ove uredbe.

Članom 9. se uređuje da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje ove uredbe, Zakonom o budžetu za 2009. godinu, obezbeđena su sredstva u visini od 400.000.000,00 dinara na razdelu 15 – Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621- Nabavka domaće finansijske imovine.

V. Analiza efekata propisa

Donošenje ove uredbe predstavlja rezultat procene Vlade da bi kombinovano subvencionisanje kupovine novog traktora (subvencionisana kamatna stopa predviđena Programom mera za za ublažavanje efekata svetske ekonomske krize u Srbiji i podsticanje proizvodnje i prodaje novih traktora proizvedenih u Republici Srbiji) imalo sinergijski efekat i značajno povećalo tražnju za traktorima proizvedenim u Republici Srbiji, uz znatne pozitivne efekte na planu ekologije i povećanja prinosa od poljoprivredne proizvodnje.

Konkretno, povećanjem tražnje za traktorima proizvedenim u Republici Srbiji, uz istovremenu podršku države fizičkim i pravnim licima u cilju povećanja kreditne sposobnosti, postižu se brojni pozitivni efekti kako na planu likvidnost realnog sektora, konkurentnosti nacionalne privrede uz maksimalno moguće očuvanje zaposlenosti.

VI. Razlozi za hitno donošenje uredbe

Osnovni razlog za hitno donošenje Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora proizvedenih u Republici Srbiji je taj što je neophodno da se bez odlaganja otpočne sa primenom imajući u vidu predstojeću poljoprivrednu sezonu i kako bi realizacija mera za umanjenje efekata svetske ekonomske krize u Republici Srbiji počela odmah.

Ostavite komentar