Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora u Republici Srbiji

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANjA PROIZVODNjE I PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRBIJI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 28/09) u članu 4. reč: „kupoprodajne” zamenjuje se rečju: „proizvođačke”, a reči „po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan prodaje” brišu se.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar