Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2012. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 2/12 i 90/12), u članu 3. stav 1. reči: „broj 101/11” zamenjuju se rečima: „br. 101/11 i 93/12”, reči: „200.000.000,00 dinara” zamenjuju se rečima: „250.000.000,00 dinara” i reči: „102.000.000,00 dinara na Razdelu 17” zamenjuju se rečima: „152.000.000,00 dinara na Razdelu 16”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar