Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, broj 14/13), u članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 350.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12), član 7, Razdeo 16 – Ministarstvo finansija i privrede, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, i to: ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu 300.000.000,00 dinara i ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima u iznosu 50.000.000,00 dinara.”

Član 2.

U članu 4. stav. 1. tačka 2) posle reči: „mašine” dodaju se reči: „ i dizel motokultivatore”.

Posle podtačke (6) dodaje se podtačka (7) koja glasi:

„ (7) dizel motokultivatori (jednoosovinski traktori) snage 4-10 kW;”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar