Uredba o posebnim uslovima za tranzit određenih derivata nafte

Na osnovu člana 17. st. 1. i 2. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS ”, br. 73/03, 61/05 i 85/05 – dr.zakon i 62/06 – dr.zakon) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS ”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

UREDBU

O POSEBNIM USLOVIMA ZA TRANZIT ODREĐENIH DERIVATA NAFTE

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se posebne mere carinskog nadzora i kontrole, koje se u postupku tranzita preko carinskog područja Republike Srbije, sprovode nad derivatima nafte na koje se prilikom uvoza i stavljanja u promet plaća akciza, a koji se prevoze u drumskom i železničkom saobraćaju.

Posebne mere carinskog nadzora i kontrole propisane ovom uredbom primenjivaće se bez diskriminacije u odnosu na poreklo i odredište proizvoda iz stava 1. ovog člana i to tako da ne izazovu nepotrebna zadržavanja tih proizvoda pri tranzitu.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) „otpremna carinarnica” jeste carinarnica i njene organizacione jedinice kod koje je podneta deklaracija za stavljanje robe u postupak tranzita;

2) „odredišna carinarnica” jeste carinarnica i njene organizacione jedinice kod koje se završava postupak tranzita.

Član 3.

Unos i iznos derivata nafte iz člana 1. ove uredbe u drumskom saobraćaju vrši se isključivo preko graničnih prelaza, odnosno carinskih kontrolnih punktova, i to carinskih ispostava: Batrovci, Bogojevo, Vatin, Gradina, Karataš, Mali Zvornik, Preševo, Srpska Crnja, Terminal-Horgoš i Carinskog kontrolnog punkta Gostun.

Derivati nafte mogu se upućivati sa graničnih prelaza u unutrašnjost zemlje samo u carinske ispostave koje su određene aktom koji se donosi na osnovu člana 87. Carinskog zakona.

Pretovar derivata nafte radi promene vida prevoza može se vršiti samo u carinskim ispostavama koje su određene aktom koji se donosi na osnovu člana 87. Carinskog zakona, u skladu sa propisima.

Član 4.

Otpremna carinarnica određuje put koji mora biti najkraći put do odredišne ispostave i mora biti isključivo iz magistralne mreže puteva. Prilikom određivanja puta mora se imati u vidu odluka nadležnog organa o određivanju puta za prevoz opasnih materija.

Otpremna carinarnica upisuje odgovarajuću oznaku u jedinstvenu carinsku ispravu (u daljem tekstu: JCI) za postupak tranzita i o tome bez odlaganja obaveštava odredišnu carinarnicu.

Član 5.

Otpremna carinarnica određuje rok u kojem roba mora biti dopremljena odredišnoj carinarnici, vodeći računa o planu puta, važećim saobraćajnim ili drugim propisima.

Rok za dopremanje robe odredišnoj carinarnici, koji odredi otpremna carinarnica, obavezuje druge carinarnice i one ga ne smeju menjati.

U slučaju više sile prevoznik može promeniti određeni put o čemu obaveštava najbližu carinarnicu koja je dužna da otpremnu carinarnicu obavesti o promeni puta i da o tome unese odgovarajuću oznaku u JCI.

Član 6.

U JCI za tranzit robe iz člana 1. ove uredbe pored propisanih podataka upisuje se tarifna oznaka robe.

Na svim primercima JCI popreko se crvenom bojom u veličini najmanje 100 h 10 mm unosi zabeleška „RIZIČNA ROBA”.

Član 7.

Ako se u toku prevoza nenamerno oštete carinska obeležja, prevoznik mora o tome da obavesti carinarnicu, koja će o obaveštenju prevoznika sastaviti zapisnik. Nadležna carinarnica će staviti nova carinska obeležja.

U slučaju nesreće zbog koje je potreban pretovar na drugo prevozno sredstvo, shodno se primenjuju odredbe člana 4. ove uredbe.

U slučaju neposredne opasnosti zbog koje je potrebno odmah istovariti celokupni teret ili jedan njegov deo, prevoznik može preduzeti radnje na ličnu odgovornost, o čemu mora da obavesti najbližu carinarnicu. Zabeleška o preduzetim radnjama upisuje se u JCI.

Član 8.

Odredišna carinarnica u JCI upisuje datum i vreme podnošenja JCI, podatke o izvršenim kontrolama, i o tome odmah obaveštava otpremnu carinarnicu.

Primerci JCI koji sadrže zabelešku iz člana 6. stav 2. ove uredbe moraju biti vraćeni otpremnoj carinarnici najkasnije sledećeg radnog dana od dana kada je pošiljka dopremljena odredišnoj carinarnici.

Član 9.

Otpremna carinarnica odmah po odobrenju postupka tranzita derivata nafte o tome obaveštava Upravu carina.

Odredišna carinarnica kojoj je prijavljen i dopremljen derivat nafte dužna je da o tome hitno obavesti Upravu carina.

Član 10.

Promena odredišne carinarnice može se izvršiti samo na osnovu prethodnog odobrenja Uprave carina.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 29. novembra 2007.godine.

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar