Uredba o izmenama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Na osnovu člana 37. stav 2, člana 38. stav 3. i člana 49. stav 1. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika (,,Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10 i 108/13), i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – odluka US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmenama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Član 1.

U Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (,,Službeni glasnik RS”, broj 98/07 – prečišćen tekst) naslov iznad člana 50. i član 50. menjaju se i glase:

„Otpremnina državnom službeniku kome prestane radni odnos

zbog proteka dva meseca otkad je postao neraspoređen i namešteniku

za čijim radom prestane potreba

Član 50.

Državnom službeniku kome prestane radni odnos zbog proteka dva meseca otkad je postao neraspoređen i namešteniku kome je otkazan ugovor o radu jer ne postoji nijedno radno mesto na koje može biti premešten ili raspoređen, isplaćuje se otpremnina za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslednjeg poslodavca u visini trećine njegove plate.

Pod platom smatra se prosečna mesečna plata zaposlenog koja mu je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je doneseno rešenje kojim je utvrđeno da je postao neraspoređen, odnosno rešenje o otkazu radnog odnosa.

Opštim aktom, rešenjem ili ugovorom o radu ne može se utvrditi duži period od perioda koji se uzima u obzir za obračun otpremnine, od perioda utvrđenog u stavu 1. ovog člana.

Državni službenik, odnosno nameštenik ne može da ostvari pravo na otpremninu iz stava 1. ovog člana, za isti period za koji mu je već isplaćena otpremnina kod istog ili drugog poslodavca.“

Član 2.

Član 51. menja se i glasi:

„Član 51.

Državnom službeniku ili namešteniku koji odlazi u penziju isplaćuje se otpremnina u visini 125% od plate koju bi ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ona ne može biti niža od dve prosečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem konačnom objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8611/2014

U Beogradu, 5. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar