Uredbu o prestanku važenja Uredbe o najvišem i najnižem iznosu turističke naknade

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi, („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a vezi sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09, 88/10, 99/11-dr.zakon i 93/12),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAJVIŠEM I NAJNIŽEM IZNOSU TURISTIČKE NAKNADE

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o najvišem i najnižem iznosu turističke naknade (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 11/12).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-odluka US i 72/12), kojom je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

U okviru mera fiskalne konsolidacije, reforme parafiskalnih nameta, ublažavanja regulatornog, administrativnog i finansijskog pritiska privrede, Narodna skupština je 25. septembra 2012. godine donela veći broj zakona.

Zakonom o turizmu (Službeni glasnik RSˮ br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12), a u okviru reforme parafiskalnih dažbina, između ostalog, ukinuta je i turistička naknada, kao novčani iznos koji je opterećivao brojne aktere turističke privrede kao i druge subjekte koji obavljaju privredne delatnosti neposredno povezane sa turizmom (saobraćaj – prevoz putnika, trgovina i sl.) za korišćenje pogodnosti u obavljanju delatnosti na području turističkog mesta. Ukidanjem turističke naknade stvoreni su uslovi za jednostavnije i profitabilnije poslovanje dosadašnjih obveznika plaćanja turističke naknade, kao i viši stepen efikasnosti u njihovom radu.

Predloženom uredbom stavlja se van snage Uredba o najvišem i najnižem iznosu turističke naknade čime se vrši usaglašavanje sa pravnom situacijom nastalom izmenama i dopunama odredaba Zakona o turizmu.

III OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ove uredbe propisano je da danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o najvišem i najnižem iznosu turističke naknade (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 11/12).

Član 2. propisuje da uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar