Uredba o dopunama Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 36/09, 88/10 i 99/11 – dr. zakon ) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE

O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA KREDITE ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE

ZA 2012. GODINU

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 8/12), u članu 10. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. koji glase:

„Reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita za namene iz člana 1. ove uredbe Ministarstvo može odobriti u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond.

Na zahtev korisnika kreditnih sredstava, koja su odobrena po uredbama iz prethodnih godina, Ministarstvo može odobriti reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ostavite komentar