Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12 ) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS”, broj 22/13), u članu 1. posle reči: „lica” briše se zapeta i dodaje reč: „i”, a reči: „kao i malih i srednjih” brišu se.

Član 2.

U članu 3. posle stava 1. dodaju se st. 2, 3. i 4, koji glase:

„Kvalifikovanje projekata vrši Fond za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) saglasno zaključenom komisionom ugovoru sa Ministarstvom finansija i privrede ( daljem tekstu: Ministarstvo).

Ukoliko se kao sredstvo obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava nudi bezuslovna bankarska garancija, predlog za odobrenje/odbijanje zahteva za kredit Fond će dati isključivo na osnovu ocene kvaliteta pomenutog sredstva obezbeđenja.

Ukoliko je podnosilac zahteva za dodelu kreditnih sredstava poljoprivredno gazdinstvo, kvalifikovanje projekta Fond vrši na osnovu ocene ponuđenih instrumenata obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava.”

Član 3.

U članu 6. tačka 1) reči: „malo i srednje” brišu se, a reč: „izmirilo” zamenjuje se rečju: „regulisalo”.

U tački 2) reč: „izmirio” zamenjuje se rečju: „regulisao”.

U tački 3) reč: „izmirilo” zamenjuje se rečju: „regulisalo”.

Član 4.

U članu 7. stav 3. posle reči: „Ministarstvu” reči: „finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo)” brišu se.

Član 5.

U članu 8. stav 2. reči: „za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) brišu se.

Stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 6.

U članu 11. stav 5. posle tačke dodaju se reči: „Po odobrenom kreditu može se samo jednom u periodu otplate kredita, odobriti reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond.”

Član 7.

U članu 14. posle reči: „namene” dodaju se zapeta i reči: „kao i za pokriće troškova Fonda u postupcima prinudne naplate kredita plasiranih u prethodnim godinama”.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 31. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar