445. sednica Vlade Republike Srbije, 19. maj 2011. godine

Na osnovu člana 114. stav 1. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PRIORITETNIH TURISTIČKIH DESTINACIJA, ZONA, LOKACIJA I KATEGORIJA OBJEKATA U MESTIMA ZA ODMOR I TURISTIČKIM MESTIMA U PRIORITETNIM TURISTIČKIM DESTINACIJAMA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se prioritetne turističke destinacije, zone, lokacije i kategorije objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama.

Član 2.

Prioritetne turističke destinacije utvrđuju se kao prostorne celine koje raspolažu turističkom resursnom osnovom za razvoj i komercijalizaciju turističkih proizvoda, potencijalnim i realnim turističkim atrakcijama, turističkom infrastrukturom i turističkom suprastrukturom.

Član 3.

Prioritetne turističke destinacije se sastoje od jednog ili više turističkih mesta ili mesta za odmor i njihovog šireg funkcionalnog prostora.

Član 4.

Prioritetna turistička destinacija Beograd utvrđuje se na teritoriji grada Beograda utvrđenoj zakonom.

Član 5.

Turističke zone u turističkom mestu Beograd su:

prva turistička zona koja obuhvata područje do 5000 m od centra turističkog mesta Beograd;

druga turistička zona koja obuhvata područje od granice prve zone do 7500 m od centra turističkog mesta Beograd;

treća turistička zona koja obuhvata područje od granice druge zone do katastarskih granica turističkog mesta.

Opis granica prve i druge turističke zone turističkog mesta Beograd dat je u Prilogu 1 – Opis granica prve i druge turističke zone turističkog mesta Beograd, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 6.

Turistička destinacija iz člana 4. ove uredbe obuhvata sledeće turističke lokacije:

Stari Beograd;

2) Staro sajmište;

3) staro jezgro Zemuna;

4) Park prijateljstva i SIV;

5) Avala (avalski toranj – Spomenik neznanom junaku);

6) priobalje Save i Dunava.

Turističke lokacije iz stava 1. ovog člana smatraju se sastavnim delom prve turističke zone turističkog mesta Beograd.

Opis granica turističkih lokacija iz stava 1. ovog člana dat je u Prilogu 2 – Opis granica turističkih lokacija koje se smatraju sastavnim delom prve turističke zone turističkog mesta Beograd, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 7.

Prioritetna turistička destinacija Novi Sad utvrđuje se na teritoriji grada Novog Sada utvrđenoj zakonom.

Član 8.

Turističke zone u turističkom mestu Novi Sad su:

prva turistička zona koja obuhvata područje do 1250 m od centra turističkog mesta Novi Sad;

druga turistička zona koja obuhvata područje od granice prve zone do 1500 m od centra turističkog mesta Novi Sad;

treća turistička zona koja obuhvata područje od granice druge zone do katastarskih granica turističkog mesta.

Opis granica prve i druge turističke zone turističkog mesta Novi Sad dat je u Prilogu 3 – Opis granica prve i druge turističke zone turističkog mesta Novi Sad, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 9.

Turistička destinacija iz člana 7. ove uredbe obuhvata turističku lokaciju Petrovaradin – gornja i donja tvrđava sa podgrađem

Turistička lokacija iz stava 1. ovog člana smatra se sastavnim delom prve turističke zone turističkog mesta Novi Sad.

Opis granica turističke lokacije iz stava 1. ovog člana dat je u Prilogu 4 – Opis granica turističke lokacije koja se smatra sastavnim delom prve turističke zone turističkog mesta Novi Sad, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 10.

Ugostiteljski objekti za smeštaj vrste hotel i motel (u daljem tekstu: ugostiteljski objekat) i objekti nautičkog turizma vrste marina (u daljem tekstu: marina) u prioritetnoj turističkoj destinaciji, moraju da ispunjavaju uslove u pogledu kategorizacije u skladu sa ovom uredbom i u skladu sa propisom kojim se vrši kategorizacija ugostiteljskih objekata.

U ugostiteljskom objektu, na području turističke lokacije iz čl. 6. i 9. koji je rešenjem razvrstan u određenu kategoriju mora da se obavlja ugostiteljska delatnost i pruža usluga smeštaja.

U objektu iz stava 1. ovog člana usluge smeštaja moraju da se pružaju najmanje na 80% od ukupnog broja smeštajnih jedinica koje su obuhvaćene rešenjem o kategorizaciji.

Član 11.

Ugostiteljski objekat na području turističke lokacije iz čl. 6. i 9, koji je rešenjem razvrstan u određenu kategoriju mora da ispunjava sledeće standarde, i to:

ugostiteljski objekat bruto razvijene građevinske površine do 5000 m² mora da ispunjava standarde za razvrstavanje najmanje u kategoriju sa dve zvezdice;

ugostiteljski objekat bruto razvijene građevinske površine od 5000 m² do 15000 m², mora da ispunjava standarde za razvrstavanje najmanje u kategoriju sa tri zvezdice;

ugostiteljski objekat bruto razvijene građevinske površine preko 15000 m² mora da ispunjava standarde za razvrstavanje najmanje u kategoriju sa četiri zvezdice.

Ako se objekat iz stava 1. tačka 1) ovog člana uredbe nalazi na udaljenosti manjoj od 100 m od nepokretnog kulturnog dobra pod zaštitom ili na udaljenosti manjoj od 100 m od međunarodne plovne reke ili na području nacionalnog parka mora da ispunjava standarde za razvrstavanje najmanje u kategoriju sa tri zvezdice.

Član 12.

Ugostiteljski objekat koji se prvi put kategoriše, bruto razvijene građevinske površine od 5000 m² do 15000 m², na području prve turističke zone turističkih mesta Beograd i Novi Sad, mora da ispunjava standarde za razvrstavanje najmanje u kategoriju sa tri zvezdice.

Član 13.

Ugostiteljski objekat koji se prvi put kategoriše, bruto razvijene građevinske površine preko 15000 m², na području prve turističke zone turističkih mesta Beograd i Novi Sad, mora da ispunjava standarde za razvrstavanje najmanje u kategoriju sa četiri zvezdice.

Član 14.

Objekat nautičkog turizma vrste marina, u okviru prve turističke zone turističkih mesta Beograd i Novi Sad mora da ispunjava uslove najmanje za treću kategoriju.

Član 15.

Procenu usaglašenosti kategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj i objekata nautičkog turizma (u daljem tekstu: objekat) na osnovu dokumentacije i utvrđenih činjenica priprema radna grupa za ocenjivanje usaglašenosti (u daljem tekstu: Radna grupa), koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Radna grupa vrši procenu usaglašenosti da li kategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj i objekat nautičkog turizma ispunjava uslove u pogledu kategorije i namene i o tome sačinjava zapisnik.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu

VLADA

P O T P R E D S E D N I K

Ostavite komentar