Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju prioritetnih turističkih destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama

Na osnovu člana 114. stav 1. Zakona o turizmu (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09 i 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O UTVRĐIVANjU PRIORITETNIH TURISTIČKIH DESTINACIJA, ZONA, LOKACIJA I KATEGORIJA OBJEKATA U MESTIMA ZA ODMOR I TURISTIČKIM MESTIMA U PRIORITETNIM TURISTIČKIM DESTINACIJAMA

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju prioritetnih turističkih destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama („Službeni glasnik RS”, broj 35/11), u članu 6. stav 1. tačka 3), posle reči: „staro jezgro Zemuna” dodaju se reči: „sa Gardošem”.

U tački 4) reči: „i SIV” brišu se.

U tački 5) reči: „(avalski toranj – Spomenik neznanom junaku)” brišu se.

Posle tačke 6) dodaju se tačke 7), 8) i 9) koje glase:

„7) Topčider;

8) Kovilovo;

9) Kosmaj.”

Član 2.

U članu 10. stav 1. menja se i glasi:

,,Ugostiteljski objekti za smeštaj vrste hotel i motel (u daljem tekstu: ugostiteljski objekat) i objekti nautičkog turizma vrste marina (u daljem tekstu: marina) u prioritetnoj turističkoj destinaciji, moraju da ispunjavaju uslove u skladu sa ovom uredbom i u skladu sa propisima kojim se vrši kategorizacija ugostiteljskih objekata i marina.ˮ

Stav 3. menja se i glasi:

,, U objektu iz stava 2. ovog člana usluge smeštaja moraju da se pružaju najmanje na 80% površine smeštajnih jedinica koje su obuhvaćene rešenjem o kategorizaciji.ˮ

Član 3.

U članu 14. reči: „treću kategoriju” zamenjuju se rečima: „kategoriju dva sidra”.

Član 4.

U članu 15. stav 1. menja se i glasi:

,,Procenu usaglašenosti kategorisanih ugostiteljskih objekata za smeštaj i objekata nautičkog turizma (u daljem tekstu: objekat), osim objekata za koje je pokrenut postupak privatizacije do okončanja tog postupka, na osnovu dokumentacije i utvrđenih činjenica, priprema radna grupa za ocenjivanje usaglašenosti (u daljem tekstu: Radna grupa), koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.ˮ

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Prilikom procene usaglašenosti i sačinjavanja zapisnika radna grupa je dužna da uzme u obzir rešenja predviđena dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja.”

Član 5.

Prilog 2 – Opis granica turističkih lokacija koje se smatraju sastavnim delom prve turističke zone turističkog mesta Beograd, koji je odštampan uz Uredbu o utvrđivanju prioritetnih turističkih destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama („Službeni glasnik RS”, broj 35/11) i čini njen sastavni deo zamenjuje se novim Prilogom 2 – Opis granica turističkih lokacija koje se smatraju sastavnim delom prve turističke zone turističkog mesta Beograd, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

PRILOG 2

OPIS GRANICA TURISTIČKIH LOKACIJA KOJE SE SMATRAJU SASTAVNIM DELOM PRVE TURISTIČKE ZONE TURISTIČKOG MESTA BEOGRAD

1. STARI BEOGRAD

TURISTIČKA LOKACIJA STARI BEOGRADOBUHVATA PROSTORUOKVIREN BULEVAROM FRANŠE D’ EPEREA, OBALOM SAVE, OBALOM DUNAVA, ULICAMA DUNAVSKI KEJ, DUNAVSKOM, KNEŽOPOLjSKOM, ĐURE ĐAKOVIĆA, CVIJIĆEVOM, DESPOTA STEFANA, STERIJINOM, MITROPOLITA PETRA, ZDRAVKA ČELARA, STARINE NOVAKA, 27. MARTA, BULEVAROM KRALjA ALEKSANDRA, GOLSVORTIJEVOM, BABA VIŠNjINOM, MAKENZIJEVOM, KATANIĆEVOM, BORE STANKOVIĆA, BRANIČEVSKOM, INTERNACIONALNIH BRIGADA, UKLjUČUJUĆI I PARCELE NEPARNE STRANE ULICE, MAKSIMA GORKOG, JUŽNIM BULEVAROM I BOKELjSKOM.

2. STARO SAJMIŠTE

TURISTIČKA LOKACIJA STARO SAJMIŠTEOBUHVATA PROSTOR KOJI ČINE SPOLjNE IVICE KATASTARSKIH PARCELA KULTURNOG DOBRA: KAT. PARC. BR.5239/3, 5239/2, 5239/3A, 5239/5, 5239/4, 5239/6, 5239/1, KO ZEMUN ZKUL BROJ 2096.

3. STARO JEZGRO ZEMUNA SA GARDOŠEM

TURISTIČKA LOKACIJA STARO JEZGRO ZEMUNA SA GARDOŠEM OBUHVATA PROSTOR POČEV OD DUNAVA ULICOM ĐURE ĐAKOVIĆA U ULICU NIKOLAJA OSTROVSKOG DO ULICE 22. OKTOBRA, ULICOM 22. OKTOBRA U VRTLARSKU ULICU PREKO SENSKOG TRGA DO POČETKA UGRINOVAČKE ULICE, ODAVDE U ULICU ĆUKOVAČKI KUT DO KRAJA ULICE, ODAKLE SKREĆE UPRAVNO NA SEVER, SEČE ULICU CARA DUŠANA I IDE DO ZAPADNE OGRADE ZEMUNSKOG GROBLjA, ZAPADNOM GRANICOM GROBLjA DO ULICE SIBINjANIN JANKA, ULICOM SIBINjANIN JANKA U ULICU DESPOTA ĐURĐA IZ KOJE IDE PRAVO NA DUNAV I OBALOM DUNAVA DO TAČKE NASUPROT ULICE ĐURE ĐAKOVIĆA.

PARK PRIJATELjSTVA

TURISTIČKA LOKACIJA PARK PRIJATELjSTVAOBUHVATA DEO KATASTARSKE PARCELE 1026/1 KO NOVI BEOGRAD I PROSTOR UOKVIREN ULICAMA NIKOLE TESLE DO RASKRSNICE SA ULICOM UŠĆE, ULICOM UŠĆE PREMA DUNAVU DO ŠETNE STAZE, ŠETNOM STAZOM PREMA ZEMUNU U DUŽINI OD 630M, STAZOM PREKO ZELENILA DO POČETNE TAČKE U ULICI BULEVARA NIKOLE TESLE I SPOLjNE IVICE KATASTARSKE PARCELE 1046/1 U OKVIRU KOJE SE NALAZI ZGRADA BIVŠEG SIV-A NA KATASTARSKOJ PARCELI 1049.

AVALA

GRANICE TURISTIČKE LOKACIJE AVALA ČINE SPOLjNE GRANICE KATASTARSKIH PARCELA KO BELI POTOK, KO ZUCE, KO RIPANj I KO PINOSAVA I TO:

KO BELI POTOK

1964/1, 1964/2, 1964/3, 1964/4, 1964/5, 1964/6, 1964/7, 1964/8, 1964/9, 1964/10, 1964/11, 1964/12, 1964/13, 1964/14, 1964/15, 1964/16, 1964/17, 1964/19, 1964/20, 1964/21, 1964/22, 1964/23, 1964/24, 1964/25, 1964/26, 1964/27, 1984/18, 2137/2, 2168/2, 2169/1, 2169/3, 2169/4, 2170/1, 2170/2, 2171, 2213, 2214, 2215/1, 2215/2, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220/1, 2220/2, 2221, 2222, 2223/1, 2223/2, 2223/3, 2223/4, 2223/5, 2223/6, 2224, 2225, 2226, 2227/1, 2227/2, 2228, 2229, 2230, 2237/1, 2237/2, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246/1, 2246/2, 2247/1, 2247/2, 2248, 2249/1, 2249/2, 2249/3, 2249/4, 2249/5, 2249/6, 2250/1, 2250/2, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255/1, 2255/2, 2255/3, 2255/4, 2256/1, 2256/2, 2257, 2258, 2259/1, 2259/2, 2259/3, 2259/4, 2259/5, 2260, 2261, 2262/1, 2262/2, 2263/1, 2263/2, 2264, 2265/1, 2265/2, 2265/3, 2266/1, 2266/2, 2267, 2268, 2269/1, 2269/2, 2270, 2271, 2299/1, 2299/4, 2300/1, 2300/2, 2301/1, 2301/2, 2391/2, 2392/1 DEO, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399/1, 2399/2, 2400/1, 2400/2, 2401, 2402, 2403, 2405, 2406, 2407/1, 2407/2, 2407/3, 2407/4, 2407/5, 2407/6, 2407/7, 2408/1, 2408/2, 2409/1, 2409/2, 2410/1, 2410/2, 2411, 2412, 2413/1, 2413/2, 2413/3, 2414/1, 2414/2, 2414/3, 2415/1, 2415/2, 2416/1, 2416/2, 2417/1, 2417/2, 2417/3, 2417/4, 2417/5, 2417/6, 2417/7, 2418/1, 2418/2, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427/1, 2427/2, 2428, 2429/1, 2429/2, 2429/3, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438/1, 2438/2, 2439/1, 2439/2, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457/1, 2457/2, 2458/1, 2458/2, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464/1, 2464/2, 2464/3, 2464/4, 2465/1, 2465/2, 2465/3, 2465/4, 2465/5, 2465/6, 2465/7, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472/1, 2472/2, 2472/3, 2472/4, 2472/5, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480/1, 2480/2, 2480/3, 2480/4, 2480/5, 2481.

KO ZUCE

1367/3, 1370, 1371/1, 1371/2, 1372/1, 1372/2, 1373, 1374/1, 1374/2, 1374/3, 1374/4, 1375/1, 1375/2, 1375/3, 1375/4, 1376, 1377/1, 1377/2, 1377/3, 1377/4, 1377/5, 1377/6, 1378/1, 1378/2, 1378/3, 1378/4, 1378/5, 1379/1, 1379/2, 1379/3, 1379/4, 1379/5, 1379/6, 1379/7, 1379/8, 1379/9, 1379/10, 1379/11.

KO RIPANj

27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 28, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 42/1, 42/2, 43, 44/1, 44/2, 53, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 55/1, 55/2, 55/3, 9674.

KO PINOSAVA

1494, 1495, 1511, 1512, 1598.

6. PRIOBALjE SAVE I DUNAVA

GRANICA PRIOBALjA PRUŽA SE OD MARINE DORĆOL, ULICOM DUNAVSKOM, VOJVODE BOJOVIĆA, KARAĐORĐEVOM DO SAVSKOG TRGA, ZATIM ULICOM SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA, BULEVAROM VOJVODE MIŠIĆA, RADNIČKOM DO SAVSKE MAGISTRALE, DALjE OBRENOVAČKIM PUTEM DO PREVLAKE NA ŠPICU ADE CIGANLIJE, NADALjE PREKO REKE SAVE DO NOVOBEOGRADSKE OBALE, LEVOM OBALOM SAVE DO ULICE IVANA RIBARA, ŠETALIŠTEM UZ BLOKOVE 45 I 70 DO ULICE DR AGOSTINA NETA, POTOM LEVOM OBALOM SAVE DO MOSTA GAZELA, BRODARSKOM ULICOM I ŠETALIŠTEM DO BRANKOVOG MOSTA, INTERNOM SAOBRAĆAJNICOM, U OKVIRU PARKA PRIJATELjSTVA, PARALELNO LEVOJ OBALI REKE SAVE I DESNOJ OBALI REKE DUNAV DO BULEVARA NIKOLE TESLE, NADALjE BULEVAROM DO RASKRSNICE SA ULICOM GOCE DELČEVA, SAOBRAĆAJNICOM U PRODUŽETKU ULICE GOCE DELČEVA DO KEJA OSLOBOĐENjA, KEJOM OSLOBOĐENjA DO DUNAVSKE ULICE U ZEMUNU, DESNOM OBALOM DUNAVA I SEVERNOM OBALOM RATNOG OSTRVA DO MARINE DORĆOL.

TOPČIDER

GRANICU TURISTIČKE LOKACIJE TOPČIDER ČINE: NA SEVEROZAPADU, REKA SAVA OD TAČKE NASPRAM SASTAVA ULICE RADNIČKE I BULEVARA VOJVODE MIŠIĆA DO NASIPA ZA ADU CIGANLIJU; NA JUGOZAPADU GRANIČNA LINIJA SE PRUŽA OD NASIPA ZA ADU, PREKO RADNIČKE ULICE (SAVSKE MAGISTRALE), ULICAMA: PAŠTROVIĆEVOM, POŽEŠKOM, KNEZA VIŠESLAVA, DO RASKRSNICE KOD RESTORANA GOLF, ZATIM PUSTOREČKOM, BLAGOJA PAROVIĆA, OBUHVATA KOMPLEKS DIF-A DO RASKRSNICE KOD PIONIRSKOG GRADA I NASTAVLjA ULICOM KNEZA VIŠESLAVA DO ULICE LUKE VOJVODIĆA (SKOJEVSKE ULICE); NA JUGOISTOKU GRANIČNA LINIJA IDE TRASAMA SLEDEĆIH ULICA: LUKE VOJVODIĆA (SKOJEVSKE), CRNOJEVIĆA, STAZOM KROZ ŠUMU, VRBNIČKOM, VIŠEVAČKOM, NADVOŽNjAKOM PREKO PRUGE BEOGRAD – NIŠ, PA PREKO ULICE PATRIJARHA DIMITRIJA I MOSTA NA TOPČIDERSKOJ RECI DO STARE TRASE PRUGE TOPČIDER – MALA KRSNA; NA SEVEROISTOKU GRANICA IDE DALjE TRASOM STARE PRUGE TOPČIDER – MALA KRSNA, ULICOM PERE VELIMIROVIĆA, SRZENTIĆEVOM, ULICOM MILANA BLAGOJEVIĆA, PIVLjANINA BAJA, MIHAILA AVRAMOVIĆA, BULEVAROM KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA (OKTOBARSKE REVOLUCIJE), ULICOM TEODORA DRAJZERA DO KUĆE BROJ 24, STAZOM DO ULICE MILA MILUNOVIĆA, ULICAMA MILA MILUNOVIĆA, ŽUPANA ČASLAVA, PUŠKINOVOM, BANjIČKIH ŽRTAVA, SANjE ŽIVANOVIĆ, DRINIČKOM PREMA SASTAVU RADNIČKE I BULEVARA VOJVODE MIŠIĆA I ODATLE UPRAVNO NA SAVU.

KOVILOVO

TURISTIČKA LOKACIJA KOVILOVO SE NALAZI U BANATSKOM DELU ADMINISTRATIVNOG PODRUČJA OPŠTINE PALILULA, ISTOČNO OD ZRENjANINSKOG PUTA, NA UDALjENOSTI OKO 12 KM OD CENTRA GRADA, I OBUHVATA POVRŠINU OD OKO 26,8 HA. GRANICOM TURISTIČKE LOKACIJE OBUHVAĆENA JE GRANICA KOMPLEKSA SPORTSKOG CENTRA I PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA, KOJA POVEZUJE KOMPLEKS SPORTSKOG CENTRA SA ZRENjANINSKIM PUTEM. GRANICOM TURISTIČKE LOKACIJE OBUHVAĆENE SU SLEDEĆE KATASTARSKE PARCELE: DEO KATASTARSKE PARCELE 2613 KO KOVILOVO I DELOVI KATASTARSKIH PARCELA 600, 609, 736, 566, 567, 568, 561, 547, 562, 563/1, 563/2, 549, 823, 553, 552, 554, 555, 556 KO KOMAREVA HUMKA.

KOCMAJ

TURISTIČKA LOKACIJA KOSMAJ NALAZI SE NA TERITORIJI ADMINISTRATIVNOG PODRUČJA BEOGRADA, GRADSKA OPŠTINA MLADENOVAC – DELOVI KATASTARSKIH OPŠTINA AMERIĆ, KORAĆICA I VELIKA IVANČA, POVRŠINE 1598,90 HEKTARA I GRADSKA OPŠTINA SOPOT – DELOVI KATASTARSKIH OPŠTINA ROGAČA I NEMENIKUĆE, POVRŠINE 1915,60 HEKTARA.

UKUPNA POVRŠINA TURISTIČKE LOKACIJE KOSMAJ IZNOSI 3514,50 HEKTARA.

TURISTIČKA LOKACIJA KOSMAJ OBUHVATA PODRUČJE PLANINE KOSMAJ I NjEGOVU NEPOSREDNU PODGORINU, IZMEĐU VAŠARIŠTA „TRESIJE“, PUTA SOPOT – KOSMAJ, CRKVE U NEMENIKUĆAMA, POTOKA SELIŠTE I TRNAVSKE REKE, NA SEVERU; GORNjIH KUĆA SELA AMERIĆ I KORAĆICA (NA LINIJI GOLI OGLAVAK – VUKOVAC – BRGLjAČEVAC – RAKEN DO SELA PARLOZI), NA ISTOKU; GORNjIH KUĆA SELA KORAĆICA I VELIKA IVANČA (NA LINIJI SREDNjI KRAJ – PREVALE – GORNjI KRAJ – MRAMOR – PROKOP), NA JUGU; ATARA ROGAČE (KOSA – VELIKE LIVADE – ŠIROKO POLjE – LALINAC), GORNjIH KUĆA SELA ROGAČE (CIGANSKE KUĆE – POLjANE) I PUTA TRESIJE – VELIKA IVANČA ISPOD KOSMAJA, NA ZAPADU.

Ostavite komentar