Uredba o utvrđivanju kriterijuma, bližih uslova i namene korišćenja sredstava za razvoj turizma za period januar–jun 2007. godine

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05), a u vezi sa članom 6. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/07 i 48/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU KRITERIJUMA, BLIŽIH USLOVA I NAMENE KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA RAZVOJ TURIZMA ZA PERIOD

JANUAR-JUN 2007. GODINE

Predmet

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se kriterijumi, bliži uslovi i namena korišćenja sredstava koja se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za razvoj turizma za period januar-jun 2007. godine.

Namena korišćenja sredstava

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe koristiće se za učešće u finansiranju realizacije projekata u oblasti razvoja turizma, i to za učešće u finansiranju:

1) izrade prostornih i urbanističkih planova i razvojnih planova restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija i programa rezervacije prostora od značaja za turizam;

2) izgradnje pristupnih saobraćajnica do prioritetnih turističkih mesta i lokacija;

3) uređenja građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju turističkih objekata, izgradnjom komunalne infrastrukture koja ne pripada eksternim tehničkim sistemima višeg reda – vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi, kao i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta i dr.);

4) uređenja i korišćenja zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staza zdravlja, uređenje obala reka i jezera i dr.);

5) izgradnje turističke infrastrukture u ski-centrima (ski-liftovi, žičare), postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;

6) rekonstrukcije objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;

7) poboljšanja smeštajne ponude sa ciljem unapređenja domaćeg turističkog prometa;

8) unapređenja promotivnih aktivnosti turističkih regija i turističkih mesta u zemlji i inostranstvu;

9) pripreme i održavanja turističkih manifestacija.

Učešće sredstava iz člana 1. ove uredbe za namene iz stava 1. ovog člana ne može biti veće od 50% od ukupnog iznosa sredstava potrebnih za realizaciju svakog projekta i mogu se koristiti kao bespovratna sredstva ili kao kreditna sredstva, u skladu sa ovom uredbom.

Prioritet u korišćenju sredstava

Član 3.

Prioritet u korišćenju sredstava iz člana 1. ove uredbe imaju projekti kojima se obezbeđuje:

1) poboljšanje smeštajne ponude;

2) izgradnja neophodne turističke infrastrukture;

3) unapređenje i promocija domaćeg turističkog prometa;

4) održavanje turističkih manifestacija.

Kriterijumi za korišćenje bespovratnih sredstava

Član 4.

Kriterijumi za korišćenje bespovratnih sredstava su:

1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;

2) doprinos projekta oblikovanju jedinstvenog turističkog proizvoda;

3) doprinos projekta zaštiti, očuvanju i razvoju turističkih resursa;

4) visina sopstvenog učešća.

Član 5.

Sredstava iz člana 1. ove uredbe mogu se davati na korišćenje kao bespovratna, ako je korisnik:

1) privredni subjekt registrovan u Registar privrednih subjekata za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

turistička organizacija ili drugo pravno lice koje obavlja poslove turističke organizacije kao poverene poslove:

3) preduzeće odnosno druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave;

4) naučna, istraživačka ili druga organizacija koja se bavi istraživanjima u oblasti turizma;

5) udruženje građana koje deluje u oblasti turizma.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava

Član 6.

Zahtev za korišćenje bespovratih sredstava sadrži naročito: osnovne podatke o podnosiocu zahteva; osnovne podatke o projektu; plan finansiranja projekta; vreme realizacije projekta.

Podnosilac zahteva može da podnese samo jedan zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo).

Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

Član 7.

Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodelu bespovratnih sredstava u skladu sa ovom uredbom utvrđuje komisija, koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma (u daljem tekstu: ministar).

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje ministarstvo i korisnik bespovratnih sredstava.

Kriterijumi za korišćenje kreditnih sredstava

Član 8.

Kriterijumi za korišćenje kreditnih sredstava su:

usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;

visina sopstvenog učešća;

finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;

ekonomska ocena projekta;

unapređenje standarda i kvaliteta turističke ponude;

usklađenost arhitekture i gabarita projekta sa ambijentalnom celinom i postojećom planskom dokumentacijom (za objekte smeštajne ponude).

Član 9.

Sredstava iz člana 1. ove uredbe mogu se davati na korišćenje kao kreditna, ako je korisnik:

1) malo ili srednje preduzeće u privatnom vlasništvu;

2) akcionarsko društvo domaćeg fizičkog ili pravnog lica, sa većinskim privatnim kapitalom;

3) privatizovano preduzeće sa potpuno otplaćenim društvenim kapitalom;

4) preduzetnik;

5) preduzeće, odnosno druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava

Član 10.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva; osnovne podatke o projektu; plan finansiranja projekta; dinamiku realizacije projekta; podatke o finansijskom stanju i kreditnoj sposobnosti podnosioca zahteva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se ministarstvu.

Ugovor o korišćenju kreditnih sredstava

Član 11.

Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodelu kreditnih sredstava u skladu sa ovom uredbom utvrđuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava.

Realizacija korišćenja kreditnih sredstava

Član 12.

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), uz valutnu klauzulu, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou.

Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

1) sopstvene solo menice i

2) hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu i/ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 vrednosti kredita, odnosno sopstvene menice sa avalom ili garancijom poslovne banke.

Za kredite do 2.000.000,00 dinara umesto instrumenta obezbeđenja iz stava 3. tačka 2) ovog člana može se koristiti ugovorno jemstvo (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, a po oceni boniteta i prihvatanju jemca.

Korisnik sredstava i Fond zaključuju ugovor o kreditu u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora iz člana 11. ove uredbe.

Rok otplate kreditnih sredstava

Član 13.

Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava, odnosno 120 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci a računa se od dana prvog povlačenja sredstava za projekte turističke infrastrukture. Na zahtev korisnika, ministar može odobriti odlaganje početka otplate kredita za 12 do 24 meseci.

Izveštaj o korišćenju kreditnih sredstava

Član 14.

Korisnici kredita polugodišnje dostavljaju ministarstvu izveštaj o korišćenju kreditnih sredstava.

Ministarstvo dostavlja Ministarstvu finansija – Sektor za budžetsku inspekciju i reviziju godišnje izveštaje o realizaciji kreditnih sredstava po korisnicima, radi sprovođenja kontrole namenske upotrebe tih sredstava.

Kreditna sredstva vraćaju se Fondu.

Fond će mesečno izveštavati ministarstvo o iznosu vraćenih kreditnih sredstava.

Sredstva koja se vraćaju Fondu po osnovu otplate kredita koristiće se kao kreditna sredstva, u skladu sa ovom uredbom.

Stupanje na snagu

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 14. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe, sadržan je u odredbi člana 15.stav 2. Zakona o turizmu (”Sl. glasnik RS”, broj 45/2005), kojim je propisano da Vlada utvrđuje kriterijume, bliže uslove, kao i namenu korišćenja podsticajnih sredstava u turizmu, kao i u odredbi člana 6. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – jun 2007. godine (”Sl. glasnik RS”, broj 31/07 i 48/07).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Uredbom o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – jun 2007. godine predviđena su finansijska sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 451 ”Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama” u iznosu od 15.977.000,00 dinara .

Da bi se u skladu sa Zakonom o turizmu realizovala planirana sredstva neophodno je doneti podzakonski akt, kojim se precizira namena i način korišćenja bespovratnih i kreditnih sredstava, utvrđivanje prava na korišenje sredstava, kriterijumi, kao i način podnošenja zahteva i neophodni uslovi koje korisnici moraju da ispune kako bi mogli da koriste predviđena sredstva.

U skladu sa opredeljenjima Vlade, osnovni ciljevi razvoja turizma su: podsticanje razvoja prioritetnih vidova turizma, povećanje deviznog priliva i broja dolazaka stranih turista i povećanje zaposlenosti. Uz ove osnovne ciljeve značajani su i posebni ciljevi kao što su: stvaranje povoljnog imidža zemlje, zaštita prirode, zaštita kulturno-istorijskog nasleđa, poboljšanje kvaliteta života, zaštita korisnika turističkih usluga i podsticanje razvoja turizma u turistički atraktivnim područjima.

Disharmoničnost razvoja turizma i promene u društveno-ekonomskom razvoju zemlje uslovile su nerazvijenost određenih segmenata turističkog sektora. To se pre svega odnosi na izražen nedostatak turističke infrastrukture i novih i kvalitetnijih sadržaja turističke ponude u skladu sa zahtevima turističke tražnje.

Finansijska podrška turističkoj privredi u proteklom periodu imala je pozitivne efekte na razvoj i unapređenje srpskog turizma.

III OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH REŠENjA

Članom 2. stav 1. uredbe opredeljena je namena korišćenja sredstava za subvencije u turizmu za period januar – jun 2007. godine.

Sistem davanja sredstava za razvoj turizma za period januar – jun 2007. godine podeljen je u dva segmenta i to: davanje bespovratnih sredstava i davanje kreditnih sredstava (član 2. stav 2).

Član 3. – radi realizacije osnovnih ciljeva razvoja turizma propisani su prioriteti u korišćenju sredstava.

Članom 4. – 7. ove uredbe propisani su kriterijumi, uslovi kao i način realizacije bespovratnih sredstava.

Članom 8.i 9. ove uredbe propisani su kriterijumi i uslovi za dobijanje kreditnih sredstava.

Član 12.-15. – kako se kreditna podsticajna sredstva realizuju preko Fonda za razvoj, propisani su uslovi davanja kredita, instrumenti obezbeđenja, kao i sprovođenje kontrole namenske upotrebe sredstava.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 48/07) predviđena su finansijska sredstva za razvoj turizma u okviru razdela 16 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

V RANIJE STUPANjE NA SNAGU

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” radi ograničenog važenja Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – jun 2007. godine, kao i zbog realizacije preuzetih i dospelih obaveza (dva ugovora vrednosti 700.000 dinara) koje su nastale preuzimanjem poslova iz oblasti turizma, u skladu sa odredbama člana 46. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 43/07).

Ostavite komentar