Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07), i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENjA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE U TURIZMU ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se raspored i korišćenje sredstava namenjenih za programe razvoja infrastrukture u turizmu za 2008. godinu.

Član 2.

Raspored i korišćenje sredstava namenjenih za programe razvoja infrastrukture u turizmu za 2008. godinu vrši se prema Programu rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 14. februaara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

RASPOREDA I KORIŠĆENjA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE U TURIZMU ZA 2008. GODINU

I. PREDMET

Programom rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008. godinu (u daljem tekstu: Program), utvrđuje se raspored i korišćenje sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008. godinu.

Sredstva za programe razvoja infrastrukture u turizmu obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu u iznosu od 1.220.000.000 dinara, u okviru razdela 15-Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 473-Turizam, ekonomska klasifikacija 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

II. CILjEVI PROGRAMA

Osnovni ciljevi Programa su:

1) unapređenje kvaliteta turističkih proizvoda;

2) uspostavljanje regionalne ravnoteže turističkog prometa;

3) uspostavljanje sistema podsticaja za „green field” investicije kako bi se postiglo privlačenje profitabilnih investicija;

4) uspostavljanje sistema za razvoj i održivost autentičnih turističkih destinacija putem integracije turizma u lokalnim zajednicama, izradom i primenom planova razvoja, kao i organizovanjem destinacijskog menadžmenta;

5) razvoj infrastrukture i zaštita životne sredine u turističkim destinacijama;

6) uspostavljanje modela upravljanja razvojem turizma sa naglaskom na lokalni i regionalni rast konkurentnosti i kvaliteta u turizmu.

III. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva za programe razvoja infrastrukture u turizmu koriste se za sledeće namene:

1) izradu prostornih i urbanističkih planova i razvojnih planova restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne infrastrukture;

2) izgradnju pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su obuhvaćene ovim programom;

3) uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture koja ne pripada eksternim tehničkim sistemima višeg reda kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi, kao i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, pristani i dr.);

4) uređenje i korišćenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

5) izgradnju turističke infrastrukture u ski-centrima (ski-liftovi, žičare), postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;

6) rekonstrukciju i izgradnju objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, objekti za odmor i rekreaciju, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;

7) posebne turističke projekte izgradnje (kontejneri za beleženje meteoroloških podataka i javni toaleti na turističkim lokacijama).

IV. RASPORED SREDSTAVA

Raspored sredstva utvrđenih ovim programom vrši se na sledeći način:

1) za Beograd – iznos od 70.000.000 dinara za uređenje turističke infra-strukture kompleksa „Beli Dvor” i za turističku infrastrukturu u Obrenovcu;

2) za Donje Podunavlje – iznos od 158.200.000 dinara za gradnju vizitorskog centra na lokalitetu Viminacijum; izgradnju pristana; uređenje turističke lokacije „Trajanova tabla”; izgradnju turističko informativnog centra „Romulijana” i uređenje pristupa tvrđavama Ram i Golubac;

3) za Divčibare – iznos od 26.000.000 dinara za izgradnju saobraćajnica, parkinga, ulične rasvete i završetak vizitorskog centra;

4) za Sokobanju – iznos od 40.000.000 dinara za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, ulica i mosta preko reke Lepterije;

5) za Staru planinu – iznos od 389.000.000 dinara za izgradnju sistema za vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda na lokaciji Konjarnik; izradu projekta i realizaciju vodosnabdevanja i regulaciju otpadnih voda na lokaciji Jabučko Ravnište; izgradnju pristupnog puta Leskova – Jabučko Ravnište; elektrosnabdevanje, izradu projektne dokumentacije trafo stanica i vazdušnih vodova na lokacijama Temska-Topli Do, Jabučko Ravnište kao i lokacijama „Pirot 1” i „Pirot 4” i izgradnju putnog pravca Cerova – Jabučko Ravnište sa pratećom kanalskom mrežom;

6) za Goliju – iznos od 55.000.000 dinara za završetak vizitorskog centra Odvraćenica i izgradnju putne mreže;

7) za Vlasinu – Besna Kobila – iznos od 50.000.000 dinara za izgradnju turističke i komunalne infrastrukture, izradu projektne dokumentacije i elektrosnabdevanje;

8) za Suvu Planinu – iznos od 500.000 dinara za infrastrukturno opremanje lokacije „Bojanine Vode”;

9) za Oblačinsko jezero – iznos od 10.000.000 dinara za izgradnju hidrotehničkih objekata;

10) za Jagodinu – Crni Vrh iznos od 25.000.000 dinara za izgradnju skijališta Crni Vrh;

11) za Boljevac – Rtanj – iznos od 10.000.000 dinara za infrastrukturno opremanje turističkog naselja Rtanj, vodosnabdevanje i regulaciju otpadnih voda kao i adaptaciju spomen kuće vajarke Ljubinke Savić Grasi u selu Ilino;

12) za Kučajske planine – Beljanica – iznos od 66.000.000 dinara za izgradnju infrastrukture za skijalište;

13) za Zlatar – iznos od 10.000.000 dinara za infrastrukturno opremanje lokacije Briježđe;

14) za Kopaonik – iznos od 195.300.000 dinara za infrastrukturno opremanje turističkog centra; izradu projektne dokumentacije i realizaciju projekta vodosnabdevanja i regulacije otpadnih voda; izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih saobraćajnica i parkinga i projekat trauma centra;

15) za Zlatibor – iznos od 20.000.000 dinara za uređenje građevinskog zemljišta, parkinga, pristupnih puteva i signalizacije na Torniku;

16) za posebne turističke projekte – iznos od 95.000.000 dinara za izgradnju kontejnera za beleženje metereoloških podataka i javnih toaleta na turističkim lokacijama.

V. NAČIN KORIŠĆENjA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena ovim programom dodeljuju se bespovratno.

1. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ima turistička organizacija, privredno društvo, preduzeće, odnosno druga organizacija čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave kao i pravno lice koje upravlja objektom turističke infrastrukture.

2. Uslovi za korišćenje bespovratnih sredstava

1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;

razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;

razvoj turističkih područja odnosno destinacija;

4) adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;

stepen nerazvijenosti opštine.

3. Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo).

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva; osnovne podatke o projektu; plan finansiranja projekta; vreme realizacije projekta.

4. Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

Ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava, čiji je raspored utvrđen Programom, utvrđuje komisija, koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje ministarstvo i korisnik bespovratnih sredstava.

5. Planirana dinamika korišćenja sredstava

Planirana je mesečna dinamika odobravanja i prenosa sredstava u 2008. godini u ukupnom iznosu od 1.220.000.000 dinara, od februara do oktobra po 135.555.000 dinara u jednakim mesečnim iznosima.

VI. PRAĆENjE REALIZACIJE PROGRAMA

Korisnici sredstava šestomesečno dostavljaju ministarstvu izveštaj o korišćenju sredstava sa potrebnom dokumentacijom.

Ministarstvo će izveštaj o realizaciji ovog programa podneti Vladi.

Ostavite komentar