Uredba o visini i vrsti troškova u postupku razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine

Na osnovu člana 68. stav 15. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 , 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI I VRSTI TROŠKOVA U POSTUPKU RAZVRSTAVANjA UGOSTITELjSKIH OBJEKATA U KATEGORIJE, U ZAVISNOSTI OD NjIHOVE VRSTE, PODVRSTE I VELIČINE

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se visina i vrsta naknade troškova postupka razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine.

Član 2.

Iznos naknade troškova postupka razvrstavanje ugostiteljskih objekata u kategorije po pojedinačnim vrstama, podvrstama i veličini objekta:

za hotele preko 200 ležaja;

garni hotele,

apart hotele,

motele,

pansione,

turistička naselja; 45.000,00 dinara;

2) za hotele od 100 do 200 ležaja;

garni hotele,

apart hotele,

motele,

pansione,

(5) turistička naselja; 35.000,00 dinara;

za hotele od 50 do 100 ležaja;

garni hotele,

apart hotele,

motele,

pansione,

turistička naselja; 25.000,00 dinara;

za hotele do 50 ležaja;

garni hotele,

apart hotele,

motele,

pansione,

turistička naselja; 15.000,00 dinara;

za kampove;

(1) preko 60 kamp parcela, 35.000,00 dinara,

od 30 do 60 kamp parcela, 25.000,00 dinara,

od 15 do 30 kamp parcela; 12.500,00 dinara;

(6) za marine;

preko 200 vezova, 35.000,00 dinara,

(2) od 100 do 200 vezova, 25.000,00 dinara,

(3) od 50 do 100 vezova. 12.500.00 dinara.

Član 3.

Iznos naknade troškova postupka razvrstavanja u kategorije ugostiteljskog objekta vrste lovačka vila iznosi 12.000,00 dinara, po objektu.

Član 4.

Iznos naknade troškova postupka razvrstavanja hotela po posebnim standardima za specijalizaciju hotela (poslovni hotel, kongresni hotel, porodični hotel, sportski hotel i spa-wellness hotel) iznosi 10.000,00 dinara.

Član 5.

Prilikom podnošenja zahteva za ponovno određivanje kategorije, nakon isteka važenja rešenja o razvrstavanju ugostiteljskog objekta, ugostitelj plaća 50 % iznosa naknade troškova iz čl. 1, 2, 3. i 4. ove uredbe.

Član 6.

Prilikom podnošenja zahteva za razvrstavanje u kategorije ugostiteljskog objekta vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo ne plaća se naknada troškova postupka razvrstavanja koju, kao povereni posao, vrši jedinica lokalne samouprave.

Na postupak iz stava 1. ovog člana primenjivaće se odredbe Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 16. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar