Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje proizvodnje vina, rakije i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom u 2007. godini

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENjE PROIZVODNjE VINA, RAKIJE I POLjOPRIVREDNO – PREHRAMBENIH PROIZVODA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM

U 2007. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za unapređenje proizvodnje vina, rakije i poljoprivredno – prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom u 2007. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

1) zemljoradničke zadruge;

2) udruženja građana;

3) privredna društva i preduzetnici;

4) crkva i verske zajednice;

5) zadužbine;

6) naučno istraživačke organizacije.

Lice iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05 – u daljem tekstu: Uredba).

Lice iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94 – dr. zakon, 28/96 – dr. zakon i 73/00 – dr. zakon) i Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana („Službeni glasnik SRS”, br. 24/82, 39/83 – ispravka, 17/84, 50/84, 45/85 – dr. zakon i 12/89 – dr. zakon i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i ako se članovi ovih lica bave proizvodnjom, odnosno promocijom vina, rakije i poljoprivredno – prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom.

Lice iz stava 1. tačka 3) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom.

Lice iz stava 1. tačka 4) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar crkava i verskih zajednica u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS”, broj 36/06).

Lice iz stava 1. tačka 5) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar zadužbina za obavljanje aktivnosti, odnosno ostvarivanje ciljeva koji se odnose na unapređenje proizvodnje vina, rakije i poljoprivredno – prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom, u skladu sa Zakonom o zadužbinama, fondacijama i fondovima („Službeni glasnik SRS”, broj 59/89).

Lice iz stava 1. tačka 6) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka) i Zakonom o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05).

Član 3.

Licima iz člana 2. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 5) ove uredbe podsticajna sredstva odobravaju se za projekte koji se odnose na:

1) uspostavljanje, odnosno razvoj tehnologije koja će služiti za proizvodnju vina, rakije i poljoprivredno – prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom;

2) izgradnju, odnosno adaptaciju objekata koji će služiti za proizvodnju vina, rakije i poljoprivredno – prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom u rejoniranim zonama, a u skladu sa Programom analize rizika kontrolom kritičnih tačaka u proizvodnji (HACCP program);

3) pripremu i izradu elaborata za registraciju geografskog porekla vina, rakije i poljoprivredno – prehrambenih proizvoda;

4) kontrolu geografskog porekla proizvodnje vina, rakije i poljoprivredno – prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom;

5) smanjenje prinosa grožđa „zelenom berbom” u cilju ispunjavanja odgovarajućih kriterijuma kvaliteta vina sa geografskim poreklom;

6) unapređenje i zaštitu dizajna, ambalaže i etiketa koji će se koristiti za vina, rakiju i poljoprivredno – prehrambene proizvode sa geografskim poreklom;

7) promociju vina i poljoprivredno – prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom.

Licima iz člana 2. stav 1. tačka 6) ove uredbe podsticajna sredstva odobravaju se za projekte koji se odnose na:

1) stvaranje uslova za senzorsku ocenu vina, rakije i poljoprivredno – prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom i obuku ocenjivača;

2) edukaciju proizvođača i potrošača o vrednostima vina, rakije i poljoprivredno – prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom.

Član 4.

Podsticajna sredstva dodeljuju se kao bespovratna.

Iznos podsticajnih sredstava za lica iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe ne može biti veći od 3.000.000 dinara po projektu.

Iznos podsticajnih sredstava za lica iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe ne može biti veći od 2.000.000 dinara po projektu.

Iznos podsticajnih sredstava za lica iz člana 2. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ove uredbe ne može biti veći od 700.000 dinara po projektu.

Član 5.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrdiće se i potrebna dokumentacija koju su zainteresovana lica dužna da podnesu kako bi dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva.

Član 6.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 7.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Član 8.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar