Uredba o izmeni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje finansiraju iz budžeta

Na osnovu člana 58. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01 i 62/06) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05(ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O NORMATIVIMA I STANDARDIMA USLOVA RADA UNIVERZITETA I FAKULTETA ZA DELATNOSTI KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA

Član 1.

U Uredbi o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta („Službeni glasnik RS”, br. 15/02, 100/04, 26/05 i 38/07), član 41. menja se i glasi:

„Koeficijenti složenosti rada za finansiranje plata nastavnika i saradnika fakulteta i univerziteta u skladu sa čl. 6. i 9. ove uredbe jesu:

1. Redovni profesor, samostalni umetnički saradnik i naučni savetnik sa doktoratom 30,19 2. Vanredni profesor, viši naučni saradnik, viši umetnički saradnik sa doktoratom 28,01 3. Samostalni stručni saradnik na akademiji ili fakultetu umetnosti sa doktoratom 27,46 4. Docent, naučni saradnik, umetnički saradnik, bibliotekar savetnik, generalni sekretar univerziteta sa doktoratom 25,65 5. Viši stručni saradnik na akademiji ili fakultetu umetnosti sa doktoratom 22,62 6. Asistent doktor nauka 21,75 7. Viši predavač ili viši lektor na fakultetu 20,96 8. Asistent magistar, istraživač ( saradnik, asistent ( umetnički saradnik, predavač 20,17 9. Stručni saradnik na akademiji ili fakultetu umetnosti 19,78 10. Asistent ( pripravnik 18,58 11. Stručni saradnik 17,91.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od isplate plate za novembar 2007. godine.

05 Broj: 110-1568/2005-6

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKBožidar Đelić, s.r.

4100207.029.doc/25 

Ostavite komentar