Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

Na osnovu člana 100. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka i 108/13),

Vlada donosi

U R E D B U

O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR

Član 1.

Ministarstvo finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) naplaćuje naknadu za izvršene usluge javnih plaćanja preko podračuna konsolidovanih računa trezora Republike Srbije, trezora lokalne vlasti, organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugih korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: računi), kao i za obavljanje drugih poslova u skladu sa ugovorom, po Tarifi, koja čini sastavni deo ove uredbe.

Iznose naknada za usluge u međubankarskim plaćanjima koje Narodna banka Srbije naplati od Uprave, na osnovu Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Službeni glasnik RS”, br. 43/11, 85/11, 49/12, 57/12, 67/12, 98/12, 43/13 i 80/13), Uprava naplaćuje sa računa korisnika javnih sredstava kojima je usluga izvršena, u skladu sa Tarifom, koja je sastavni deo ove uredbe.

Član 2.

Vrste usluga za koje se vrši naplata naknada po ovoj uredbi razvrstane su na sledeći način:

1) Bezgotovinska plaćanja preko računa u okviru Uprave elektronskim putem preko Integrisanog sistema platnog prometa (u daljem tekstu: ISPP);

2) Bezgotovinska plaćanja preko računa u okviru Uprave na osnovu papirnog naloga/instrukcije;

3) Naknada za obračun u realnom vremenu po bruto principu Real Time Gross Settlement (u daljem tekstu: RTGS) po nalozima za plaćanje;

4) Naknada za obračun u sistemu neto obračuna (u daljem tekstu: KLIRING);

5) Uplate i isplate u gotovini;

6) Obračun, raspored i prenos javnih prihoda korisnicima tih prihoda;

7) Prepis naloga platnog prometa;

8) Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod), kao i za listing neizvršenih naloga;

9) Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) elektronskim putem;

10) Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) elektronskim putem za korisnike ISPP;

11) Raspored sredstava po ugovoru;

12) Priključenje u elektronski servis ISPP;

13) Izdavanje drugih potvrda, izvoda i prepisa;

14) Izdavanje podataka iz registra po zahtevu trećih lica;

15) Realizacija čekova po tekućim računima građana;

16) Zamena oštećenih novčanica;

17) Upis i brisanje menica i ovlašćenja.

Član 3.

Naplata naknade po nalozima za plaćanje u korist računa banke otvorenog u sistemu za obračun u RTGS kod Narodne banke Srbije, obračunava se kao naknada u RTGS.

Naplata naknade po nalozima za„velika plaćanja” i nalozima sa oznakom „hitno” se obračunava kao naknada u RTGS, a naknada po nalozimaza „mala plaćanja” se obračunava kao naknada u KLIRINGU.

Naplata naknade po nalozima za plaćanje u korist računa u banci obračunava se po nalogu, na način propisan u stavu 2. ovog člana.

Iznos „velikih”, odnosno „malih plaćanja” utvrđuje se operativnim pravilima Narodne banke Srbije za RTGS sistem i kliring.

Član 4.

Naplata naknade po tarifnim brojevima 1. i 2. Tarife, ne vrši se za:

1) prenos sredstava:

– sa računa izvršenja budžeta Republike Srbije;

– koja imaju karakter transfernih sredstava na račune korisnika javnih sredstava;

– po osnovu prometa akcija;

– po osnovu kupovine udela iz portfelja Akcijskog fonda Republike Srbije;

– donacija i kredita, dobijenih po osnovu međunarodnog ugovora, odnosno sporazuma u smislu zakona kojim se uređuju donacije i humanitarna pomoć, samo ako je ugovorom, odnosno sporazumom ugovoreno oslobađanje od plaćanja naknade;

2) isplate penzija, plata, odnosno drugih primanja po osnovu radnih odnosa isplaćenih bezgotovinski;

3) isplate sredstava u skladu sa socijalnim programom Vlade u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaj i likvidaciju;

4) isplate sredstava za zaposlene preko Fonda solidarnosti;

5) prenos sredstava na druge račune, sa posebnog namenskog računa korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, kao i sa posebnog namenskog računa ostalih pravnih lica i drugih subjekata;

6) prenos sredstava subvencija, regresa i premija na račune registrovanih poljoprivrednih gazdinstava;

7) prenos novčanih sredstava sa jednog na drugi račun u okviru istog korisnika javnih sredstava;

8) uplatu i isplatu sredstava u humanitarne svrhe na i sa računa otvorenih za humanitarnu pomoć;

9) uplatu i isplatu sredstava koja su predmet naplate, plenidbe, privremenog oduzimanja, jemstva i slično, u postupku vršenja službene radnje od strane ovlašćenog lica državnog organa ili drugog ovlašćenog lica;

10) isplatu sredstava biračkim odborima za vreme izbora;

11) prenos sa računa korisnika usluga koje vrši Uprava na ime naknade usluga platnog prometa;

12) storno naloge za ispravku grešaka u platnom prometu za korisnike javnih sredstava;

13) povraćaj poreza na dodatu vrednost i akcize, u skladu sa zakonom koji reguliše naplatu poreza na dodatu vrednost i akcize;

14) povraćaj više ili pogrešno plaćenog javnog prihoda po rešenju nadležnog organa.

Transferna sredstva u smislu ove uredbe su sredstva koja se prenose korisniku javnih sredstava koji nije krajnji korisnik tih sredstava.

Član 5.

Naplata naknade po tarifnom broju 5. Tarife ne vrši se za uplate u gotovini (novcem, čekovima, kreditnom karticom i sl.), kojim obveznik – fizičko lice, preko poreske blagajne Uprave, izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda i uplate na račun otvoren za humanitarnu pomoć.

Najmanji iznos naknade po tarifnom broju 5. Tarife naplaćuje se u iznosu od 20,00 dinara.

Član 6.

Naplata naknade po tarifnom broju 6. Tarife ne vrši se za raspored sredstava sa uplatnih računa javnih prihoda na račun budžeta Republike Srbije, prilikom raspoređivanja sredstava donacija sa uplatnih računa sredstava donacija, kao i prilikom prenosa transfernih sredstava između računa različitih nivoa vlasti.

Naplata naknade po tarifnom broju 6. Tarife ne vrši se ako je iznos na nalogu manji od desetostrukog iznosa naknade.

Član 7.

Naplata naknade po tarifnom broju 12. Tarife vrši se u zbirnom iznosu nabavne cene čitača smart kartice i smart kartice sa PDV, uvećanog za 20% za troškove potrošnog materijala i dolazak radnika radi vršenja usluge.

Član 8.

Naplata naknade po tarifnom broju 17. Tarife se vrši posle upisa menice, odnosno ovlašćenja, a odnosi se na upis i brisanje menice, odnosno ovlašćenja.

Član 9.

Obračun i naplata naknade vrši se desetog, dvadesetog i poslednjeg dana u mesecu.

Na zahtev korisnika usluge, Uprava će dostaviti obračun naplaćene naknade za usluge po Tarifi.

Član 10.

Naplaćena naknada po ovoj uredbi predstavlja prihod budžeta Republike Srbije.

Član 11.

Visina maksimalnog iznosa naknade za tarifne brojeve 1. i 2. Tarife usklađivaće se jednom godišnje (1. februara) u skladu sa indeksom rasta potrošačkih cena, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zaokružena na viši iznos u stotinama dinara.

Za tarifne brojeve 3. i 4. Tarife iznose naknada Uprava će usklađivati sa promenom iznosa naknada za usluge Narodne banke Srbije uvećane za 20%.

Iznose naknada za tarifne brojeve 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. i 17. Tarife, koji su izraženi u nominalnim iznosima, Uprava će usklađivati tromesečno (svakog prvog dana kvartala u godini) sa promenama elemenata za izračunavanje troškova naknada za pružanje javnih usluga u skladu sa Pravilnikom o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge („Službeni glasnik RS”, br. 14/13, 25/13-ispravka i 99/13).

Član 12.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za javna plaćanja („Službeni glasnik RS”, br. 3/03, 28/03 i 89/03).

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 25. decembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

TARIFA

Tarifni broj Vrsta usluge Osnov za obračun naknade Visina naknade 1 2 3 4 1. Bezgotovinska plaćanja preko računa u okviru Uprave elektronskim putem preko ISPP iznos na nalogu 0,20%, a najviše 10.000,00 dinara 2. Bezgotovinska plaćanja preko računa u okviru Uprave na osnovu papirnog naloga/instrukcije iznos na nalogu 0,25%, a najviše 12.500,00 dinara 3. Naknada za obračun u RTGS po nalozima za plaćanje u vremenskim terminima       – od 9,00 do 14,00 časova nalog 30,00 dinara   – od 14,00 do 16,30 časova nalog 72,00 dinara   – posle 16,30 časova nalog 144,00 dinara 4. Naknada za obračun u KLIRINGU:       – obračunate u prvom ciklusu nalog 3,60 dinara   – obračunate u drugom ciklusu nalog 4,20 dinara   – obračunate u trećem ciklusu nalog 5,40 dinara 5. Uplate i isplate u gotovom novcu:       A) uplate iznos uplate 0,50%   B) isplate iznos isplate 0,90% 6. Obračun, raspored i prenos javnih prihoda korisnicima tih prihoda nalog 10,00 dinara 7. Prepis naloga platnog prometa nalog 27,00 dinara 8. Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod), kao i za listing neizvršenih naloga izvod po danu 33,00 dinara 9. Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) elektronskim putem izvod po danu 11,00 dinara 10. Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) elektronskim putem za korisnike ISPP izvod po danu 5,00 dinara 11. Raspored sredstava po ugovoru nalog Ugovorena naknada + troškovi međubankarskog obračuna 12. Priključenje u ISPP čitač za smart karticu i smart kartica Nabavna cena sa PDV + 20% 13. Izdavanje drugih potvrda, izvoda i prepisa potvrda, izvod 92,00 dinara 14. Izdavanje podataka iz registra po zahtevu trećih lica stranica 92,00 dinara 15. Realizacija čekova po tekućim računima građana iznos po specifikaciji 0,15% 16. Zamena oštećenih novčanica nominalni iznos na novčanici 3% od nominalnog iznosa na novčanici 17. Upis i brisanje menica i ovlašćenja menica, ovlašćenje 87,00 dinara

Ostavite komentar