Uredba o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa

Ha osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 2. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik PC”, br. 75/05 i 48/10),

Vlada donosi

U R E D B U

O UPRAVI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVEREPUBLIČKIH ORGANA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način vršenja stručnih, tehničkih i drugih zajedničkih poslova za potrebe Vlade, ministarstava, posebnih organizacija i drugih državnih organa u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: republički organi).

Član 2.

Poslovi iz člana 1. ove uredbe su:

1) informatičko-komunikacioni poslovi koji obuhvataju: projektovanje, izgradnju i obezbeđivanje funkcionisanja računarske mreže republičkih organa i njeno povezivanje na Internet, kao i podršku u primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u republičkim organima;

2) informaciono-dokumentacioni i bibliotečki poslovi koji obuhvataju: prikupljanje, obradu, evidentiranje, čuvanje i davanje na korišćenje bibliotečke građe i arhive propisa, dokumentacionog i bibliotečkog materijala od značaja za informisanje, stručno usavršavanje i analitičko-stručni rad, bibliotečku obradu serijskih publikacija i uređivanje i objavljivanje informativnog biltena;

3) finansijski i materijalni poslovi koji obuhvataju: vođenje pomoćne knjige osnovnih sredstava, nabavku, uskladištenje i distribucija opreme, uređaja, inventara, kancelarijskog i drugog potrošnog materijala za potrebe republičkih organa;

4) centralizovane javne nabavke za potrebe državnih organa i organizacija uključujući i pravosudne organe;

5) administrativno-tehnički poslovi prijema, evidentiranja i otpremanja pošte, vođenje arhivskih poslova i drugi tehnički i administrativni poslovi u vezi sa kancelarijskim poslovanjem;

6) birotehnički poslovi koji obuhvataju: obradu i sravnjivanje tekstova, štampanje, umnožavanje i povezivanje materijala;

7) stručni, analitički i investiciono-tehnički poslovi u vezi sa izgradnjom, dogradnjom, rekonstrukcijom, adaptacijom i korišćenjem poslovnih zgrada i prostora, objekata za reprezentaciju i službenih stanova;

8) investiciono, tekuće i održavanje čistoće poslovnih zgrada i poslovnog prostora republičkih organa i objekata za reprezentaciju sa pratećim zemljištem kojima se obezbeđuje njihovo korišćenje;

9) održavanje instalacija, uređaja i opreme, uspostavljanje i praćenje sistema veza i konferencijsko-diskusionih sistema sa audio-snimanjem sednica;

10) organizacija i obezbeđenje sprovođenja mera zaštite od požara i obezbeđenje službenih zgrada osim u objektima u kojima državni organi samostalno organizuju i sprovode mere zaštite;

11) obavljanje poslova na obezbeđivanju korišćenja rezidencijalnih i reprezentativnih objekata, uređivanje i održavanje parkovskih površina i biodekoracija eksterijera i enterijera;

12) pružanje ugostiteljskih usluga u poslovnim zgradama republičkih organa i objektima za reprezentaciju, nabavka i skladištenje namirnica i pića i kontrola ispravnosti namirnica i hrane primenom „NASSR” standarda;

13) prevoz službenim vozilima, održavanje, servisiranje i garažiranje vozila republičkih organa i poslovi u vezi saglasnosti za obezbeđivanje parking prostora na javnim površinama;

14) poslovi ekonomije u Smederevu koji obuhvataju proizvodnju, preradu, pakovanje i promet svežeg voća, prerađevina, vina i rakije i drugih poslova voćarske i vinogradarske proizvodnje.

Poslove iz stava 1. ovog člana vrši Uprava za zajedničke poslove republičkih organa (u daljem tekstu: Uprava).

Uprava je stručna služba Vlade.

Član 3.

Poslove iz člana 2. ove uredbe Uprava vrši za sve republičke organe, osim za one organe koji, zbog specifičnosti poslova i smeštajnih uslova, imaju svoje službe za vršenje tih poslova ili imaju obezbeđena sredstva za te namene utvrđena u zakonu kojim se uređuje godišnji budžet Republike Srbije.

Poslove iz člana 2. ove uredbe Uprava može poveriti i drugim organizacijama specijalizovanim za te poslove, u skladu sa zakonom.

Član 4.

Uprava može, izuzetno, da vrši poslove iz člana 2. ove uredbe i za potrebe drugih subjekata, ukoliko za to ima obezbeđene uslove.

Član 5.

Upravom rukovodi direktor Uprave, koga postavlja Vlada u skladu sa zakonom.

Direktor Uprave je odgovoran Generalnom sekretaru Vlade.

Direktor Uprave je državni službenik na položaju.

Pri vođenju Uprave direktor ima ista ovlašćenja kao direktor organa uprave u sastavu ministarstva.

Član 6.

Direktor Uprave ima zamenika, koga postavlja Vlada u skladu sa zakonom.

Zamenik direktora Uprave pomaže direktoru Uprave u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je on odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora Uprave je državni službenik na položaju.

Član 7.

Direktor Uprave ima pomoćnike, koje postavlja Vlada u skladu sa zakonom.

Pomoćnik direktora Uprave rukovodi sektorom.

Pomoćnici direktora Uprave su državni službenici na položaju.

Član 8.

Direktor Uprave donosi Pravilnik o unutrašnjem uređenju isistematizaciji radnih mesta u Upravi u roku od 30 dana od dana stupanja nasnagu ove uredbe.

Član 9.

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa osnovana Odlukom o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik PC”, br. 67/91, 79/02 i 13/04) nastavlja da radi pod nazivom Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.

Član 10.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik PC”, br. 67/91, 79/02 i 13/04).

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5029/2013-1

U Beogradu, 12. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar