Uredba o povrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama, za period 2014. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o upravljanju migracijama („Službeni glasnik RS”, broj 107/12), člana 17. stav. 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENJE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANJE UTVRĐENIH CILJEVA IZ OBLASTI UPRAVLJANJA MIGRACIJAMA, ZA PERIOD 2014. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za period 2014. godine (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Program obuhvata mere i podsticaje, visinu sredstava za podsticaj sprovođenja mera i aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave, kriterijume za njihovu raspodelu i kriterijume za učešće jedinica lokalne samouprave u programu podsticaja.

Podsticaj iz stava 1. ovog člana sastoji se od finansiranja planova koje utvrde nadležni organi jedinice lokalne samouprave iz budžeta Republike Srbije, pod uslovima propisanim zakonom i u cilju realizacije programa od posebnog značaja za oblast upravljanja migracijama u jedinici lokalne samouprave.

Mera iz stava 1. ovog člana predstavlja skup aktivnosti koje jedinica lokalne samouprave sprovodi radi realizacije utvrđenog plana.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1672/2014-1

U Beogradu, 7. marta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

P R O G R A M

podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za period 2014. godine

I. PODSTICAJI, MERE I AKTIVNOSTI

Program obuhvata podsticaje, mere i aktivnosti neophodne za realizaciju utvrđenih planova, visinu sredstava za podsticaj sprovođenja mera i aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave, kriterijume za njihovu raspodelu i kriterijume za učešće jedinica lokalne samouprave u Programu.

Program se utvrđuje za period 2014. godine.

Podsticaji se obezbeđuju za sledeće mere i aktivnosti:

1) Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, i to za sledeće aktivnosti:

(1) nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj samostalnoj delatnosti za interno raseljena lica koja su u raseljeništvu;

(2) poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz:

– dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja;

– dodelu građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti;

– dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom,

– dodelu pomoći pri pribavljanju i izgradnji montažnih kuća i drugog stambenog prostora;

– dodelu pomoći za rešavanje problema tzv. neformalnih kolektivnih centara.

U pogledu jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, raspodela sredstava za podsticaj za aktivnosti iz podtač. 1. i 2. ove tačke se sprovodi u saradnji sa službom nadležnom za obavljanje poslova u vezi sa pitanjima od značaja za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija.

2) Reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, i to za sledeće aktivnosti:

(1) nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj samostalnoj delatnosti za povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji;

(2) obezbeđivanje i poboljšanje uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kroz:

– dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja;

– dodelu građevinskog materijala za započetu izgradnju nepokretnosti;

– dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom,

– dodelu pomoći pri pribavljanju i izgradnji montažnih kuća i drugog stambenog prostora;

(3) razvijanje i unapređenje usluga u jedinici lokalne samouprave usmerenih na reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, kroz:

– olakšavanje pristupa obrazovnom sistemu, u skladu sa zakonom;

– razvijanje usluga u oblasti socijalne sigurnosti, u skladu sa zakonom.

3) Promovisanje i jačanje tolerancije prema licima koja traže azil u jedinicama lokalne samouprave u kojima su ova lica smeštena, i to za:

aktivnosti namenjene povećanju tolerancije, otklanjanju predrasuda i straha i razvoj komunikacije i dijaloga, kroz:

– dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za unapređenje kvaliteta života u lokalnoj sredini (opremanje dečijih i sportskih igrališta, pribavljanje školskog pribora, opreme i prostora za pružanje edukativnih, sportskih i zdravstvenih usluga i dr.);

– dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za rad edukativnih, sportskih, kulturno-umetničkih radionica i drugih sličnih aktivnosti u koje će biti uključena i lica koja traže azil.

4) Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za rešavanje problema migranata koji se nalaze na njihovoj teritoriji, i to za:

aktivnosti na unapređenju kapaciteta jedinica lokalne samouprave za planiranje u oblasti upravljanja migracijama, kroz:

– organizovanje i realizaciju programa (radionica, okruglih stolova i drugih sličnih skupova) za identifikovanje potreba, razmenu iskustava i analizu problema i njihovih mogućih rešenja;

– unapređenje informisanosti pružaoca usluga i javnosti o potrebama i problemima migranata;

– unapređenje informisanosti migranata o njihovim pravima, načinima njihovog ostvarivanja i zaštite, kao i o vidovima dostupne pomoći;

– osnivanje i unapređenje rada info punktova i centara za podršku;

– izradu i distribuiranje publikacija, kao i organizovanje informativne kampanje usmerene ka podizanju svesti o položaju, potrebama i problemima migranata;

– istraživanja od značaja za utvrđivanje stanja u oblasti prava i potreba migranata.

II. RASPODELA SREDSTAVA PO

PROGRAMU PODSTICAJA, MERI I AKTIVNOSTI

Sredstva za realizaciju Programa obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13), razdeo 47, funkcija 070, izvor 01, aproprijacija 463, u maksimalnom iznosu do 335.000.000,00 dinara, i koristiće se za:

– Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu u maksimalnom iznosu do 315.000.000,00 RSD;

– Reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji u maksimalnom iznosu do 15.000.000,00 RSD;

– Jačanje tolerancije prema licima koja traže azil u Republici Srbiji u maksimalnom iznosu do 3.000.000,00 RSD;

– Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za rešavanje problema migranata koji se nalaze na njihovoj teritoriji u maksimalnom iznosu do 2.000.000,00 RSD.

Sredstva opredeljena u skladu sa ovim Programom dodeljuju se za, u smislu Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/90, 30/10 i 69/11), nedovoljno razvijene i izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave, maksimalno u visini od 95% od ukupnog iznosa traženih sredstava, a za ostale jedinice lokalne samouprave – maksimalno u visini od 90% od ukupnog iznosa traženih sredstava.

III. KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ SPROVOĐENJA MERA I AKTIVNOSTI

Raspodela sredstava za sprovođenje mera i aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave vrši se na osnovu bodova utvrđenih u skladu sa sledećim kriterijuma:

– neophodnost mere, odnosno aktivnosti u jedinici lokalne samouprave – 20 bodova;

– da su predviđene aktivnosti jasno formulisane, izvodljive i dobro isplanirane – 20 bodova;

– dostupnost krajnjim korisnicima u jedinici lokalne samouprave – 10 bodova;

– broj potencijalnih krajnjih korisnika u jedinici lokalne samouprave – 10 bodova;

– održivost mere, odnosno aktivnosti u jedinici lokalne samouprave – 10 bodova;

– predviđeno vreme realizacije podsticaja, mere, odnosno aktivnosti – 10 bodova;

– prethodno iskustvo jedinice lokalne samouprave u pogledu realizacije mera, odnosno aktivnosti u oblasti upravljanja migracijama – 10 bodova;

– mogućnost jedinice lokalne samouprave da obezbedi i druge izvore finansiranja – 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koji jedinica lokalne samouprave može ostvariti prema navedenim kriterijumima je 100 bodova.

Minimalan broj bodova koji je neophodan kako bi se jedinica lokalne samouprave kvalifikovala za dodelu sredstava je 60 bodova.

IV KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE JEDINICA LOKALNE

SAMOUPRAVE U PROGRAMU

Jedinica lokalne samouprave učestvuje u konkretnom podsticaju, meri, odnosno aktivnosti, ukoliko ispunjava sledeće kriterijume:

– da je obrazovan Savet za migracije;

– da je usvojen plan aktivnosti u kojem su navedeni mera, odnosno aktivnost;

– da postoje personalni i tehnički kapaciteti za realizaciju mere, odnosno aktivnosti;

– da su pravdana sredstva koja su dodeljivana kroz ranije, slične, programe i projekte;

– da je spremna da participira u iznosu od najmanje 5%, odnosno 10%, od vrednosti podsticaja, mere, odnosno aktivnosti, za koje se prijavljuje.

Izbor jedinica lokalne samouprave koje će učestvovati u Programu, odnosno konkretnoj meri ili aktivnosti, vrši se na osnovu raspisanog javnog poziva.

O namenskom utrošku sredstava dodeljenih za konkretnu meru, odnosno aktivnost jedinica lokalne samouprave dostavlja Komesarijatu za izbeglice i migracije, u propisanom roku, izveštaj i dokumentaciju o korišćenju i utrošku dodeljenih sredstava.

Ostavite komentar