Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2015. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU

PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2015. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2015. godini („Službeni glasnik RS”, broj 21/15), u Programu upravljanja vodama u 2015. godini, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled menja se i glasi:

„Redni broj Poslovi Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode(dinara) ukupno za 2015. godinu za finansiranje novih poslova za finansiranje izvedenih radova u 2014. godini 1 2 3 4 5 1. Uređenje i korišćenje voda 824.180.000,00 824.180.000,00 0 2. Zaštita voda od zagađivanja 79.000.000,00 79.000.000,00 0 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.834.410.545,89 1.769.896.410,89 64.514.135,00 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda 145.110.819,00 145.110.819,00 0 UKUPNO: 2.882.701.364,89 2.818.187.229,89 64.514.135,00”

U odeljku 1. Uređenje i korišćenje voda, tabelarni pregled, tačka 1.4. Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju i izrada modula broj: „188.200.000” zamenjuje se brojem: „169.380.000,00”, a reči: „Ukupno: 843.000.000” zamenjuju se rečima: „Ukupno: 824.180.000,00”.

U pododeljku g) Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju i modula, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju, istražni radovi na izvorištu, kao i radovi na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom 124.651.912,00 2. Izrada tehničke dokumentacije 33.928.088,00 3. Izrada modula 10.800.000,00 3.1. vodosnabdevanja 6.800.000,00 3.2. brana sa akumulacijama 4.000.000,00 Ukupno: 169.380.000,00”

U stavu 3. tačka 3) posle reči: „pružalac usluga” dodaju se reči: „100% za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postrojenja za pripremu vode za piće Cerovića brdo i sanaciju akumulacije Vrutci,”.

U stavu 4. tačka 1) broj: „176.200.000” zamenjuje se brojem: „158.580.000,00”.

U tački 2) broj: „12.000.000” zamenjuje se brojem: „10.800.000,00”.

U odeljku 2. Zaštita voda od zagađivanja, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) 1. Izgradnja glavnog kolektora za naselja Grabovac, Dublje i Crkvenac – Svilajnac 16.000.000,00 2. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima, kontrola kvaliteta voda i izrada modula za zaštitu voda od zagađivanja 63.000.000,00 Ukupno: 79.000.000,00”

U pododeljku b) Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima, kontrola kvaliteta voda i izrada modula, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda 48.600.000,00 2. Sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima 5.600.000,00 3. Kontrola kvaliteta voda 300.000,00 4. Izrada modula za zaštitu voda od zagađivanja 8.500.000,00 Ukupno: 63.000.000,00”

U stavu 4. tačka 1) broj: „54.000.000” zamenjuje se brojem: „48.600.000,00”.

U tački 2) broj: „16.000.000” zamenjuje se brojem: „14.400.000,00”.

U odeljku 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) 3.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 758.550.427,29 3.1.1. Redovno održavanje 716.289.427,29 3.1.2. Investiciono održavanje 42.261.000,00 3.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 390.626.501,96 3.2.1. Redovno održavanje 375.928.501,96 3.2.2. Investiciono održavanje 14.698.000,00 3.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 23.200.000,00 3.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 337.191.816,64 3.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 184.477.800,00 3.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi 32.078.000,00 3.7. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i održavanju vodnih objekata i održavanju vodotoka i nad izvođenjem zaštitnih biotehničkih radova na teritoriji grada Beograda 3.390.000,00 3.8. Projektno planiranje 104.896.000,00 3.8.1. Projektna dokumentacija – izrada glavnih projekata i projekata izvedenog objekta za vodne objekte za zaštitu od poplava 45.000.000,00 3.8.2. Priprema elemenata za izradu planova upravljanja rizicima od poplava, operativnih planova za odbranu od poplava za vode II reda, karata ugroženosti i karata rizika od poplava za poplavna područja i inoviranje dokumentacije za odbranu od poplava i katastra vodnih objekata za uređenje vodotoka i zaštitu od poplava 59.896.000,00 Ukupno: 1.834.410.545,89”

U stavu 3. broj: „740.094.300” zamenjuje se brojem: „716.289.427,29”.

U stavu 4. broj: „65.100.000” zamenjuje se brojem: „42.261.000,00”.

U stavu 6. broj: „394.368.300” zamenjuje se brojem: „375.928.501,96”.

U stavu 7. broj: „60.000.000” zamenjuje se brojem: „23.200.000,00”.

U stavu 8. broj: „431.015.400” zamenjuje se brojem: „337.191.816,64”.

U stavu 10. broj: „170.001.000” zamenjuje se brojem: „184.477.800,00”.

U stavu 12. broj: „45.000.000” zamenjuje se brojem: „32.078.000,00”.

U stavu 13. broj: „3.528.000” zamenjuje se brojem: „3.390.000,00”.

U stavu 14. broj: „110.000.000” zamenjuje se brojem: „104.896.000,00”.

U stavu 16. tačka 1) broj: „70.000.000” zamenjuje se brojem: „66.300.800,00”.

U tački 2) broj: „1.963.805.000” zamenjuje se brojem: „1.768.109.745,89”.

U odeljku 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) 4.1. Planiranje u oblasti voda 53.703.200,00 4.2. Međunarodna saradnja u oblasti voda 91.407.619,00 Ukupno: 145.110.819,00”

U pododeljku a) Planiranje u oblasti voda, u stavu 1. tačka 1) broj: „59.704.000” zamenjuje se brojem: „52.703.200,00”.

U stavu 3. broj: „60.704.000” zamenjuje se brojem: „53.703.200,00”.

U pododeljku b) Međunarodna saradnja u oblasti voda, u stavu 6. tačka 1) broj: „67.125.000” zamenjuje se brojem: „62.960.000,00”.

U tački 2) broj: „2.000.000” zamenjuje se brojem: „1.765.619,00”.

U tački 3) broj: „27.500.000” zamenjuje se brojem: „26.682.000,00”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, ____. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar