Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2014. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o , vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU

PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, broj 24/14), u Programu upravljanja vodama u 2014. godini, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled menja se i glasi:

„Redni broj Poslovi Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode(dinara) ukupno za 2014. godinu za finansiranje novih poslova za finansiranje neizmirenih obaveza 1 2 3 4 5 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama 400.000.000 400.000.000 0 2. Uređenje i korišćenje voda 220.237.717 206.728.705 13.509.012 3. Zaštita voda od zagađivanja 84.611.125 84. 611.125 0 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.841.408.494 1.738.617.859 102.790.635 5. Studije, planska dokumenta i projekti 110.332.664 62.581.966 47.750.698 6. Međunarodna saradnja 101.654.000 95.435.520 6.218.480 UKUPNO: 2.758.244.000 2.587.975.175 170.268.825”

U odeljku 2. Uređenje i korišćenje voda, tabelarni pregled, iznos: „230.000.000” zamenjuje se iznosom: „220.237.717”.

U stavu 6. iznos: „230.000.000” zamenjuje se iznosom: „220.237.717”.

U odeljku 3. Zaštita voda od zagađivanja, tabelarni pregled, iznos: „230.000.000” zamenjuje se iznosom: „78.611.125”, a reči: „Ukupno: 236.000.000” zamenjuju se rečima: „Ukupno: 84.611.125”.

U stavu 5. iznos: „236.000.000” zamenjuje se iznosom: „84.611.125”.

U odeljku 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, tabelarni pregled, u tački 4.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom iznos: „61.887.909” zamenjuje se iznosom: „195.296.403”.

Reči: „Ukupno: 1.708.000.000” zamenjuju se rečima: „Ukupno: 1.841.408.494”.

U stavu 10. iznos: „61.887.909” zamenjuje se iznosom: „195.296.403”.

U odeljku 5. Studije, planska dokumenta i projekti, tabelarni pregled, iznos: „99.244.000” zamenjuje se iznosom: „110.332.664”.

U stavu 2. iznos: „67.244.000” zamenjuje se iznosom: „78.332.664”, a posle reči: „zaštite voda od zagađivanja” dodaju se reči: „projekata hidrogeoloških istraživanja izvorišta i elaborata o zonama sanitarne zaštite za izvorišta za snabdevanje vodom za piće”.

U stavu 3. tačka 1) posle reči: „prostornih planova područja posebne namene” dodaju se reči: „elaborata o zonama sanitarne zaštite za izvorišta za snabdevanje vodom za piće,”.

U tački 2) posle reči: „na teritoriji jedinice lokalne samouprave” dodaju se reči: „i projekata hidrogeoloških istraživanja izvorišta”.

U stavu 4. iznos: „99.244.000” zamenjuje se iznosom: „110.332.664”.

U odeljku 6. Međunarodna saradnja, tabelarni pregled, iznos: „85.000.000” zamenjuje se iznosom: „101.654.000”.

U stavu 8. posle reči: „WB IDR – projekta” dodaje se zapeta i reči: „kao i radovi na nadvišenju nasipa na reci Tisi”, a iznos: „5.000.000” zamenjuje se iznosom: „21.654.000”.

U stavu 10. iznos: „85.000.000” zamenjuje se iznosom: „101.654.000”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 18. jul 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar