Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2012. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU

PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 113/12), u Programu upravljanja vodama u 2012. godini, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled, u tački 4. iznos: „1.370.221.627” zamenjuje se iznosom: „1.670.221.627”, a reči: „UKUPNO: 3.674.191.982” zamenjuju se rečima: „UKUPNO: 3.974.191.982”.

U odeljku 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) 4.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 660.993.391 4.1.1. Redovno održavanje 575.024.195 4.1.2. Investiciono održavanje 85.969.196 4.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 539.412.164 4.2.1. Redovno održavanje 486.255.948 4.2.2. Investiciono održavanje 53.156.216 4.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 267.530.510 4.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 120.134.887 4.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 59.741.992 4.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi 22.408.683 Ukupno: 1.670.221.627”

U stavu 3. iznos: „556.106.895” zamenjuje se iznosom: „575.024.195”.

U stavu 4. iznos: „77.914.196” zamenjuje se iznosom: „85.969.196”.

U stavu 6. iznos: „272.143.798” zamenjuje se iznosom: „486.255.948”, a iznos „46.693.505” zamenjuje se iznosom „53.156.216”.

U stavu 7. iznos: „236.530.510” zamenjuje se iznosom: „267.530.510”.

U stavu 8. iznos: „109.634.887” zamenjuje se iznosom: „120.134.887”.

U stavu 10. iznos: „48.789.153” zamenjuje se iznosom: „59.741.992”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, ____ decembar 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,

Ostavite komentar