Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU

PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, br. 12/13, 56/13 i 72/13), u Programu upravljanja vodama u 2013. godini, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled menja se i glasi:

„Redni broj Poslovi Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode(dinara) ukupno za 2013. godinu za finansiranje novih poslova za finansiranje neizmirenih obaveza 1 2 3 4 5 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama 456.428.000 283.343.480 173.084.520 2. Uređenje i korišćenje voda 245.042.899 123.393.668 121.649.231 3. Zaštita voda od zagađivanja 137.960.534 54.384.643 83.575.891 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.396.177.500 1.074.226.797 321.950.703 5. Studije, planska dokumenta i projekti 353.790.629 189.330.435 164.460.194 6. Međunarodna saradnja 199.987.438 74.787.438 125.200.000 UKUPNO: 2.789.387.000 1.799.466.461 989.920.539”

U odeljku 2. Uređenje i korišćenje voda, tabelarni pregled, iznos: „221.589.593” zamenjuje se iznosom: „245.042.899”.

U stavu 6. iznos: „221.589.593” zamenjuje se iznosom: „245.042.899”.

U odeljku 3. Zaštita voda od zagađivanja, tabelarni pregled, iznos: „137.010.000” zamenjuje se iznosom: „131.960.534”, a iznos: „143.010.000” zamenjuje se iznosom: „137.960.534”.

U stavu 5. iznos: „143.010.000” zamenjuje se iznosom: „137.960.534”.

U odeljku 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) 4.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 673.927.213 4.1.1. Redovno održavanje 590.832.373 4.1.2. Investiciono održavanje 83.094.840 4.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 363.766.316 4.2.1. Redovno održavanje 323.674.347 4.2.2. Investiciono održavanje 40.091.969 4.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 150.929.232 4.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 91.678.323 4.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 95.062.301 4.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi 13.285.115 4.7. Kontrola količina izvađenog peska, šljunka i slično sa vodnog zemljišta 5.000.000 4.8. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji i održavanju vodnih objekata i održavanju vodotoka i nad izvođenjem zaštitnih biotehničkih radova na teritoriji grada Beograda 2.529.000 Ukupno: 1.396.177.500”

U stavu 3. iznos: „588.086.877” zamenjuje se iznosom: „590.832.373”.

U stavu 6. iznos: „302.011.661” zamenjuje se iznosom: „323.674.347”, a iznos: „42.204.236” zamenjuje se iznosom: „40.091.969”.

U stavu 10. iznos: „101.858.216” zamenjuje se iznosom: „95.062.301”.

U odeljku 5. Studije, planska dokumenta i projekti, tabelarni pregled, iznos: „387.694.469” zamenjuje se iznosom „353.790.629”.

U stavu 2. iznos: „242.176.228” zamenjuje se iznosom „208.272.388”.

U stavu 4. iznos: „387.694.469” zamenjuje se iznosom „353.790.629”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, ____. decembar 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar