Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Apatinu

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon i 92/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U APATINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se područje luke u Apatinu u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čine katastarske parcele br. 7805/1, 7805/2, 7805/3, 7805/4, 7805/5, 7805/6, 7805/7, 7805/8 i 7805/22 upisane u list nepokretnosti broj 844 Katastarske opštine Apatin, ukupne površine 34ha 99a 15m².

Sastavni deo lučkog područja iz stava 1. ovog člana je i sidrište luke omeđeno koordinatnim tačkama.

Član 3.

Na osnovu ove uredbe izvršiće se zabeležba lučkog područja u katastru nepokretnosti.

Agencija za upravljanje lukama dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom pravobranilaštvu koje će izvršiti sprovođenje zabeležbe iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Grafički prikazi područja i koordinate sidrišta iz člana 2. ove uredbe je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-209/2017

U Beogradu, 13. januara 2017. godine

Vlada

Predsednik

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar