Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2017. godinu

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o zvaničnoj statistici („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKEZA 2017. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Plan zvanične statistike za 2017. godinu.

Član 2.

Plan zvanične statistike za 2017. godinu odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12638/2016

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar