Uredba o zaštiti specijalnog rezervata prirode „Uvac“

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni

glasnik RS”, br. 66/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 53/95 i 135/04),

Vlada donosi

U R E D B U

O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE

„U V A C”

Član 1.

Područje doline reke Uvac između brda Lupoglav u međurečju Uvca i Vape i brane na Radoinjskom jezeru i delovi dolina pritoka Uvca – potoka Čajak, Veljušnice, Rakonjskog, Purića, Rabrenskog, Sekulića i Dubokog potoka, Zlošnice, Volujačkog potoka, Marića reke, Tisovice, Suvodola, Vrševine i Kladnice, stavljaju se pod zaštitu kao specijalni rezervat prirode pod imenom „Uvac” i utvrđuju za zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja, odnosno prirodno dobro I kategorije (u daljem tekstu: Specijalni rezervat prirode „Uvac”).

Član 2.

Specijalni rezervat prirode „Uvac” stavlja se pod zaštitu da bi se očuvao i razmnožio beloglavi sup – retka vrsta lešinara, da bi se očuvala staništa i poboljšalo stanje drugih značajnih vrsta ptica, lovne divljači i ostalog životinjskog sveta, da bi se obezbedili uslovi za ponovno naseljavanje vrsta biljaka i životinja koje su nestale s tog područja, da bi se sačuvala i povećala raznovrsnost riba i optimalnim ulovom i korišćenjem sačuvala i povećala njihova brojnost, da bi se sačuvali raznovrsnost flore, šumskih i ostalih biljnih zajednica, da bi se sačuvala reljefna i vodena obeležja i speleološke i druge vrednosti geonasleđa, da bi se očuvali i poboljšali prirodni činioci životne sredine, prvenstveno kvalitet voda i zemljišta, da bi se očuvala lepota i raznovrsnost predela i stvorili uslovi za održivo korišćenje i plansko uređenje zaštićenog područja u interesu nauke, obrazovanja, kulture, rekreacije i ekoturizma.

Član 3.

Specijalni rezervat prirode „Uvac” nalazi se na teritoriji opštine Nova Varoš i obuhvata delove katastarskih opština Akmačići, Amzići, Božetići, Bukovik, Burađa, Vilovi, Vraneša, Gornje Trudovo, Debelja, Komarani, Miševići, Negbina, Ojkovica, Radijevići, Radoinja, Seništa, Trudovo i Štitkovo, površine 5525 hektara, i na teritoriji opštine Sjenica i obuhvata delove katastarskih opština Gornje Lopiže, Donje Goračiće, Donje Lopiže, Družinići, Kladnica, Krstac i Ursule, površine 2018 hektara.

Ukupna površina zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Uvac” je 7543 hektara, od čega je 5667 hektara u državnoj i društvenoj svojini, a 1876 hektara u privatnoj svojini i drugim oblicima svojine.

Opis granice i grafički prikaz zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode „Uvac” odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Specijalnog rezervata prirode “Uvac“ utvrđuje se režim zaštite II stepena kojim se:

Zabranjuju:

1) izgradnja industrijskih objekata, skladišta industrijske i druge robe, velikih stočarskih i živinarskih farmi i drugih objekata koji nepovoljno utiču na vazduh, vode, šume i zemljište ili izgledom, prekomernom bukom ili na drugi način mogu narušiti prirodne i ostale vrednosti zaštićenog područja, posebno zajednicu beloglavog supa, ribe, kvalitet vode i lepotu predela,

2) izgradnja i rekonstrukcija stambenih, ekonomskih i pomoćnih objekata poljoprivrednih domaćinstava, vikendica i privremenih objekata izvan građevinskih reona i građevinskog zemljišta utvrđenih i proglašenih u skladu sa zakonom, a dok se ne donesu odgovarajući urbanistički planovi zabranjena je i izgradnja objekata poljoprivrednih domaćinstava izvan postojećih građevinskih parcela,

3) izgradnja vodoprivrednih objekata na pritokama Uvca koji ometaju razmnožavanje ili sprečavaju migracije riba,

4) eksploatacija mineralnih sirovina i izgradnja rudarskih objekata, osim planskog otvaranja privremenih pozajmišta građevinskog ili ukrasnog kamena za lokalne potrebe,

5) oštećivanje gnezda i uništavanje jaja i mladunaca, uznemiravanje i uništavanje ptica, posebno beloglavog supa, ostalih vrsta ptica grabljivica i lešinara, kao i prisvajanje i uništavanje drugih divljih vrsta životinja zaštićenih kao prirodne retkosti,

6) kretanje bez pratnje čuvara ili odobrenja ovlašćenog lica i boravak na obeleženim mestima na kojima se beloglavi sup i druge posebno značajne vrste ptica gnezde i hrane, a zabranjeno je i loženje vatre na otvorenom, kampovanje, parkiranje, branje i sakupljanje gljiva, šumskih plodova, biljaka i životinja u blizini tih mesta,

7) odstrel divljači na obeleženim mestima gnežđenja i hranilištima beloglavog supa, drugih retkih ptica grabljivica i lešinarskih vrsta,

8) ribolov, osim sportskog ribolova i izlova radi naučnog istraživanja, praćenja stanja vodenih ekosistema i ribljeg naselja i regulisanja brojnosti prenamnoženih i manje vrednih vrsta riba, a u skladu sa programom unapređenja ribarstva,

9) upotreba čamaca i drugih plovila na jezerima i kretanje bez pratnje čuvara ili odgovarajućeg odobrenja koritima i obalama vodotoka koji su plodišta riba,

10) neplansko poribljavanje i unošenje vrsta riba koje su strane ishodnom ribljem fondu tekućih voda u slivu Drine, osim planskog, ograničenog i strogo kontrolisanog naseljavanja alohtonih vrsta radi unapređenja ribljih naselja u jezerima,

11) branje, oštećivanje i uništavanje biljaka koje su zaštićene kao prirodne retkosti ili posebno značajne po drugom osnovu,

12) krčenje i čista seča šume, osim radi promene vrste drveća i uzgojnih oblika šume na malim površinama, izgradnje šumskih komunikacija i objekata, zaštite i nadzora prirodnih vrednosti i za druge dozvoljene namene izgradnje i uređenja prostora u skladu sa zakonom, kao i seča reprezentativnih stabala drveća i primeraka zaštićenih, retkih i u drugom pogledu značajnih vrsta drveća i žbunja,

13) sadnja, zasejavanje i naseljavanje divljih vrsta biljaka i životinja stranih za prirodni, izvorni živi svet zapadne Srbije, osim pošumljavanja i sadnje biljaka na malim površinama i u strogo kontrolisanim uslovima radi hortikulturnog uređenja, zaštite od vodne erozije i rekultivacije degradiranih površina,

14) preoravanje pašnjaka i prirodnih livada, kao i oranje obradivog zemljišta i drugih radnje na mestima i na način koji mogu izazvati procese vodne erozije i nepovoljne promene izgleda predela,

15) ulazak u speleološke objekte bez pratnje čuvara ili najave ovlašćenom licu i radovi u tim objektima bez potrebnih odobrenja, oštećivanje kristalnih ukrasa i naslaga sa paleontološkim i arheološkim vrednostima i drugih elemenata morfologije, hidrografije i živog sveta podzemnih kraških oblika,

16) odlaganje komunalnog, industrijskog i građevinskog otpada, ambalaže, rashodovanih motornih vozila, drugih mašina i aparata, osim komunalnih i poljoprivrednih otpadaka poreklom sa zaštićenog područja, koji mogu da se odlažu na mestima koja su za to određena i obeležena na propisan način,

17) rukovanje hemijskim materijama i naftnim derivatima u količinama i na način koji mogu prouzrokovati zagađivanje zemljišta i voda i izazvati trovanje i druge nepovoljne posledice po biljni i životinjski svet,

18) neregulisano ispuštanje otpadnih voda domaćinstava, privrednih i drugih objekata,

19) razgradnja i drugi vidovi oštećivanja i uništavanja objekata koji po svojim arhitektonsko-građevinskim odlikama, vremenu nastanka i nameni predstavljaju reprezentativne primere narodnog graditeljstva;

Obezbeđuju:

1) istraživanje i praćenje stanja kolonije beloglavog supa, prihranu u vidu organizovanih i uređenih hranilišta i druge planske mere i aktivnosti na očuvanju i umnožavanju beloglavog supa i drugih retkih i ugroženih vrsta ptica (bela kanja, suri orao, sivi soko, orao ribar, vodomar, prdavac i dr), kao i naseljavanje vrsta ptica (orao bradan i sup starešina) i sisara (ris, divokoza, medved i dr) koje su ugrožene ili nestale s tog područja,

2) istraživanje i praćenje stanja riba i planske mere i aktivnosti na poribljavanju, utvrđivanje i sprovođenje zabrana i organičenja kretanja ribolovnim vodama, utvrđivanje i sprovođenje zabrana i ograničenja ribolova u odnosu na vrste riba, veličinu, broj i način korišćenja ulovljenih primeraka i alata i sredstava za ribolov, trajanje, mesta i područja primene tih mera, utvrđivanje zona prirodnih plodišta,

3) praćenje stanja, očuvanje i uvećanje raznovrsnosti autohtonog biljnog pokrivača, posebno retkih i u drugom pogledu značajnih biljnih vrsta, njihovih zajednica i staništa i ograničeno korišćenje gljiva, biljnih i životinjskih vrsta čije je sakupljanje i promet pod kontrolom,

4) poboljšanje stanja fonda lovne divljači, postavljanje namenskih objekata i opreme za potrebe njene prihrane, čuvanja i praćenja stanja,

5) održivi razvoj šumarstva uz primenu mera za postizanje ciljeva gazdovanja šumama i šumskim zemljištem utvrđenim u opštim i posebnim osnovama gazdovanja šumama kojima se osigurava umereno povećanje površina pod šumskim ekosistemima i poboljšanje njihovog sastava i zdravstvenog stanja, omogućava zastupljenost viših uzgojnih tipova i većih debljinskih razreda i kvalitet drveta, očuvanje raznovrsnosti i izvornosti drveća, žbunja i ostalih biljaka u šumskim sastojinama, omogućava planska izgradnja i rekonstrukcija šumskih komunikacija i objekata,

6) zaštita zemljišta od vodne erozije, sanacija i rekultivacija oštećenih ili degradiranih terena,

7) razvoj zemljoradnje, stočarstva, voćarstva i pčelarstva uz kontrolisanu i što manju upotrebu hemijskih sredstava, očuvanje i obnavljanje starih sorti i rasa biljnih kultura i domaćih životinja,

8) istraživanje morfoloških, hidrografskih, klimatskih, bioloških, paleontoloških, arheoloških i drugih obeležja pećina i kraških jama i aktivnosti na tehničkoj zaštiti i prikazivanju speleoloških vrednosti u naučne, obrazovne, rekreativne, turističke i opštekulturne svrhe,

9) planska rekonstrukcija hidroenergetskih objekata, objekata za prenos električne energije, postojećih puteva i putnih objekata, izgradnja i rekonstrukcija objekata za vodosnabdevanje i telefonski saobraćaj,

10) izgradnja objekata, infrastrukturno opremanje i uređenje prostora za potrebe efikasnog upravljanja zaštićenim prirodnim dobrom, ekoturizma, sportskog ribolova, obrazovnog i naučnog rada,

11) prikladno uređenje u tradicionalnom stilu prostora seoskih domaćinstava, tj. objekata, dvorišta i okućnica,

12) očuvanje i obnavljanje objekata narodnog graditeljstva, tradicionalnih zanimanja, običaja i folklora lokalnog stanovništva i predmeta, alata i drugih rukotvorina narodne radinosti.

Član 5.

Specijalni rezervat prirode „Uvac” poverava se na staranje Fondu za zaštitu ptica grabljivica „Beloglavi sup” sa sedištem u Novoj Varoši (u daljem tekstu: staralac).

Staralac je dužan da:

1) čuva zaštićeno prirodno dobro i sprovodi utvrđeni režim zaštite, tj. propisane zabrane i pravila unutrašnjeg reda;

2) obeležava zaštićeno prirodno dobro, njegovu spoljnu granicu, mesta i područja značajna za sprovođenje režima zaštite;

3) donosi program upravljanja, akt o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi, godišnji program upravljanja i izveštaj o njegovom izvršavanju;

4) inicira donošenje odgovarajućih planskih i urbanističkih dokumenata kojima se reguliše izgradnja objekata i uređenje prostora;

5) organizuje sprovođenje programa upravljanja, a posebno podstiče i prati izradu i primenu programa i projekata zaštite, ponovnog naseljavanja i unapređenja stanja ptica i drugih predstavnika živog sveta, naučnih istraživanja i obrazovanja, razvoja turizma, poljoprivrede i uređenja predela, projekata zaštite, uređenja i prikazivanja geomorfoloških, speleoloških, hidrografskih i kulturnih vrednosti zaštićenog prirodnog dobra;

6) organizuje nadgledanje i evidentira prirodne vrednosti i njihove promene;

7) određuje ribarsko područje na ribolovnim vodama zaštićenog prirodnog dobra i korisnika tog ribarskog područja, pokreće izradu i donosi programe unapređenja ribarstva, u skladu sa zakonom;

8) uspostavlja i razvija saradnju sa vlasnicima i korisnicima zemljišta i drugih nepokretnosti, posebno sa Javnim preduzećem za gazdovanje šumama “Srbijašume“ u oblasti šumarstva i izrade akata i dokumenata vezanih za šumarstvo i mesnim stanovništvom na čuvanju, održavanju, uređenju i korišćenju zaštićenog područja.

Član 6.

Zaštita i razvoj Specijalnog rezervata prirode „Uvac” sprovodi se prema programu upravljanja koji se donosi kao srednjoročni dokument za period od pet godina.

Program upravljanja iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) ciljeve zaštite i razvoja, uslove, mere, pogodnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje;

2) prikaz osnovnih vrednosti i prirodnih bogatstava zaštićenog prirodnog dobra i njihovih glavnih korisnika;

3) prioritetne zadatke na čuvanju i održavanju zaštićenog prirodnog dobra, praćenju stanja, zaštiti i umnožavanju beloglavog supa i drugih značajnih vrsta ptica, riba, lovne divljači i drugih životinjskih vrsta, biljnog sveta i šuma, zaštiti i prikazivanju pećina i drugog geološkog nasleđa;

4) zadatke, uslove i mere za održivo korišćenje prirodnih resursa i razvoj delatnosti i aktivnosti koje su na njima zasnovane, pre svega ribarstva, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

5) zadatke, uslove i mere za razvoj ekoturizma i rekreacije;

6) prioritetne naučnoistraživačke i obrazovne zadatke, ciljeve i zadatke zaštite objekata narodnog graditeljstva, etnografskih i folklornih obeležja i drugih kulturnih vrednosti, uređenja predela i izgradnje objekata u funkciji zaštićenog prirodnog dobra;

7) prioritetne zadatke na prikazivanju vrednosti zaštićenog prirodnog dobra;

8) vrstu i sadržaj dokumentacije za sprovođenje ciljeva i zadataka na praćenju, očuvanju i unapređenju stanja prirodnih i drugih vrednosti, posebno beloglavog supa i riba, održivog korišćenja tih vrednosti u naučne, obrazovne, rekreativne i druge svrhe;

9) pregled potrebne planske, urbanističke i druge dokumentacije za sprovođenje uređivačkih i razvojnih ciljeva i zadataka, dinamiku i subjekte za njihovu realizaciju;

10) zadatke na uspostavljanju partnerskih odnosa sa mesnim stanovništvom, Javnim preduzećem za gazdovanje šumama “Srbijašume“ i drugim korisnicima prirodnih resursa;

11) dinamiku i subjekte realizacije programskih zadataka;

12) sredstva potrebna za realizaciju programa upravljanja i način na koji će se ona obezbediti.

Na program upravljanja iz stava 1. ovog člana, na koji su prethodno pribavljena mišljenja ministarstava nadležnih za poslove turizma, nauke, prosvete, prostornog planiranja, urbanizma i izgradnje objekata, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i finansija, saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Program upravljanja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se godišnjim programom upravljanja. Godišnji program upravljanja za narednu godinu, zajedno sa izveštajem o ostvarivanju programa u tekućoj godini staralac dostavlja Ministarstvu do 15. decembra.

Član 7.

Staralac je dužan da obezbedi unutrašnji red i čuvanje zaštićenog prirodnog dobra u skladu sa aktom koji donosi uz saglasnost Ministarstva.

Aktom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se pravila za sprovođenje propisanog režima zaštite, a naročito:

1) način na koji će se ponašati posetioci, vlasnici i korisnici nepokretnosti pri kretanju, boravku i obavljanju posla na zaštićenom prirodnom dobru;

2) mesta, površine i objekti u kojima se ograničava kretanje ili zabranjuje i ograničava obavljanje određenih radnji, kao i trajanje tih mera, a posebno mesta gde se beloglavi sup gnezdi i prihranjuje;

3) biljne i životinjske vrste koje je zabranjeno uništavati, oštećivati ili uznemiravati, kao i vrste čije je korišćenje, tj. branje, sakupljanje i izlov ograničeno;

4) područja prirodnih ribljih plodišta, uslovi sportskog ribolova i dozvoljenog izlova riba, ribolovne vode čije je korišćenje zabranjeno ili ograničeno, u skladu sa zakonom;

5) način saradnje s fizičkim i pravnim licima koji po različitom osnovu koriste ili su zainteresovani za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra; 6) uslovi zaštite prilikom naučnih istraživanja i obrazovnih aktivnosti;

7) mesta i uslovi za odlaganje otpada, način održavanja urednosti i čistoće zaštićenog područja;

8) način i organizacija čuvanja, oprema i sredstva neophodna za čuvanje i održavanje.

Pravila određena aktom iz stava 1. ovog člana i druge neophodne informacije za sprovođenje režima zaštite, staralac je dužan da oglasi i na pogodan način učini dostupnim posetiocima i korisnicima.

Član 8.

Sredstva za zaštitu i razvoj Specijalnog rezervata prirode „Uvac” obezbeđuju se iz budžeta Republike, od naknade za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra, iz prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti staraoca i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 9.

Program upravljanja i godišnji program upravljanja Specijalnog rezervata prirode „Uvac” staralac će doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Do donošenja dokumenata iz stava 1. ovog člana staralac će organizovati zaštitu i razvoj prema privremenom programu upravljanja koji će doneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uz saglasnost Ministarstva.

Staralac će u roku od deset meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe izvršiti identifikaciju granica zaštićenog prirodnog dobra na terenu i njihovo obeležavanje na propisan način.

Član 10.

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, vodoprivredne, poljoprivredne i druge osnove, programi unapređenja ribarstva i drugi programi koji obuhvataju zaštićeno prirodno dobro usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije i programom upravljanja iz člana 6. ove uredbe.

Član 11.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Uvac” („Službeni glasnik RS”, broj 50/95).

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, ……2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

OPIS GRANICE

SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE “UVAC“

Granica Specijalnog rezervata prirode “Uvac“ počinje na granici teritorija opštine Sjenica i opštine Nova Varoš, u čvornoj tački katastarske parcele broj 1383, KO Kladnica, opština Sjenica, i katastarske parcele broj 1387, KO Bukovik, opština Nova Varoš i zatim ide kroz teritoriju opštine Nova Varoš, KO Bukovik, međama katastarskih parcela br. 2387, 2542/1, 2544, 2571, 2753/1, 2761, 2916, 2917, 2918/1, 2929/1, 2931/1, 2932/1, 2933/1, 2959/1, 3178, 3180/1, 3180/2, 3181, 89/2, dalje ide spoljnom granicom GJ „Jasenovo-Božetići” obuhvatajući u celosti odeljenja 96, 97, 98, 99, 100, 101 i 102 u celosti i zemljište u privatnoj i drugoj svojini u okviru granica te gazdinske jedinice, prelazi u KO Božetići i nastavlja spoljnom granicom GJ „Jasenovo-Božetići” obuhvatajući odeljenja 65, 66, 67, 68, 89, 90 i 91 u celosti i zemljište u privatnoj i drugoj svojini u okviru granica te gazdinske jedinice, dalje ide kroz KO Debelja spoljnom granicom GJ „Jasenovo-Božetići” obuhvatajući u celosti odeljenja 58, 57 i 56 i odeljenje 55, odsek 1, 3 i 4, nastavlja šumskim putem kroz privatno zemljište do granice odeljenja 54, ide granicom tog odeljenja do severozapadne granice odeljenja 52, nastavlja granicom odeljenja 52 do tačke na rastojanju od 150 metara od korita reke Tisovice (mereno u ortogonalnoj projekciji), dalje ide uzvodno levom dolinskom stranom Tisovice na rastojanju od 150 metara od korita reke kroz odeljenja 52 i 51, privatno zemljište, odeljenja 50,49, 48 i 47 i ponovo kroz privatno zemljište do granice KO Štitkovo, ide dalje kroz KO Štitkovo međom k.p. broj 1802 do granice odeljenja 46 GJ „Jasenovo-Božetići” zatim granicom tog odeljenja, obuhvatajaći ga u celosti, do međe k.p. broj 1778, nastavlja međama k.p. br. 1778, 1779, 1780, 1787, 1786, 1785, 1760/2, 1755, 1752, 1751, 1749, 2111 (seče put), 1731, 1727, 1726, 1730, 1705, 1706, 1707, 1708, 1695, 1693, 1692, 1691, 1690, 2102 (seče reku Tisovicu), 1678, 2110 (seče put), 1623, 1622, 1643, 2103 (seče deo puta), 1663, 1662, 1656, 1657, 1658, 824, 823, 822, 1378, 1402, 2108 (seče put), 1599, 1594, 1595, 1592, 1589, 1686, 1733, 1735/1, 1735/2, 1555, 1560, 1552, 1536, 1535, 1533, 1532, 1529, 1528, 1515, 1508/2 i 2109 (seče put), zatim prelazi u KO Gornje Trudovo i ide međama k. p. br. 1270 (seče Trudovačku reku), 690, 693, 694, 695, 703, 1109, 1116, 1115, 1114, 1137, 1136, 1135, 1134, i 1143 do granice GJ „Jasenovo-Božetići”, ide granicom odeljenja 11 te gazdinske jedinice i privatnog zemljišta do odseka 2 odeljenja 11, zatim nastavlja nizvodno desnom dolinskom stranom Tisovice granicom odseka 2, odeljenja 11 i odseka 2 i 1 odeljenja 10, prelazi u KO Trudovo i ide međama katastarskih parcela br. 1590, 1784 (seče put), 1592, 1593, 1595, 1596, 1601, 1600, 1609, 1608, 1606, 1709, 1708, 1707, 1706, 1738, 1741, 1744, 1779 (seče put i ide njime do k.p. broj 1060), 1031, 1041, 1047, 1046, 1045, 1044 i 1042, zatim prelazi u KO Ojkovica i ide međama k.p. br. 2523, 2524/1, 2528, 2529, 2526, 2692 (seče put), 1836, 1829, 1813, 1806, 1805, 1711, 1712, 1777 (seče put), 1757, 1758, 2691 (seče put), 1760, 1761, 1762, 1456, 1455, 1454, 1451, 1450, 1413, 1414, 1417, 1418, 1409, 1420, 1421, 1426, 1429, 1341 (seče put), 1339/2, 1964 (seče put), 1343, 1188, 1203 (seče put), 1189, 1160, 1128 i 1102/1, dolazi do granice GJ „Jasenovo-Božetići” nastavlja tom granicom obuhvatajući u celosti odeljenja 2 i 1 te gazdinske jedinice i dalje ide kroz privatno zemljište međama k.p. br1073, 1067/1 i 1067/4 do granice KO Burađa, zatim ide kroz KO Burađa međama k.p. br. 1154, 1104/7, 1002, 1001, 1000, 999, 997/1, 997/2, 1004/2, 1005, 1008, 1012 (seče put), 1035, 1029/1/2, 1028/1, 1039, 1040, 1041, 1021, 1091, 1089/2, 1089/1, 1083, 1078/6, 645/1, 621, 626, 627/2, 631, 634/1, 634/2 i 584 do granice KO Negbina i dalje ide kroz KO Negbina međom k.p. broj 2975 (seče reku), dolazi do spoljne granice GJ „Crni vrh – Gola brda”, ide tom granicom obuhvatajući odeljenja 63, 62 i 61 u celosti, dalje ide granicom odseka 3 odeljenja 55 i dolazi do granice KO Seništa, zatim nastavlja kroz KO Seništa granicom odseka 3 odeljenja 55, odseka 1 odeljenja 54, odseka 1 odeljenja 53, odseka 1 odeljenja 52, odseka 1 odeljenja 51, odseka 1 odeljenja 50, odeljenja 49 i 48 u celosti i dolazi do granice KO Radoinja, zatim ide kroz KO Radoinja obuhvatajući odseke 1, 3 i b odeljenja 84 GJ „Crni vrh – Goli vrh”, preseca to odeljenje duž granice odseka a i b, nastavlja severnom granicom odseka a odeljenja 84 i odseka a odeljenja 83, preseca u pravoj liniji na dužini od 40 metara privatno zemljište, dolazi do granice odeljenja 79 i ide njegovom granicom obuhvatajući to odeljenje u celosti i nastavlja dalje kroz GJ „Crni vrh – Gola brda” obuhvatajući odeljenja 77 i 75 u celosti, odsek a odeljenja 74 i odsek a odeljenja 73 i dolazi do granice KO Vraneša, ide kroz KO Vraneša obuhvatajući odseke 1 i 3 odeljenja 73, odseke a i 2 odeljenja 71 i odseke a i 3 odeljenja 70, nastavlja međama k.p. br. 557, 4, 5, 49, 51, 72, 71, 73, 82, 83, 87, 91 i 99, dolazi do granice KO Amzići i ide kroz tu katastarsku opštinu međama k.p. br. 993, 3, 468, 467, 466, 465, 992 (seče put), 6, 18, 44/2, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 983 (seče put), 106 i 167 i seče k.p. broj 165, obuhvatajući u celosti odeljenja 4, 3, 2, 1, 16 i 17 GJ „Bosanje” i privatno zemljište između odeljenja 1 i 16, zatim nastavlja istočnom granicom GJ „Bosanje” obuhvatajući privatno zemljište i odsek d odeljenja 18, dolazi tom granicom do granice odseka a odeljenja 19 do čvorne tačke odeljenja 19 i 20, gde počinje KO Vilovi, zatim ide kroz KO Vilovi i to od čvorne tačke odseljenja 19 i 20 na rastojanju od 150 metara od obale Zlatarskog jezera kroz odsek a odeljenja 22, odsek a odeljenja 23, odsek a odeljenja 30 i odsek a odeljenja 31, zatim ide granicom gazdinske jedinice i privatnog zemljišta do tačke na 150 metara rastojanja od Zlatarskog jezera, odakle u pravoj liniji seče odsek b odeljenja 32, nastavlja granicom gazdinske jedinice obuhvatajući odeljenje 33 u celosti, zatim seče odeljenje 34 duž granice enklave privatnog zemljišta i šumskim putem, nastavlja granicom odeljenja 35 obuhvatajući ga u celosti, onda šumskim putem koji spaja odeljenje 35 i 36, nastavlja granicom odeljenja 36 obuhvatajući ga u celosti, nastavlja međama katastarskih parcela 23/2 (seče put), 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1354, 1388, 1391, 1396, 1402 i 1401, nastavlja granicom odeljenja 4 GJ „Plandište” obuhvatajući ga u celosti, dalje ide međama k.p. br. 2332, 2333, 1471, 1473 i 1474 do granice odeljenja 7 GJ „Plandište”, ide granicom tog odeljenja obuhvatajući ga u celosti, nastavlja granicom odeljenja 8 do granice KO Komarani i ide dalje kroz KO Komarani granicoom odeljenja 8, 9, 10, 11 i 12 obuhvatajući ih u celosti, nastavlja granicom odseka 4 odeljenja 13, zatim granicom odseka 1 odeljenja 15 (obuhvatajući odseke 1, 2, b i c tog odeljenja), ide granicom odeljenja 16, 17, 18, 19 i 20 obuhvatajući ih u celosti, zatim međim k.p. broj 451/2 do granice KO Akmačići, zatim ide kroz KO Akmačići međama k.p. br. 994, 995/1, 1001/1, 1008, 1007, 1090, 1086, 1085, 1083/1, 1308/1, 1137/4, 1129/1, 1130/2, 1131/4, 528/2, 536/1, 537/2, 538, 539, 540, 1508/1, 1078, 1077, 1064, 1065, 1062, 1055, 1054/1, 1053/1, 1052, 1045, 1044/2, 1043/1, 1041, 1034/2, 1040 i 1034/1, dolazi do granice KO Radijevići i ide dalje kroz KO Radijevići međama k.p. br. 1145, 1144, 1142/1, 1508/4, 1142/1, 1142/2, 1508/5, 1112, 1113, 1108/1, 1102/2, 865/2, 861/2, 862/2, 862/3, 866/2, 867, 1099/4, 1099/5, 1097/2, 1094/3, 1092, 1080/2, 1087/2, 1117/2, 1118/2, 1124/2, 1126/2, zatim nastavlja granicom GJ „Plandište” duž granice odeljenja 27 i 28 i dolazi do čvorne tačke odeljenja 28, 29 i 30 koja je na granici KO Radijevići i KO Miševići, nastavlja kroz KO Miševići međama k.p. br. 159, 1493/1, 183/1, 184/1, 185/1, 186/1, 210, 209, 207/2, 207/3, 1049/1 (deo puta), 289/1, 290, 291, 292, 1497 (seče put), 1182/1, 1385, 1381, 1377, 1378, 1388, 1345, 1347, 1331/2, 1492 (seče put) i 1493/1 (seče put), obuhvatajući u celosti odeljenja 17, 13, 12, i 1 GJ „Zlatar” i dolazi do granice teritorije opštine Sjenica, KO Donje Goračiće, ide kroz tu katastarsku opštinu međama k.p. br. 112 i 160, dolazi do granice KO Gornje Lopiže i ide kroz tu katastarsku opštinu međama k.p. br.1382, 1855 (put), 178, 491, 490, 489, 177, 488, 175, 171/1, 1853/1 (seče deo puta), 164, 162, 22/1 i 28, dolazi do granice KO Donje Lopiže i ide kroz tu katastarsku opštinu međama k. p. br. 1/1, 2/2, 50/2, 50/1, 51, 53, 55, 56, 58, 2/2, 3413 (seče potok), 987/1, 1003, 1004, 3426 (seče put), 1005, 1006, 987/1 i 1209, dolazi do granice KO Krstac i ide kroz tu katastarsku opštinu međama k.p. br. 2113/1, 2113/2, 2112/2, 2102/2, 2101/2, 2096/2, 2095/2, 2094/2, 2206 (put), 2088/2, 2087/2, 2085/2, 2082/2, 2081/2, 2075/2, 2076/2, 2069/2, 2176/2, 2177/2, 2179/2, 2180/2, 2182/2, 2183/2, 2186/2, 2184/2, 2042/1, 2205/1 (put), 2041, 2039, 1856, 2035, 2027, 2023/1, 2023/2, 2025/2, 2024/2, 2018/2, 2205/2 (put), 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1183/1, 1182/2, 1179/2, 1155/2, 1153/2, 1131/2, 1132/2, 1129/2, 1128/1, 1126/2 i 1125, dolazi do granice KO Družinići i ide kroz tu katastarsku opštinu međama k.p. br. 889/1, 882, 883/1, 849/1, 848/1, 845/1, 842, 840, 839, 836/1, 803, 816/1, 827, 826, 822, 107/1, 105, 103 i 789, dolazi do granice KO Ursule i ide kroz tu katastarsku opštinu međama k.p. br. 2558/1, 2561, 2562, 2561, 2, 1/1, 5/1, 202/1, 203/1, 206, 210/1, 211/1, 212/1, 215/1, 218/1, 224/1, 225/1, 227/1, 230/1, 231/1, 234/1, 235/1 i 390/1, dolazi do granice KO Kladnica i ide kroz tu katastarsku opštinu međama k.p. br. 1394 i 1383 i dolazi do početne tačke na granici teritorija opština Sjenica i Nova Varoš, obuhvatajući na teritoriji opštine Sjenica odeljenja 32, 33, 34, 35, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 51, 62, 63, 64, 65, 20 i 19 GJ „Derventa-Babinjača” i odeljenja 46, 45, 44, 41, 42, 43, 40, 39, 38, 37, 36, 34 i 32 GJ „Javor”.

Ostavite komentar