Uredba o dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 14. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Vlada donosi

U R E D B U

o dopuni Uredbe o uvozu motornih vozila

Član 1.

U Uredbi o uvozu motornih vozila („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 27/09), u članu 3. stav 1, posle tačke 3. dodaje se tačka 3a, koja glasi:

„3a) vozilo, osim vozila kategorije M1, koje je preduzetnik, pravno lice, odnosno njegov ulagač ili vlasnik kupio ili je postao njegov vlasnik na osnovu uloga ili udela u stranom pravnom licu pre 1. januara 2008. godine, a koje koristi za obavljanje delatnosti za koju je registrovan.

Kao dokaz o ispunjenosti uslova iz stava 1. ove tačke lice iz tog stava podnosi dokaz o registraciji u Agenciji za privredne registre, dokaz o registraciji preduzeća, ogranka, predstavništva ili drugog oblika organizovanja za obavljanje delatnosti u drugoj državi, odnosno carinskoj teritoriji, kao i saobraćajnu dozvolu.”

Član 2.

Vozilo iz člana 1. ove uredbe može da se uveze u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 23. jula 2009. godine

V L A D A

OBRAZLOŽENjE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 14. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/09), kojim je propisano da je Vlada nadležna za uvođenje mera na predlog ministarstva.

Razlog za donošenje ove uredbe je trajno rešavanje problema uvoza polovnih motornih vozila koja su u vlasništvu preduzetnika ili pravnih lica iz Republike Srbije, a koja nije moguće uvesti zbog toga što vozila ne ispunjavaju uslov za uvoz propisan u članu 4. Uredbe, odnosno nisu proizvedena po normama EURO 3.

Realizacijom ove uredbe razrešiće se dugotrajan problem koji je proizilazio iz činjenice da veliki broj preduzetnika ili pravnih lica iz Republike Srbije poseduje motorna vozila registrovana u drugim državama a svoju privrednu delatnost uglavnom obavljaju u Republici Srbiji. Ujedno će se omogućiti organima saobraćajne policije da utvrde stvarno stanje broja motornih vozila koja se kreću putevima Republike Srbije, što je od značaja za bezbednost u saobraćaju.

Primenom ove uredbe doprineće se prilivu sredstava u budžet.

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno da se obezbede dodatna finansijska sredstva.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ zbog hitnosti i ograničenog roka trajanja.

Ostavite komentar