Uredba o uvozu motornih vozila

Na osnovu člana 123.tačka 3.Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl.11. i 14. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

Vlada donosi

UREDBU

O UVOZU MOTORNIH VOZILA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi za uvoz motornih vozila u Republiku Srbiju.

Član 2.

Ova uredba odnosi se na motorna vozila (u daljem tekstu: vozila) kategorije M – vozila i N – vozila, prema klasifikaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN/ECE), koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba ne primenjuje se na uvoz:

1) vozila od istorijskog značaja, kolekcionarskih primeraka i „oldtajmera”;

2) vozila koja uvozi primalac donacije i humanitarne pomoći, saglasno propisima koji uređuju donacije i humanitarnu pomoć;

Vozila od istorijskog značaja, kolekcionarski primerci i „oldtajmeri”, u smislu stava 1. tačke 1. ovog člana, su vozila:

1) proizvedena do 31. decembra 1970. godine;

2) uvedena u proizvodnju kao model do 31. decembra 1970. godine, bez obzira na stvarnu godinu proizvodnje pojedinog primerka, ili

3) koja predstavljaju svojevrstan materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa.

Dokaz da se radi o vozilu iz stava 2. tač. 2. i 3. ovog člana je potvrda koju izdaje Muzej automobila u Beogradu.

Član 4.

Vozilo može da se uveze ako je proizvedeno u skladu sa uslovima propisanim normom „Euro 3”, i to da:

1) izduvna emisija vozila zadovoljava granice emisije definisane pravilima UN/ECE i to Pravilnikom br. 83, serija amandmana 05, nivo A, odnosno direktivom Evropske unije 70/220/EEC, sa izmenom 98/69/EC, nivo A, ili pravilima UN/ECE Pravilnikom br. 49, serija amandmana 03, nivo A, odnosno direktivom Evropske unije 88/77/EEC, sa izmenom 1999/96/EC, nivo A, i

2) nivo buke vozila zadovoljava granice definisane pravilima kojima je propisan najviši dozvoljeni nivo buke, i to UN/ECE Pravilnikom br. 51, serija amandmana 02, odnosno direktiva Evropske unije 70/157/EEC sa izmenom 92/97/EEC.

Kontrolu ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana, vrši nadležni carinski organ u sprovođenju odgovarajućeg carinskog postupka, i to:

1) pregledom vozila;

2) uvidom u njegova prateća dokumenta, i

3) upoređenjem vozila i pratećih dokumenata sa tehničkom specifikacijom za taj tip vozila.

Ako se u kontroli u skladu sa odredbom stava 2. ovog člana ne može utvrditi da vozilo ispunjava uslove propisane normom „ Euro 3”, kontrola ispunjenosti tih uslova vrši se u skladu sa uslovima koje utvrdi Agencija za bezbednost saobraćaja.

Kontrolu ispunjenosti uslova iz stava 3. ovog člana obavljaće Institut za standardizaciju Srbije do početka rada Agencije za bezbednost saobraćaja.

Član 5.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uvozu motornih vozila („Službeni list SRJ”, br. 106/05, 27/09 i 57/09).

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

ECE KLASIFIKACIJA VOZILA(TRANS/WP29/78/Rev. 1/Amend. 2)

1 KATEGORIJA M – MOTORNA VOZILA SA NAJMANjE ČETIRI TOČKA NAMENjENA ZA PREVOZ LICA 1.1 Kategorija M1 – Vozila namenjena za prevoz lica koja imaju, osim sedišta vozača, najviše osam sedišta. 1.2 Kategorija M2 – Vozila namenjena za prevoz lica, koja imaju, osim sedišta vozača, više od osam sedišta i najveću masu do 5 [t]. 1.3 Kategorija M3 –    Vozila namenjena za prevoz lica, koja imaju, osim sedišta vozača, više od osam sedišta i najveću masu preko 5 [t].

 

1.4   Vozila kategorije M2 i M3 pripadaju:   a) jednoj ili više od navedenih klasa (klasa I, klasa II, klasa III) saglasno sa ECE Pravilnikom br. 36 i 107;   b) jednoj od dve klase (klasa A, klasa B) saglasno sa ECE Pravilnikom br. 52.

 

1.4.1 Klasa I: Vozila konstruisana sa prostorom namenjenim za putnike koji stoje, dozvoljavajući nesmetano kretanje putnika; 1.4.2 Klasa II: Vozila konstruisana uglavnom za putnike koji sede, i projektovana za prevoz putnika koji stoje u prolazu i/ili u prostoru koji nije veći od prostora koji je namenjen za dva udvojena sedišta; 1.4.3 Klasa III:   Vozila konstruisana isključivo za prevoz putnika koji sede; 1.4.4 Klasa A: Vozila projektovana za prevoz putnika koji stoje; vozila ove klase imaju sedišta i mogu imati prostor za putnike koji stoje; 1.4.5 Klasa B: Vozila koja nisu projektovana za prevoz putnika koji stoje, vozila ove klase nemaju prostor za putnike koji stoje.

1.5 Napomene

1.5.1   „Zglobni autobus” je vozilo sastavljeno od dve ili više krute celine zglobno spojene, prostori za putnike u svakoj od celina spojeni su među sobom tako da se omogućuje slobodno kretanje putnika između njih; krute celine su spojene među sobom tako da se mogu rastaviti samo u radionici. 1.5.2 Zglobni autobusi sastavljeni od dva ili više zglobno povezana nerazdvojiva dela smatraju se jednim vozilom. 1.5.3 U slučaju vučnog vozila namenjenog vuči poluprikolice (tegljač za poluprikolica), masa sa kojom treba računati prilikom klasifikacije vozila je masa vučnog vozila spremnog za kretanje po putu, uvećana za odgovarajuću masu najvećeg vertikalnog statičkog opterećenja koju poluprikolica prenosi na vučno vozilo i, eventualno, najvećom masom tereta kojim je opterećeno samo vučno vozilo. 1.5.4 „Masa vozila spremnog za vožnju” je masa neopterećenog vozila sa karoserijom i uređajem za vuču u slučaju vučnog vozila ili masa šasije sa kabinom ako proizvođač ne ugrađuje karoseriju i/ili uređaj za vuču, uključujući rashladno sredstvo ulje, 90% goriva, 100% ostalih tečnosti osim „korišćene vode”, alat, rezervni točak, vozača (75 [kg]) i za autobuse, i masu člana posade (75 [kg]) ako za njega postoji sedište u vozilu.

 

2. KATEGORIJA N – VOZILA NA MOTORNI POGON SA NAJMANjE ČETIRI TOČKA NAMENjENA ZA PREVOZ ROBE 2.1 Kategorija N1 –    Vozila namenjena za prevoz robe čija najveća masa ne prelazi 3,5 [t]. 2.2 Kategorija N2 – Vozila namenjena za prevoz robe čija je najveća masa veća od 3,5 [t], ali manja od 12 [t], 2.3 Kategorija N3 – Vozila namenjena za prevoz robe čija najveća masa prelazi 12 [t].

2.4 Napomene

2.4.1   U slučaju vučnog vozila namenjenog vuči poluprikolice (tegljač za poluprikolicu), najveća masa sa kojom treba računati prilikom klasifikacije vozila je masa vučnog vozila spremnog za put, uvećana za odgovarajuću masu najvećeg vertikalnog statičkog opterećenja koju poluprikolica prenosi na vučno vozilo i eventualno, najvećom masom tereta kojim je opterećeno samo vučno vozilo. 2.4.2 U robu takođe spadaju oprema i agregati na specijalnim vozilima (autodizalica, autoradionica, reklamna vozila itd.).

Ostavite komentar