Uredba o dopuni Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina

Na osnovu člana 219. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 111/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE

O VRSTI, KOLIČINI I VREDNOSTI ROBE

NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE, ROKOVIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA

Član 1.

U Uredbi o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina („Službeni glasnik RS”, br. 48/10 i 74/11), u članu 2. stav 2. posle reči: „poslove” dodaju se zapeta i reči: „odnosno drugog nadležnog ministarstva” .

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Potvrda drugog nadležnog ministarstva iz stava 2. ovog člana sadrži:

naziv i adresu ministarstva koje izdaje potvrdu;

naziv, odnosno ime i prezime stranog lica koje je oslobođeno od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz predmeta namenjenih službenim potrebama, ličnoj upotrebi i za pružanje humanitarne pomoći;

broj i datum potvrde;

naziv međunarodnog ugovora i broj „Službenog glasnika Republike Srbije” u kome je objavljen;

vrstu robe;

potpis ovlašćenog lica.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj

U Beogradu, jul 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar