Uredba o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanju spiska predmeta javne nabavke

Na osnovu člana 49. stav 12. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

OD STRANE UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA I

UTVRĐIVANJU SPISKA PREDMETA JAVNE NABAVKE

I. OSNOVNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi i način sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa (u daljem tekstu: Uprava za zajedničke poslove) i utvrđuje Spisak predmeta javne nabavke koje sprovodi Uprava za zajedničke poslove.

II. USLOVI

Član 2.

Uprava za zajedničke poslove može da pokrene postupak centralizovane javne nabavke ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je nabavka predviđena u Planu centralizovanih javnih nabavki za tekuću godinu;

2) da su za tu nabavku predviđena sredstva u budžetu Republike Srbije i u finansijskom planu naručioca i

3) da su naručioci, za čije potrebe Uprava za zajedničke poslove sprovodi postupak javne nabavke, državni organi i organizacije, uključujući i pravosudne organe, koji su određeni u spisku naručilaca, koji donosi Vlada (u daljem tekstu: naručioci).

Član 3.

Plan centralizovanih javnih nabavki priprema Uprava za zajedničke poslove na osnovu planova nabavki svih naručilaca.

Plan centralizovanih javnih nabavki sadrži sve nabavke za koje je u planovima naručilaca navedeno da se sprovode preko tela za centralizovane nabavke. Naručioci su dužni da planove nabavki dostave u elektronskom obliku Upravi za zajedničke poslove najkasnije do 31. januara.

Uprava za zajedničke poslove, najkasnije do 15. februara, dostavlja Vladi na saglasnost Predlog plana centralizovanih javnih nabavki za tekuću godinu.

U roku od deset dana od davanja saglasnosti Vlade, Uprava za zajedničke poslove dostavlja Plan centralizovanih javnih nabavki, u elektronskom obliku, Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji. Uprava za zajedničke poslove objavljuje na svojoj internet stranici izvod iz Plana centralizovanih javnih nabavki, koji obuhvata predmet javne nabavke i okvirni datum pokretanja postupka.

Član 4.

Sredstva za centralizovanu javnu nabavku moraju biti opredeljena u budžetu Republike Srbije:

1) na razdelu Uprave za zajedničke poslove ili

2) na razdelu Uprave za zajedničke poslove i razdelima, odnosno u okviru glava naručilaca.

III. NAČIN SPROVOĐENJA POSTUPKA

Član 5.

Uprava za zajedničke poslove sprovodi isključivo otvoreni i restriktivni postupak i dužna je da javne nabavke oblikuje po partijama kada su predmet nabavke istovrsna dobra, usluge ili radovi, čiji predmet može biti oblikovan u više posebnih istovrsnih celina.

Uprava za zajedničke poslove može sprovesti pregovarački postupak ako u otvorenom ili restriktivnom dobije sve neprihvatljive ponude, pod uslovom da se prvobitno određeni uslovi za učešće u postupku, tehničke specifikacije i kriterijumi za dodelu ugovora ne menjaju. Ako naručilac odluči da u pregovarački postupak pozove samo i sve ponuđače koji su učestvovali u otvorenom ili restriktivnom postupku da dopune svoje ponude, tako da ih učine prihvatljivim, nije dužan da objavi poziv za podnošenje ponuda. Ponuđena cena u ovom pregovaračkom postupku ne može biti veća od ponuđene cene u otvorenom, ili restriktivnom postupku.

Član 6.

Kada su u budžetu Republike Srbije sredstva za centralizovanu javnu nabavku opredeljena na razdelu Uprave za zajedničke poslove, Uprava za zajedničke poslove vrši dodelu ugovora u otvorenom ili restriktivnom postupku, kao i u pregovaračkom postupku, ako su za to ispunjeni uslovi propisani članom 35. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon).

Član 7.

Ukoliko su u budžetu Republike Srbije sredstva za centralizovanu javnu nabavku opredeljena, kako na razdelu Uprave za zajedničke poslove, tako i razdelima, odnosno u okviru glava naručilaca, Uprava za zajedničke poslove, u skladu sa članom 40. Zakona, može nakon sprovedenog otvorenog ili restriktivnog postupka zaključiti okvirni sporazum.

Član 8.

Na osnovu okvirnog sporazuma:

1) Uprava za zajedničke poslove zaključuje ugovor sa najpovoljnijim dobavljačem i prati njegovo izvršenje;

2) naručioci mogu, pod uslovima i u granicama propisanim okvirnim sporazumom, zaključiti ugovore sa najpovoljnijim dobavljačem ili pozvati dobavljače da dostave ponude, postupajući u svemu kao u drugoj fazi restriktivnog postupka.

Naručioci su dužni da prate izvršenje svakog ugovora zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma. Jedan primerak ugovora, zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma, naručioci su dužni da dostave Upravi za zajedničke poslove, radi praćenja izvršenja okvirnih sporazuma, kao i vođenja jedinstvene elektronske evidencije dobavljača.

Član 9.

Uprava za zajedničke poslove će primenjivati sistem dinamične nabavke i elektronsku licitaciju, kada je to moguće, po uspostavljanju informacionog sistema Uprave za zajedničke poslove.

IV. SPISAK PREDMETA JAVNE NABAVKE

KOJE SPROVODI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Član 10.

Predmet javnih nabavki koje sprovodi Uprava za zajedničke poslove su sledeća dobra, usluge i radovi:

1) dobra:

(1) potrošna dobra (za obavljanje delatnosti, za održavanje objekata, kancelarijski i računarski materijal, sredstva za pranje i čišćenje, opšti sitni inventar, papirna konfekcija i sl.);

(2) druga potrošna dobra čija se nabavka sprovodi više puta godišnje,

a koja su neophodna za obavljanje delatnosti;

(3) hrana i namirnice;

(4) prevozna sredstva;

(5) građevinski (instalacioni) materijal i oprema;

(6) goriva i maziva;

(7) radna i zaštitna odeća i oprema;

(8) računarska oprema (hardver, softver i licence).

2) usluge:

usluge održavanja i popravke;

usluge kopnenog saobraćaja (osim usluga železničkog saobraćaja), uključujući usluge prevoza u oklopljenim vozilima i kurirske usluge (osim prevoza pošte);

usluge vazdušnog prevoza putnika i robe (osim prevoza pošte);

kopneni i vazdušni prevoz pošte (osim usluga železničkog saobraćaja);

elektronske komunikacione usluge;

(6) računarske usluge i druge vezane usluge;

arhitektonske usluge; inženjerske usluge; usluge urbanističkog planiranja i pejzažne arhitekture; usluge tehničkog testiranja i analiza; usluge energetskog pregleda i energetske usluge;

(8) usluge čišćenja zgrada i usluge upravljanja imovinom;

(9) usluge uklanjanja i odlaganja otpada, sanitarne usluge i druge srodne usluge;

(10) usluge železničkog saobraćaja;

(11) usluge rečnog saobraćaja;

(12) dodatne i pomoćne saobraćajne usluge;

(13) istražne usluge i usluge obezbeđenja;

(14) usluge obrazovanja i usluge profesionalnog osposobljavanja;

(15) usluge u oblastima rekreacije, kulture i sporta.

3) radovi:

– radovi za koje se ne izdaje građevinska dozvola – tekuće i investiciono održavanje objekata i opremanje objekata: radovi na tekućem odražavanju objekta ili stana; postavljanje žičane ili drvene ograde; građenje objekata protivgradne odbrane; građenje jednostavnih objekata koji se grade na istoj katastarskoj parceli na kojoj je sagrađen glavni objekat, a koji se izvode na način da ne ometaju redovno korišćenje susednih objekata (vrtna senila do 15m2 osnove, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine do 12m2 i dubine do 1m, nadstrešnice osnove do 10m2, dečja igrališta, dvorišni kamini površine do 2m i visine do 3m, kolski prilazi objektima širine 2,5-3m, solarni kolektori i sl.); stočne jame do 20m2 u osnovi; grobnice i spomenici na groblju; pešačke staze, ploče za obaveštavanje površine do 6m2 i druga oprema u zaštićenim prirodnim dobrima (prema odluci privrednog društva, javnog preduzeća, odnosno drugog pravnog lica koji upravlja tim prirodnim dobrom); nosači antena sa antenama na postojećim zgradama, putevima, infrastrukturi i kontejnerima elektronskih komunikacija, kao i tipski kabineti baznih stanica na odgovarajućim nosačima, sredstva elektronskih komunikacija koja se postavljaju ili instaliraju na kablovima i mrežama elektronskih komunikacija i kablovi elektronskih komunikacija koji se postavljaju ili instaliraju u postojeću linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija – kablovsku kanalizaciju; kontejneri za smeštaj elektronsko komunikacione i elektroenergetske opreme i uređaja, mikrorovovi za optičke i druge kablove, tipski ormani za unutrašnju i spoljašnju montažu za smeštaj opreme elektronske komunikacije i sl.; stubići katodne zaštite za čelične cevovode i stanice katodne zaštite, oznake kilometraže, oznake skretanja i zaštitne lule na ukrštanjima sa putevima i prugama na linijskim infrastrukturnim objektima tipa gasovoda, naftovoda i produktovoda.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar