Uredba o zaštiti specijalnog rezervata prirode „Venerina padina“

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine ((Službeni glasnik RS(, br. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 i 53/95),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE

(VENERINA PADINA(

Član 1.

Lokalitet Venerina padina stavlja se pod zaštitu kao specijalni rezervat prirode Venerina padina i svrstava u I kategoriju zaštite kao prirodno dobro od izuzetnog značaja (u daljem tekstu( Specijalni rezervat (Venerina padina().

Član 2.

Specijalni rezervat (Venerina padina( stavlja se pod zaštitu kao jedino stanište biljne vrste venerina vlas – Adiantum capillus veneris L. na teritoriji Republike Srbije. Ova izuzetno osteljiva i dekorativna vrsta papratnica je prirodna retkost i spada u kategoriju krajnje ugroženih vrsta u Republici Srbiji. Stanište venerine vlasi čine velike naslage bigra, stene čiji je proces stvaranja veoma osetljiv i direktno vezan za proces oticanja termalnih voda. Zaštitom staništa venerine vlasi obezbediće se uslovi za njen opstanak i doprineti očuvanju biološke raznovrsnosti Republike Srbije.

Član 3.

Specijalni rezervat (Venerina padina( je na području opštine Babušnica, katastarska opština Zvonce i obuhvata površinu od 0.27,24 ha i to: katastarske parcele br. 858/1 i 860 u privatnoj svojini i deo katastarske parcele broj 859 (put).

Grafički prikaz granica Specijalnog rezervata (Venerina padina( odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Specijalnog rezervata (Venerina padina( ustanovljava se režim zaštite I stepena površine 0.24,53 ha i režim II stepena zaštite površine 0.02,71 ha.

Režim zaštite I stepena obuhvata katastarsku parcelu broj 860, gde je locirano stanište i populacija vrste Adiantum capillis veneris L.

Režim zaštite II stepena obuhvata katastarsku parcelu broj 858/1 i deo katastarske parcele br. 859 (put).

Član 5.

Na području Specijalnog rezervata (Venerina padina( u režimu zaštite I stepena zabranjuje se korišćenje prirodnih bogatstava i isključuju svi drugi oblici korišćenja prostora i aktivnosti, osim sprovođenja mera zaštite populacije venerine vlasi, naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije.

Na području režima zaštite I stepena obezbeđuje se: sprovođenje tehničkih mera zaštite radi obezbeđenja opstanka i povećanja brojnosti populacije venerine vlasi (regulisanje dotoka vode, antierozioni radovi, sadnja autohtonih vrsta drveća radi povećanja vlažnosti i senke na staništu); uspostavljanje monitoringa sa prioritetom praćenja stanja prirodnih retkosti i hidroloških karakteristika; kontrolisane i organizovane posete i obavljanje edukativnih aktivnosti; obavljanje naučnoistraživačkih aktivnosti koje imaju za cilj obezbeđenje povoljnog statusa zaštićene vrste.

Na području režima zaštite II stepena zabranjuje se(

1) izvođenje radova i aktivnosti kojima se menja režim i kvalitet voda (ispuštanjem otpadnih voda i dr.) koje dotiču na zaštićeno prirodno dobro;

2) izgradnja stambenih, vikend i drugih objekata;

3) izgradnja infrastrukture i provođenje elektro ili drugih instalacija, širenje i asfaltiranje dela puta koji prolazi kroz zaštićeno prirodno dobro, kao i parkiranje i duže zadržavanje vozila na tom delu puta;

4) eksploatisanje bigra i drugih mineralnih sirovina;

5) seča šume, košenje trave, uklanjanje, paljenje ili bilo koji drugi vid uništavanja vegetacije i obavljanje drugih šumskih, poljoprivrednih, tehničkih i zemljišnjih radova koji mogu narušiti estetske i druge vrednosti zaštićenog dobra i prostora;

6) napasanje stoke i pristup domaćih životinja, kao i formiranje pešačkih staza i prolaz kroz stanište;

7) unošenje alohtonih vrsta;

8) sakupljanje svih vrsta flore i faune u bilo koje svrhe, kao i sakupljanje i čupanje iz korena zaštićene vrste;

9) upotreba herbicida i drugih hemijskih agenasa koji negativno utiču ili uništavaju biljne vrste;

10) skladištenje ili deponovanje komunalnog ili bilo kakvog drugog otpada ili materijala.

Na području režima zaštite II stepena obezbeđuje se: izgradnja odlivnog sistema kanala radi odvođenja viška vode koja otiče sa staništa; uređivanje prilaza do staništa venerine vlasi, ograđivanje staništa i postavljanje rampe na delu puta koji vodi kroz rezervat radi kontrolisanog prolaska samo službenih vozila; izvođenje radova na sprovođenju mera tehničke zaštite (proređivanje vegetacije i dr); uređenje i opremanje područja za prijem posetilaca.

Član 6.

Zaštita i razvoj Specijalnog rezervata (Venerina padina( sprovodi se prema Programu zaštite i razvoja (u daljem tekstu: Program).

Program sadrži: ciljeve i prioritetne aktivnosti i zadatke na sprovođenju režima zaštite iz člana 5. ove uredbe, zadatke u sprovođenju naučnoistraživačkih aktivnosti, zadatke na uređenju i opremanju zaštićenog prirodnog dobra, sredstva potrebna za realizaciju Programa, kao i način njihovog obezbeđenja.

Program se donosi za period od pet godina, a ostvaruje se godišnjim programom kojim se utvrđuju zadaci i poslovi za tekuću godinu, dinamika njihovog izvršavanja i visina potrebnih sredstava.

Na Program, na koji su prethodno pribavljena mišljenja ministarstava nadležnih za poslove šumarstva, vodoprivrede, urbanizma, nauke, kulture i prosvete, saglasnost daje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Član 7.

O Specijalnom rezervatu (Venerina padina( stara se Ugostiteljsko-turističko preduzeće Hotel (Mir( iz Zvonačke Banje (u daljem tekstu: Staralac).

Član 8.

Staralac u obavljanju poslova zaštite i razvoja Specijalnog rezervata (Venerina padina( obezbeđuje sprovođenje Programa, propisanih režima zaštite i mera očuvanja prirodnog dobra, naučnoistraživačkih, kulturnih, vaspitno-obrazovnih, informativno-propagandnih i drugih aktivnosti, donosi Program i godišnji program zaštite i razvoja.

Staralac podnosi izveštaj o ostvarivanju programa iz člana 6. ove uredbe do 15. decembra za tekuću godinu ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine.

Član 9.

Staralac u obavljanju poslova zaštite i razvoja Specijalnog rezervata (Venerina padina( obezbeđuje obeležavanje prirodnog dobra, donosi akt o unutrašnjem redu i organizuje čuvarsku službu u skladu sa aktom koji donosi, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine.

Aktom iz stava 1. ovog člana uređuju se pravila za sprovođenje režima zaštite i razvoja, a naročito: način i uslovi kretanja i boravka posetilaca, korišćenja puteva i kretanja vozila; korišćenje pašnjaka, voda, zemljišta, rekreativnih i drugih javnih površina; postavljanje informativnih i drugih oznaka; mere i uslovi zaštite prilikom obavljanja naučnih istraživanja, izvođenja istražnih radova, obavljanja turističkih i ugostiteljskih usluga i drugih delatnosti; i posebne zabrane i ograničenja u sprovođenju režima zaštite.

Pravila određena aktom iz stava 1. ovog člana i druge neophodne informacije za sprovođenje režima zaštite Staralac je dužan da na pogodan način javno oglasi, tako da budu dostupna korisnicima i posetiocima.

Član 10.

Sredstva za zaštitu i razvoj Specijalnog rezervata (Venerina padina( obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti Staraoca, sredstava u buxetu Republike i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 11.

Staralac će doneti Program iz člana 6. ove uredbe u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, a godišnji program u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Programa.

Do donošenja Programa, Staralac može poslove zaštite i razvoja obavljati prema Privremenom programu zaštite i razvoja koji donosi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12.

Planovi i programi uređenja prostora, šumske, lovne, vodoprivredne, poljoprivredne i druge osnove i programi koji obuhvataju zaštićeno područje usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije, Programom i režimima zaštite utvrđenim ovom uredbom.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj_____________

U Beogradu, ________ 2005. godini

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

Ostavite komentar