Uredba o prestanku važenja Uredbe o obavljanju osnovnog, redovnog i vanrednog pregleda čamaca i plovećih postrojenja

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa članom 125. stav 10. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-dr. zakon, 92/16 i 104/16-dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OBAVLJANJU OSNOVNOG, REDOVNOG I VANREDNOG PREGLEDA ČAMACA I PLOVEĆIH POSTROJENJA

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o obavljanju osnovnog, redovnog i vanrednog pregleda čamaca i plovećih postrojenja („Službeni glasnik RS”, broj 18/96).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05Broj:110-10691/2017

U Beogradu 2. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar