Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2006.“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke («Službeni glasnik RS», broj 61/05),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE «EVROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU 2006»

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka «Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2006» od 12. decembra 2005. godine do 10. januara 2006. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u mesečnom tiražu od 3.000.000 komada, u apoenu u visini od 8 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja «Srbija» uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke «Evropsko prvenstvo u vaterpolu 2006».

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Vaterpolo savezu Srbije i Crne Gore za finansiranje priprema državne reprezentacije Srbije i Crne Gore u vaterpolu i organizaciju Evropskog prvenstva u vaterpolu 2006. godine, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 Broj: /2005

U Beogradu, 1. decembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

Ostavite komentar