Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 27. i 28. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE RAZVOJA DOMAĆEG TURIZMA INTENZIVIRANJEM KORIŠĆENJA TURISTIČKE PONUDE U REPUBLICI SRBIJI

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se uslovi i način dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji (u daljem tekstu: podsticanje razvoja domaćeg turizma).

Član 2.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima (u daljem tekstu: vaučer), u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan prebivališta korisnika vaučera.

Vaučer se može koristiti na teritoriji Republike Srbije, osim u ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.

Član 3.

Usluge smeštaja iz člana 2. ove uredbe pružaju privredni subjekti, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa Zakonom o turizmu (u daljem tekstu: Ugostitelj).

Član 4.

Korisnici vaučera, u smislu ove uredbe, su:

korisnici prava na penziju;

nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje;

korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

zaposlena lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000,00 dinara mesečno;

ratni vojni invalidi sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000,00 dinara mesečno.

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, centrima za socijalni rad, filijalama Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja i Javnim preduzećem „Pošta Srbije”, Beograd.

Član 6.

Ministarstvo objavljuje obaveštenje kojim se pozivaju Ugostitelji da se prijave radi realizacije šeme za dodelu vaučera korisnicima.

Prijavu za učešće u realizaciji šeme za dodelu vaučera korisnicima (u daljem tekstu: prijava za učešće), Ministarstvu podnose Ugostitelji pisanim putem.

Prijava za učešće sadrži naročito:

1) naziv privrednog subjekta, pravnog lica, odnosno ime i prezime fizičkog lica iz člana 3. ove uredbe;

2) matični broj i PIB za privredne subjekte i pravna lica, odnosno JMBG za fizička lica i matični broj i PIB privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;

3) sedište, odnosno adresu Ugostitelja (ulica, broj, mesto, poštanski broj i opština);

4) podatke o ugostiteljskom objektu (naziv, vrsta, a za kategorisane objekte i kategorija, kao i broj raspoloživih ležajeva);

5) telefon, faks;

6) e-mail adresu;

7) lice za kontakt.

Privredni subjekt i drugo pravno lice uz prijavu za učešće dostavlja kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar.

Zdravstvena ustanova koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije uz prijavu za učešće dostavlja kopiju odobrenja ministra nadležnog za poslove turizma, u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona o turizmu.

Fizičko lice iz člana 3. ove uredbe uz prijavu za učešće dostavlja kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju seoskog turističkog domaćinstva, kao i kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge.

Ministarstvo sačinjava listu Ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme za dodelu vaučera korisnicima i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Član 7.

Po objavljivanju liste Ugostitelja iz člana 6. ove uredbe, Ministarstvo objavljuje obaveštenje za podnošenje prijava za dodelu vaučera korisnicima (u daljem tekstu: prijava).

Lice koje ispunjava uslove iz člana 4. ove uredbe vrši rezervaciju smeštaja kod Ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji.

Lice iz stava 2. ovog člana podnosi prijavu, koja sadrži naročito:

1) ime i prezime podnosioca prijave;

2) JMBG;

3) adresu stanovanja, odnosno adresu za dostavu vaučera;

4) kontakt telefon, odnosno e-mail adresu;

5) podatke o ostvarenom pravu iz člana 4. ove uredbe;

6) podatke iz potvrde o rezervaciji smeštaja (ugostitelj, naziv i adresa ugostiteljskog objekta, PIB ugostitelja i period korišćenja usluga smeštaja).

Uz prijavu se podnosi fotokopija lične karte i potvrda o izvršenoj rezervaciji, kao i:

ček od penzije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koja je isplaćena u maju mesecu tekuće godine;

fotokopija uverenja Nacionalne službe za zapošljavanje o prijavi na evidenciju lica koja traže zaposlenje – za nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje;

fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica izdato od strane centra za socijalni rad, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Sekretarijata za socijalnu zaštitu – za korisnike prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;

fotokopija rešenja ili uverenja, kojim se dokazuje ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu za pomoć i negu drugog lica, izdato od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi za maj mesec tekuće godine, koju izdaje poslodavac – za zaposlena lica, sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000,00 dinara mesečno;

6) uverenje o priznatom svojstvu i iznosima mesečnih primanja, koje izdaje nadležni opštinski organ – za ratne vojne invalide, sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000,00 dinara mesečno.

Ukoliko za maloletno ili poslovno nesposobno lice koje ispunjava uslov iz člana 4. ove uredbe prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz tu prijavu prilaže odgovarajući dokaz o statusu zakonskog zastupnika.

Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera, ako je uslov iz člana 4. ove uredbe ostvario zaključno sa 1. junom 2015. godine.

Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se preko šaltera Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd, na teritoriji Republike Srbije, a evidentirane prijave sa prilozima pakuju se (opremaju) i dostavljaju Ministarstvu, putem pošiljke, sa potvrđenim uručenjem (usluga rezervisanog servisa).

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 6) ove uredbe, vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Nacionalne službe za zapošljavanje, centara za socijalni rad i jedinstvene matične evidencije korisnika boračko invalidske zaštite.

Proveru ispunjenosti uslova za dodelu vaučera za lica iz člana 4. stav 1. tačka 5) ove uredbe, u vezi sa statusom zaposlenog, vrši Ministarstvo finansija preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Član 8.

Vrednost vaučera iznosi 5.000,00 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava koji korisnik može jednom koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Vaučer sadrži sledeće podatke, i to:

1) odštampani podaci:

(1) namena: subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima;

(2) izdavalac vaučera: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija;

(3) novčana vrednost: 5.000,00 dinara;

(4) serijski broj vaučera;

(5) početak i završetak važenja vaučera;

(6) podaci o korisniku vaučera iz člana 7. stav 3. tač. 1), 2) i 3) ove uredbe;

(7) izjava korisnika vaučera o korišćenju usluge smeštaja;

2) podaci koji se ručno popunjavaju:

(1) naziv Ugostitelja;

(2) PIB Ugostitelja, odnosno JMBG za fizička lica i PIB privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;

(3) broj računa Ugostitelja u banci, odnosno privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge;

(4) potpis i pečat Ugostitelja, odnosno potpis fizičkog lica koje je pružilo uslugu smeštaja;

(5) potpis korisnika vaučera, odnosno njegovog zakonskog zastupnika (roditelja, odnosno staratelja).

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima (do 100.000 korisnika) i rangiranje prijava vršiće se na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem preporučene pošiljke (usluga rezervisanog servisa).

Član 9.

Po okončanju korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer sa podacima iz člana 8. ove uredbe koji se ručno popunjavaju, potpisuje i pečatira vaučer, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer i izjavu o korišćenju usluga smeštaja.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga.

Ugostitelj na svakih petnaest dana, a najkasnije do 20. novembra 2015. godine, dostavlja Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom, i to:

1) overen i potpisan spisak realizovanih vaučera;

2) uredno popunjene, potpisane i pečatirane vaučere;

3) fiskalni račun izdat uz svaki vaučer.

Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije vrši se refundacija sredstava u roku od 30 dana.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6568/2015-2

U Beogradu, 18. juna 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar