Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje

Na osnovu člana 37. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O KLASAMA VAZDUŠNOG PROSTORA REPUBLIKE SRBIJE I USLOVIMA ZA NJIHOVO KORIŠĆENJE

Sadržina Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se klase vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovi pod kojima se svaka klasa vazdušnog prostora koristi.

Značenje izraza

Član 2.

Pojedini izrazi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) aerodromska saobraćajna zona (Aerodrome Traffic Zone, ATZ) je vazdušni prostor određenih dimenzija uspostavljen oko aerodroma radi zaštite aerodromskog saobraćaja;

2) vazdušni prostor Republike Srbije je celokupan vazdušni prostor iznad teritorije Republike Srbije;

3) zona za letenje vojnih vazduhoplova je određeni deo vazdušnog prostora koji se koristi za potrebe letenja vojnih vazduhoplova;

4) zona obavezne upotrebe radio-stanice (Radio Mandatory Zone, RMZ) je određeni deo vazdušnog prostora koji je utvrdio i objavio pružalac usluga kontrole letenja, uz prethodnu saglasnost Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Direktorat), u kojem je obavezna upotreba radio-stanice;

5) zona obavezne upotrebe transpondera (Transponder Mandatory Zone, TMZ) je određeni deo vazdušnog prostora koji je utvrdio i objavio pružalac usluga kontrole letenja, uz prethodnu saglasnost Direktorata, u kojem je obavezna upotreba opreme za identifikaciju vazduhoplova i prenos podataka o visini po pritisku (transpondera);

6) zona sportskih aktivnosti je određeni deo vazdušnog prostora koji je utvrdio i objavio pružalac usluga kontrole letenja, uz prethodnu saglasnost Direktorata, u kojem se izvode letačke aktivnosti vazduhoplova bez sopstvenog pogona;

7) indicirana brzina (Indicated Airspeed, IAS) je brzina očitana na pito-statičkom indikatoru brzine vazduhoplova bez popravke greške indikatora i pito-instalacije ali sa uračunatom adijabatskom popravkom na stišljivost vazduha na nivou mora;

8) Integrisani vazduhoplovni informativni paket je paket koji se sastoji od sledećih elemenata:

Zbornika vazduhoplovnih informacija (Aeronautical Information Publication, AIP), uključujući amandmane;

dodataka na AIP;

NOTAM i PIB;

vazduhoplovnih informativnih cirkulara (AIS);

kontrolnih lista i lista važećih NOTAM;

9) ICAO je skraćenica koja označava Međunarodnu organizaciju civilnog vazduhoplovstva (International Civil Aviation Organization);

10) kontrolisani vazdušni prostor (Controlled airspace) je vazdušni prostor određenih dimenzija u kome se pružaju usluge kontrole letenja u skladu sa klasifikacijom vazdušnog prostora i podrazumeva:

(1) završnu kontrolisanu oblast (Terminal Control Area, TMA);

(2) kontrolisanu zonu (Control Zone, CTR);

(3) kontrolisanu oblast (Control Area, CTA);

(4) gornju kontrolisanu oblast (Upper Control Area, UTA);

11) nivo leta (Flight level, FL) je površina konstantnog atmosferskog pritiska koja se određuje u odnosu na utvrđenu standardnu vrednost pritiska (1013,2 hPa), odvojena od drugih takvih površina određenim intervalima pritiska;

12) odobrenje kontrole letenja (Air traffic control clearance) je odobrenje vazduhoplovu za nastavak leta pod uslovima koje je utvrdila nadležna jedinica kontrole letenja;

13) savet za izbegavanje saobraćaja (Traffic avoidance advice) označava savet dobijen od jedinice kontrole letenja, koji sadrži manevre koji pomažu pilotu da izbegne sudar.

Vazduhoplovi na koje se primenjuje Uredba

Član 3.

Odredbe ove uredbe primenjuju se na sve vazduhoplove koji lete u vazdušnom prostoru Republike Srbije, osim:

1) na vojne vazduhoplove kada lete u zonama za letenje vojnih vazduhoplova, u privremeno izdvojenim i privremeno rezervisanim delovima vazdušnog prostora ili kada izvršavaju letove posebne namene, po odobrenju ministarstva nadležnog za poslove odbrane;

2) na vazduhoplove ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, kada izvršavaju letove posebne namene.

Klasifikacija vazdušnog prostora

Član 4.

Vazdušni prostor Republike Srbije se klasifikuje u skladu sa ICAO klasifikacijom vazdušnog prostora datom u Prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Primena klasa vazdušnog prostora

Član 5.

U Republici Srbiji primenjuju se ICAO klase C, D i G vazdušnog prostora.

Klasa S vazdušnog prostora primenjuje se u kontrolisanom vazdušnom prostoru (TMA, CTA, UTA) od donjih granica kontrolisanog vazdušnog prostora do nivoa leta (FL) 660, izuzev u kontrolisanim zonama (CTR) i aerodromskim saobraćajnim zonama (ATZ) kada su aktivne.

Klasa D vazdušnog prostora primenjuje se u kontrolisanim zonama (CTR) tokom radnog vremena jedinice kontrole letenja nadležne za pružanje usluga u kontrolisanoj zoni (CTR), izuzev u aerodromskim saobraćajnim zonama (ATZ) kada su aktivne.

Klasa G vazdušnog prostora primenjuje se:

1) izvan kontrolisanog vazdušnog prostora;

2) iznad nivoa leta (FL) 660;

3) u svim aerodromskim saobraćajnim zonama (ATZ) do visina koje su objavljene u Integrisanom vazduhoplovnom informativnom paketu, kada su te zone aktivne ili do visine odobrene od strane nadležne jedinice kontrole letenja;

4) u zonama sportskih aktivnosti, do visina koje su objavljene u Integrisanom vazduhoplovnom informativnom paketu, kada su te zone aktivne.

Pravila letenja u klasi C vazdušnog prostora

Član 6.

Letenje u klasi C vazdušnog prostora se odvija po sledećim pravilima:

1) dozvoljeni su letovi po pravilima instrumentalnog letenja (u daljem tekstu: IFR letovi) i letovi po pravilima vizuelnog letenja (u daljem tekstu: VFR letovi);

2) svim letovima je obezbeđena usluga kontrole letenja tako da se IFR letovi razdvajaju od ostalih IFR letova i od VFR letova;

3) VFR letovi se razdvajaju od IFR letova i dobijaju informacije o ostalom VFR saobraćaju, a na zahtev i savet o izbegavanju saobraćaja;

4) za sve letove zahteva se stalna dvostrana radio-veza;

5) ograničenje brzine od 250 kt indicirane brzine (Indicated Airspeed, u daljem tekstu: IAS) važi za VFR letove ispod 3.050 m (10.000 ft) iznad srednjeg nivoa mora (Above Mean Sea Level, u daljem tekstu: AMSL);

6) za sve letove obavezno je odobrenje kontrole letenja.

Pravila letenja u klasi D vazdušnog prostora

Član 7.

Letenje u klasi D vazdušnog prostora se odvija po sledećim pravilima:

1) dozvoljeni su IFR i VFR letovi;

2) svim letovima je obezbeđena usluga kontrole letenja, tako da se IFR letovi razdvajaju od ostalih IFR letova i dobijaju informacije o VFR saobraćaju i, na zahtev, savet o izbegavanju saobraćaja;

3) VFR letovi dobijaju informacije o IFR/VFR saobraćaju i, na zahtev, savet o izbegavanju saobraćaja;

4) za sve letove zahteva se stalna dvostrana radio-veza;

5) ograničenje brzine od 250 kt IAS važi za sve letove ispod 3.050 m (10.000 ft) AMSL;

6) za sve letove obavezno je odobrenje kontrole letenja.

Pravila letenja u klasi G vazdušnog prostora

Član 8.

Letenje u klasi G vazdušnog prostora se odvija po sledećim pravilima:

1) dozvoljeni su IFR i VFR letovi, kojima se, na zahtev, pruža usluga informisanja vazduhoplova u letu;

2) za sve IFR letove zahteva se stalna dvostrana radio-veza;

3) ograničenje brzine od 250 kt IAS važi za sve letove ispod 3.050 m (10.000 ft) AMSL;

4) odobrenje kontrole letenja nije obavezno.

Upotreba dvostrane radio-veze u ATZ

Član 9.

Prilikom ulaska u aktivnu aerodromsku saobraćajnu zonu (ATZ), posada vazduhoplova je obavezna da uspostavi i održava stalnu radio-komunikaciju na odgovarajućem kanalu za radio-komunikaciju.

Zona obavezne upotrebe radio-stanice (RMZ)

Član 10.

Posada vazduhoplova koji leti po pravilima vizuelnog letenja u delu klase G vazdušnog prostora koji je označen kao zona obavezne upotrebe radio-stanice (RMZ), dužna je da uspostavi i održava stalnu radio-komunikaciju vazduh-zemlja na odgovarajućem kanalu za radio-komunikaciju.

Pre ulaska u zonu obavezne upotrebe radio-stanice (RMZ), posada vazduhoplova je dužna da, preko odgovarajućeg kanala za radio-komunikaciju, uputi početni poziv koji sadrži oznaku stanice koju poziva, pozivni znak, tip vazduhoplova, poziciju, visinu, kao i druge informacije potrebne za bezbedno odvijanje leta.

Zona obavezne upotrebe transpondera (TMZ)

Član 11.

Posada vazduhoplova koji leti u delu vazdušnog prostora koji je označen kao zona obavezne upotrebe transpondera (TMZ), dužna je da koristi SSR transponder koji može da radi u modu A i C ili u modu S.

Objavljivanje zona

Član 12.

Vazdušni prostor koji je određen kao zona obavezne upotrebe radio-stanice (RMZ), zona obavezne upotrebe transpondera (TMZ), zona za letenje vojnih vazduhoplova ili zona sportskih aktivnosti objavljuje se u Integrisanom vazduhoplovnom informativnom paketu.

Meteorološki uslovi za VFR letenje

Član 13.

VFR letenje u klasama C, D i G vazdušnog prostora dozvoljeno je ako su ispunjeni sledeći meteorološki uslovi:

minimalna vidljivost u letu:

8 km na i iznad 3.050 m (10.000 ft) AMSL,

5 km ispod 3.050 m (10.000 ft) AMSL;

minimalna udaljenost od oblaka:

1.500 m horizontalno,

300 m (1.000 ft) vertikalno.

U kontrolisanoj zoni (CTR) nadležna jedinica kontrole letenja može da odobri VFR let (tzv. specijalni VFR let) ispod minimuma propisanih u stavu 1. ovog člana pri brzinama manjim od 140 kt IAS u sledećim meteorološkim uslovima:

minimalna vidljivost u letu: 1.500 m (800 m za helikoptere);

donja baza oblaka: 180 m (600 ft).

Meteorološki uslovi za VFR letenje sa minimumima manjim od standardnih

Član 14.

VFR letenje u klasi G vazdušnog prostora, na ili ispod 900 m AMSL ili 300 m iznad terena uzimajući šta je više, dozvoljeno je ako su ispunjeni sledeći meteorološki uslovi:

minimalna vidljivost u letu – 5 km;

minimalna udaljenost od oblaka – izvan oblaka uz stalni vizuelni kontakt sa površinom zemlje.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, VFR letenje u klasi G vazdušnog prostora, na ili ispod 900 m AMSL ili 300 m iznad terena uzimajući šta je više, na brzinama manjim od 140 kt IAS može da se obavlja pri vidljivosti između 1.500 m i 5 km, uz stalni vizuelni kontakt sa površinom zemlje.

VFR letenje helikoptera na brzinama manjim od 140 kt IAS, u klasi G vazdušnog prostora, na ili ispod 900 m AMSL ili 300 m iznad terena uzimajući šta je više, može da se obavlja pri vidljivosti u letu između 800 m i 1.500 m, uz stalni vizuelni kontakt sa površinom zemlje.

VFR letenje iznad nivoa leta (FL) 200 i letenje transoničnim i supersoničnim brzinama

Član 15.

VFR letenje iznad nivoa leta (FL) 200 nije dozvoljeno.

Letenje transoničnim i supersoničnim brzinama nije dozvoljeno, osim za vojne vazduhoplove.

Ograničenja letenja u klasama vazdušnog prostora

Član 16.

Osim ako je potrebno za poletanje ili sletanje vazduhoplova ili ako to odobri Direktorat, VFR letovi ne mogu da se obavljaju:

1) iznad gusto naseljenih delova gradova, mesta ili naselja ili iznad skupova lica na otvorenom prostoru, na visini manjoj od 300 m (1.000 ft) iznad najviše prepreke unutar kruga poluprečnika 600 m od vazduhoplova;

2) u područjima koja nisu obuhvaćena tačkom 1), na visini manjoj od 150 m (500 ft) iznad tla ili vode ili 150 m (500 ft) iznad najviše prepreke unutar kruga poluprečnika 150 m od vazduhoplova.

Podzakonski propis

Član 17.

Bliže uslove za letenje vazduhoplova u klasama vazdušnog prostora Republike Srbije propisuje Direktorat.

Kaznene odredbe

Član 18.

Novčanom kaznom od 400.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje je korisnik vazduhoplova ako:

1) leti u klasi C vazdušnog prostora suprotno pravilima iz člana 6. ove uredbe;

2) leti u klasi D vazdušnog prostora suprotno pravilima iz člana 7. ove uredbe;

3) leti u klasi G vazdušnog prostora suprotno pravilima iz člana 8. ove uredbe;

4) postupi suprotno odredbi člana 9. ove uredbe;

5) postupi suprotno odredbi člana 10. ove uredbe;

6) postupi suprotno odredbi člana 11. ove uredbe;

7) leti po VFR pravilima u meteorološkim uslovima koji su ispod minimuma propisanih u članu 13. ove uredbe;

8) leti po VFR pravilima u meteorološkim uslovima koji su ispod minimuma propisanih u članu 14. ove uredbe;

9) postupi suprotno propisu iz člana 17. ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

Prestanak važenja propisa

Član 19.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uvođenju klase S vazdušnog prostora („Službeni glasnik RS”, broj 115/03) i Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje („Službeni glasnik RS”, broj 20/11).

Stupanje na snagu

Član 20.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a  primenjuje se od 6. marta 2014. godine.

Broj

U Beogradu, 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Prilog

Klasa Vrsta leta Obezbeđeno razdvajanje Usluge koje se pružaju Ograničenje brzine* Zahtev za radio vezom Podleže ATC odobrenju A Samo IFR Svih vazduhoplova Usluga kontrole letenja Neprimenljivo Neprekidna dvostrana Da B IFR Svih vazduhoplova Usluga kontrole letenja Neprimenljivo Neprekidna dvostrana Da VFR Svih vazduhoplova Usluga kontrole letenja Neprimenljivo Neprekidna dvostrana Da C IFR IFR od IFR IFR od VFR Usluga kontrole letenja Neprimenljivo Neprekidna dvostrana Da VFR VFR od IFR 1) Usluga kontrole letenja za razdvajanje od IFR;2) VFR/VFR informacija o saobraćaju (i na zahtev, savet o izbegavanju saobraćaja) Ne više od 250 kt IAS ispod 3.050 m (10.000 ft) AMSL Neprekidna dvostrana Da D IFR IFR od IFR Usluga kontrole letenja, informacija o VFR saobraćaju (i na zahtev, savet o izbegavanju saobraćaja) Ne više od 250 kt IAS ispod 3.050 m (10.000 ft) AMSL Neprekidna dvostrana Da VFR Ne Informacija o IFR/VFR i VFR/VFR saobraćaju (i na zahtev, savet o izbegavanju saobraćaja) Ne više od 250 kt IAS ispod 3.050 m (10.000 ft) AMSL Neprekidna dvostrana Da E IFR IFR od IFR Usluga kontrole letenja i, dokle god je moguće, informacija o VFR saobraćaju Ne više od 250 kt IAS ispod 3.050 m (10.000 ft) AMSL Neprekidna dvostrana Da VFR Ne Informacija o saobraćaju dokle god je moguće Ne više od 250 kt IAS ispod 3.050 m (10.000 ft) AMSL Ne Ne F IFR IFR od IFR dokle god je moguće Savetodavna usluga; usluga informisanja u letu Ne više od 250 kt IAS ispod 3.050 m (10.000 ft) AMSL Neprekidna dvostrana Ne VFR Ne Usluga informisanja vazduhoplova u letu Ne više od 250 kt IAS ispod 3.050 m (10.000 ft) AMSL Ne Ne G IFR Ne Usluga informisanja vazduhoplova u letu Ne više od 250 kt IAS ispod 3.050 m (10.000 ft) AMSL Neprekidna dvostrana Ne VFR Ne Usluga informisanja vazduhoplova u letu Ne više od 250 kt IAS ispod 3.050 m (10.000 ft) AMSL Ne Ne * Kada je prelazna apsolutna visina niža od 3.050 m (10.000 ft) AMSL, potrebno je koristiti FL 100 umesto 10.000 ft.

Ostavite komentar