Uredba o radu Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju

Na osnovu člana 219. stav 3. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O RADU NACIONALNOG KOMITETA

ZA OLAKŠICE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Član 1.

Ovom uredbom se bliže uređuje rad Nacionalnog komiteta za olakšice u vazdušnom saobraćaju (u daljem tekstu: Komitet).

Član 2.

Radi koordinacije sprovođenja Nacionalnog programa za olakšice u vazdušnom saobraćaju (u daljem tekstu: Program) i davanja preporuka za unapređenje mera predviđenih Programom, osnovan je Komitet kao povremeno radno telo Vlade.

Član 3.

Komitet održava sastanke najmanje jednom u tri meseca, a po potrebi i češće.

Sastanci se mogu održavati korišćenjem konferencijske veze.

Član 4.

Poziv za sastanak dostavlja se svakom članu Komiteta najkasnije dva dana pre dana održavanja sastanka.

Kvorum za sastanak čini obična većina članova Komiteta.

Član 5.

Komitet donosi odluke i zaključke.

Komitet donosi odluke kada obavlja poslove koje mu je odredila Vlada.

Kada ne donosi odluke Komitet donosi zaključke.

Član 6.

Komitet donosi odluke jednoglasno.

Komitet donosi zaključke običnom većinom prisutnih članova Komiteta.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.ˮ

05 Broj: 110-9152/2017-1

U Beogradu 22. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar