Uredba o izmenama Uredbe o uslovima, načinu i postupku sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije metodom javnog prikupljanja ponuda

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 – autentično tumačenje) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU SPROVOĐENJA PRODAJE KAPITALA VELIKIH SUBJEKATA PRIVATIZACIJE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Član 1.

U Uredbi o uslovima, načinu i postupku sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije metodom javnog prikupljanja ponuda („Službeni glasnik RS”, broj 56/15), u članu 2. tačka 2) reči: „Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija)” zamenjuju se rečima: „ministarstvo nadležno za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo)”, a reč: „Agenciji” zamenjuje se rečju: „Ministarstvu”.

Član 2.

Naziv iznad člana 26. i član 26. brišu se.

Član 3.

Član 27. menja se i glasi:

„Član 27.

Sredstva ostvarena naplatom troškova u postupku javnog prikupljanja ponuda, uplaćuju se u budžet Republike Srbije preko propisanog uplatnog računa javnih prihoda.

Osim sredstava iz stava 1. ovog člana, svaki učesnik u postupku javnog prikupljanja ponuda snosi svoje troškove koji proizlaze iz njegovog učešća u postupku javnog prikupljanja ponuda.”

Član 4.

U članu 3. stav 2, članu 6. stav 1, članu 8. st. 1. i 3, članu 9. st. 1. i 3, članu 10, članu 12. stav 2, članu 13. st. 1-5, članu 15. stav 2, članu 18. st. 1. i 2, članu 19. st. 3. i 4, članu 20. st. 2. i 4-6, članu 21. st. 1. i 2, članu 23. st. 1-3, članu 25. st. 1-3 i članu 27. reč: „Agencija” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „Ministarstvo” u odgovarajućem padežu.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 25. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar