Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje zasada vinove loze u 2005. godini

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE ZASADA VINOVE LOZE U 2005. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje zasada vinove loze u 2005. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravna i fizička lica, kao i preduzetnici, koji podižu zasade vinove loze u 2005. godini (u daljem tekstu: korisnici sredstava) i upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS“, br. 45/04 i 139/04) imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u iznosu od 50 dinara po loznom kalemu standardne kategorije odnosno 100 dinara po sertifikovanom loznom kalemu.

Subjekti iz stava 1. ovog člana koji podižu zasade vinove loze u 2005. godini na području opštine Aleksandrovac nemaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, u skladu sa Naredbom o proglašenju područja zaraženim karantinski štetnim organizmom uzročnika zlatastog žutila vinove loze (flavescence dorée) i o preduzimanju mera njenog suzbijanja („Službeni glasnik RS“, broj 25/05).

Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici sredstava ostvaruju ako podižu zasad vinove loze na površini od 0,5 do 50 hektara sa minimalnom gustinom sadnje od 3.000 loznih kalemova po hektaru.

Član 3.

Korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje dela podsticajnih sredstava u vidu avansa, ako je primljeno najmanje 90% zdravstveno i sortno ispravnih loznih kalemova.

Visina avansa iznosi 1/2 od ukupno utvrđenog iznosa sredstava iz člana 2. ove uredbe.

Član 4.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava korisnik sredstava podnosi područnoj jedinici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nadležnoj prema sedištu odnosno prebivalištu korisnika sredstava (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 30. aprila 2005. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu broj 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Uz zahtev iz člana 4. ove uredbe korisnik sredstava podnosi:

1) fotokopiju legitimacije poljoprivrednog gazdinstva odnosno fotokopiju potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

2) dokaz o vlasništvu obradivog poljoprivrednog zemljišta (vlasnički list ili ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta);

3) dokument kojim se potvrđuje poreklo, kategorija i zdravstvena ispravnost sertifikovanog sadnog materijala iz uvoza (fotokopija sertifikata o proizvodnji sadnog materijala i dokumenta o zdravstvenom stanju, izdati od strane nadležnog organa zemlje izvoznice) i dokaz o nabavci sertifikovanog sadnog materijala od registrovanog uvoznika (original računa);

4) dokument kojim se potvrđuje poreklo, sortnost i zdravstvena ispravnost standardnog sadnog materijala iz uvoza (fotokopija sertifikata o proizvodnji sadnog materijala i dokumenta o zdravstvenom stanju, izdati od strane nadležnog organa zemlje izvoznice) i dokaz o nabavci standardnog sadnog materijala od registrovanog uvoznika (original računa);

5) dokaz o nabavci standardnog sadnog materijala iz domaće proizvodnje od registrovanog proizvođača (original računa i deklaracija), fotokopiju uverenja o čistoti sorte i fotokopiju uverenja o zdravstvenom stanju pošiljke bilja u unutrašnjem prometu.

Član 6.

Inspektor nadležan za poslove poljoprivrede dužan je da najkasnije do 30. juna 2005. godine prekontroliše dokumentaciju iz člana 5. ove uredbe i sačini zapisnik o izvršenom pregledu zasada.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži: dokaz da je zasad vinove loze podignut na odgovarajućem zemljištu, da je zasađen i primljen minimalni broj standardnih odnosno sertifikovanih loznih kalemova na površini u skladu sa članom 2. stav 3. ove uredbe, kao i da su primljeni lozni kalemovi zdravstveno i sortno ispravni.

Član 7.

Po prijemu dokumentacije iz čl. 4, 5. i 6. ove uredbe Ministarstvo isplaćuje avans na namenski račun korisnika sredstava.

Član 8.

Korisnik sredstava koji ostvari pravo na korišćenje dela podsticajnih sredstava u vidu avansa zaključuje sa Ministarstvom ugovor o obavezi sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite zasada do stupanja u period plodonošenja.

Član 9.

Konačan iznos podsticajnih sredstava korisnici sredstava ostvaruju po dostavljanju zapisnika inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede o zdravstvenom stanju i vegetativnom porastu zasada, kao i o primenjenim merama nege, održavanja i zaštite zasada u skladu sa ugovorom iz člana 8. ove uredbe.

Inspektor nadležan za poslove poljoprivrede dužan je da zapisnik iz stava 1. ovog člana sačini najkasnije do 30. septembra 2005. godine.

Član 10.

Novčanom kaznom od 200.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik sredstava ako pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ostvari na osnovu netačnih podataka.

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana preduzetnik- korisnik sredstava.

Novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik sredstava.

Član 11.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu, 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Područje naše zemlje ima sve uslove za veoma uspešno razvijanje vinogradarstva. Pored povoljnih klimatskih faktora (temperature, padavine, strujanja vazduha), edafskih činilaca (hemijskog sastava zemljišta, vodnog vazdušnog i toplotnog režima zemljišta) i ostalih ekoloških faktora (položaj, reljef, nadmorska visina), naša zemlja je tradicionalni proizvođač kvalitetne vinove loze.

Proces unapređenja vinogradarstva nastaviće se obezbeđivanje podsticajnih sredstava za podizanje novih zasada vinove loze u 2005. godini iz razloga što vinogradarstvo može postati jedan od najznačajnijih činilaca ekonomskog rasta i izvoza.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podzanje zasada vinove loze u 2005. godini.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju pravna i fizička lica i preduzetnici upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji podižu zasade vinove loze na površini od 0,5 do 50 hektara, sa minimalnom gustinom sadnje od 3.000 loznih kalemova po hektaru.

Visina podsticajnih sredstava iznosi 50 dinara po loznom kalemu standardne kategorije odnosno 100 dinara po sertifikovanom loznom kalemu.

Korisinici sredstava imaju pravo na korišćenje avansa u iznosu od 1/2 od ukupno utvrđenog iznosa sredstava.

Zahtev za korišćenje avansa podnosi se područnoj jedinici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nadležnoj prema sedištu odnosno prebivalištu korisnika sredstava do 30. aprila 2005. godine.

Isplata podsticajnih sredstava vrši se na namenski račun korisnika sredstava.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije, razdeo 10. funkcija 420. ekonomska klasifikacija 451-subvenicije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – subvencije proizvodnje, izvoza i inputa za poljoprivredu – predviđeno ukupno 7.286.145.000 dinara, od čega za podsticanje podizanja novih zasada voća i vonove loze 391.000.000 dinara, od čega za podizanje novih zasada vinove loze 70.000.000 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

(prezime i ime / naziv preduzeća) (BPG-broj poljoprivrednog gazdinstva) (okrug) JMBG-jedinstveni matični broj građana (mesto, ulica i broj) (mesto rada-naziv preduzeća) (kontakt telefon) ( zanimanje i zvanje)

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

BEOGRAD

Nemanjina 22-26

ZAHTEV ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA

ZA PODIZANjE ZASADA VINOVE LOZE U 2005. GODINI

Opšti podaci o novom zasadu:

Zasad podignut: na proleće- jesen 2005. godine (nepotrebno precrtati), u mestu ______________, katastarska opština _________________, potes _______________, katastarska parcela broj ______, na površini od _____ ha.

Tehnološki podaci o novom zasadu:

Zasad vinove loze je podignut sa ________ (broj) loznih kalemova, na površini od ______ ha sa sortama: ___________________________________________________ (pored sorte staviti broj loznih kalemova), na podlozi _________________, međurednog razmaka ____ metara i razmaka u redu ____ metara.

Podaci o dosadašnjoj proizvodnji:

Posedujem zasad vinove loze na površini od _____ ha, sa _______ (broj) čokota, starosti _____ godine, sa sledećim sortimentom: _____________________________________________ .

Finansijski podaci

Broj namenskog računa podnosioca zahteva na koji se uplaćuju podsticajna sredstva je:____________________________________, kod ____________________________ (naziv banke), sa žiro računom banke________________________ i PIB brojem _____________ .

_______________________ (mesto i datum) (potpis podnosioca zahteva)

Ostavite komentar