Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje zasada vinove loze u 2004. godini

Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE ZASADA VINOVE LOZE U 2004. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje zasada vinove loze u 2004. godini.

Član 2.

Sopstvenici zemljišta (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji podižu zasade vinove loze u 2004. godini i to: bele sorte (Burgundac beli, Burgundac sivi, Rizling italijanski, Rizling rajnski, Sovinjon, Šardone, Bela tamnjanika, Muskat otonel, Semijon, Kevidinka i Neoplanta) i crne sorte (Burgundac crni, Frankovka, Game crni, Kaberne sovinjon, Merlo, Župski bojadiser i Crna tamnjanika) imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u iznosu od 150.000 dinara po hektaru.

Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici sredstava ostvaruju ako zasade crne sorte u sledećim vinogradarskim rejonima: Timočki, Nišavsko-južnomoravski, Zapadno-moravski i Šumadijsko-velikomoravski, a na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine sorte Frankovka, Crni burgundac, Game crni, Kaberne sovinjon, Kaberne frank i Merlo, a bele sorte u svim vinogradarskim rejonima, na površini većoj od 0,30 ha sa najmanje 3.333 loznih kalemova po hektaru u špalirskom gajenju sa naslonom.

Član 3.

Korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje dela podsticajnih sredstava u vidu avansa, ako je primljeno najmanje 90% zasađenih loznih kalemova.

Visina avansa iznosi 100.000 dinara po hektaru.

Član 4.

Zahtev za korišćenje avansa iz člana 3. ove uredbe korisnik sredstava podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 15. jula 2004. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana korisnik sredstava podnosi:

1) dokaz o vlasništvu obradivog poljoprivrednog zemljišta;

2) dokaz o nabavci sadnog materijala od registrovanog proizvođača, original računa, deklaracije i uverenja o zdravstvenom stanju;

3) zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije i područne poljoprivredne službe koji mora da sadrži: dokaz da je zasad vinove loze podignut na odgovarajućem zemljištu, da je zasađen i primljen minimalni broj loznih kalemova odgovarajuće sorte vinove loze na površini u skladu sa članom 2. stav 2. i članom 3. stav 1. ove uredbe.

Ministarstvo isplaćuje avans po prijemu propisane dokumentacije.

Član 5.

Konačan iznos podsticajnih sredstava korisnici sredstava ostvaruju po dostavljenom izveštaju republičke poljoprivredne inspekcije i područne poljoprivredne službe.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana dostavljaju se najkasnije do 15. oktobra 2004. godine.

Isplata podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu izveštaja o opštem stanju zasada i primenjenim agrotehničkim merama u skladu sa članom 2. stav 2. i članom 3. stav 1. ove uredbe.

Član 6.

Korisnik sredstava koji ostvari pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje zasada vinove loze u 2004. godini, zaključiće sa Ministarstvom ugovor o obavezi sprovođenja mera nege i održavanja zasada do stupanja u period plodonošenja.

Član 7.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – korisnik sredstava, ako ostvari pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, a ne ispunjava uslove iz čl. 2. i 3. ove uredbe.

Član 8.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja Ministarstvo.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu, 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

4427004.116/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 90. Ustava Republike Srbije a u vezi sa čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Površine pod vinogradima zadnjih godina se smanjuju, što je posledica velikih troškova u održavanju postojećih zasada i ulaganja u podizanje novih zasada. Neophodno je obezbediti da se podsticajnim sredstvima pokrije deo troškova za podizanje vinograda, kao osnove povećanja proizvodnje kvalitetnih i visokokvalitetnih vina.

Vinogradarstvo u Republici Srbiji je u teškom položaju, zbog zastarelosti i proređenosti zasada te je pitanje obezbeđenja investicija i podizanje novih zasada od ključnog značaja za oživljavanje ove privredne grane. Da bi za desetak godina povratili površine pod vinovom lozom, koje smo nekad imali i koje bi nas kandidovale za ozbiljnijeg izvoznika vina potrebno je podizati bar 2.000 do 3.000 ha godišnje. Međutim, vinogradari sopstvenih sredstava nemaju dovoljno, a bankarski krediti su još uvek skupi.

Nosioci ove proizvodnje kod nas su individualni proizvođači jer 85% površina je u njihovom vlasništvu.

U cilju podsticanja povećanja površina pod vinogradima predlaže se uvođenje podsticajnih sredstava za svaki hektar zasađenih novih vinograda u 2004. godini i to za bele sorte (Burgundac beli, Rizling italijanski, Rizling rajnski, Sovinjon, i Šardone) i crne sorte (Burgundac crni, Frankovka, Game crni, Kaberne sovinjon i Merlo).

Podsticaće se proizvodnja na posedima zemljoradnika, a pravo na podsticajna sredstva imaju zemljoradnici koji u 2004. godini podižu nove zasade, na najmanjoj površini od 0,30 hektara, odnosno 3.333 loznih kalemova.

Visina podsticaja iznosi 150.000 dinara po hektaru i ista će se isplatiti avansno u iznosu od 100.000 dinara, a ostatak sredstava po završenom vegetacionom periodu i izvršenom pregledu zasada od strane republičke poljoprivredne inspekcije i područnih poljoprivrednih službi.

III POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupno potrebna podsticajna sredstva za podizanje zasada vinove loze u 2004. godini iznose 15.000.000,00 dinara.

Ova sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/2004), član 7. razdeo 17, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – mere unapređenja produktivnosti gazdinstava, predviđeno je ukupno 660.800.000,00 dinara, od toga za podsticajna sredstva za podizanje novih zasada vinove loze u 2004. godini predviđeno je 15.000.000,00 dinara.

IV STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

4427004.116/2

Ostavite komentar