Uredba o visini naknada za usluge koje Agencija za privredne registre pruža po osnovu članstva u Evropskom privrednom registru

Na osnovu člana 77. stav 3. Zakona o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04 i 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE PRUŽA PO OSNOVU ČLANSTVA U EVROPSKOM PRIVREDNOM REGISTRU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknada za standardne i nestandardne usluge koje Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) pruža kao član Evropskog privrednog registra (u daljem tekstu: EBR) drugim članovima EBR, u skladu sa Sporazumom o razmeni podataka koji je potpisan 5. juna 2007. godine.

Pružanje usluga iz ove uredbe obavlja se putem elektronske EBR mreže, zasnovane na Internetu, u formi EBR izveštaja.

Član 2.

Standardne usluge iz člana 1. stav 1. ove uredbe su:

pretraga privrednih subjekata, osim preduzetnika, registrovanih u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija (u daljem tekstu: usluga pretrage);

izdavanje registrovanih podataka o privrednim subjektima iz tačke 1. ovog člana u formi EBR izveštaja.

Vrste EBR izveštaja iz stava 1. tačka 2) ovog člana su:

1) izveštaj o privrednom subjektu;

2) izveštaj o vlasnicima privrednog subjekta.

Član 3.

Nestandarde usluge iz člana 1. stav 1. ove uredbe su izdavanje izveštaja o:

skeniranom godišnjem finansijskom izveštaju privrednog subjekta;

skeniranom bilansu stanja iz godišnjeg finansijskog izveštaja privrednog subjekta;

skeniranom bilansu uspeha iz godišnjeg finansijskog izveštaja privrednog subjekta;

registrovanim podacima iz godišnjeg finansijskog izveštaja privrednog subjekta.

Član 4.

Pretraga privrednog subjekta iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe obavlja se po nazivu ili delu naziva privrednog subjekta i obuhvata sledeće podatke o privrednom subjektu: matični broj; naziv; pravnu formu; podatak o statusu privrednog subjekta; registarski organ; mesto sedišta i poštanski broj mesta sedišta; vrstu izveštaja o privrednom subjektu koji Agencija pruža članovima EBR.

Izveštaj o privrednom subjektu iz člana 2. stav 2. tačka 1) ove uredbe sadrži sledeće podatake o privrednom subjektu: naziv; matični broj; podatak o tome da li je aktivan ili ne; pravnu formu; datum prve registracije; registracioni organ prve registracije; registarski broj; datum osnivanja; poreski identifikacioni broj; vrednost upisanog kapitala; vrednost uplaćenog novčanog i unetog nenovčanog kapitala; adresu sedišta; pretežnu delatnost.

Izveštaj o vlasnicima privrednog subjekta iz člana 2. stav 2. tačka 2) ove uredbe sadrži sledeće podatake o privrednom subjektu: naziv; matični broj; pravnu formu; adresu sedišta privrednog subjekta; spisak svih vlasnika privrednog subjekta (ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv pravnog lica, karakter vlasnika privrednog subjekta s obzirom na pravnu formu privrednog subjekta i matični broj ili broj pasoša i zemlju izdavanja za vlasnike fizička lica, odnosno registarski broj i zemlju sedišta za vlasnike pravna lica).

Izveštaj o skeniranom godišnjem finansijskom izveštaju privrednog subjekta iz člana 3. tačka 1) ove uredbe obuhvata sledeće podatke o privrednom subjektu: naziv; matični broj; pravnu formu; adresu sedišta; skenirani godišnji finansijski izveštaj za godinu za koju je skeniranje finansijskog izveštaja izvršeno.

Izveštaj o skeniranom bilansu stanja iz finansijskog izveštaja privrednog subjekta iz člana 3. tačka 2) ove uredbe obuhvata sledeće podatke o privrednom subjektu: naziv; matični broj; pravnu formu; adresu sedišta; skenirani bilans stanja godišnjeg finansijskog izveštaja za godinu za koju je skeniranje finansijskog izveštaja izvršeno.

Izveštaj o skeniranom bilansu uspeha iz finansijskog izveštaja privrednog subjekta iz člana 3. tačka 3) ove uredbe obuhvata sledeće podatke o privrednom subjektu: naziv; matični broj; pravnu formu; adresu sedišta; skenirani bilans uspeha godišnjeg finansijskog izveštaja za godinu za koju je skeniranje finansijskog izveštaja izvršeno.

Izveštaj o registrovanim podacima iz godišnjeg finansijskog izveštaja privrednog subjekta iz člana 3. tačka 4) ove uredbe sadrži sledeće podatke o privrednom subjektu: naziv; matični broj; pravnu formu; adresu sedišta; godinu na koju se odnosi finansijski izveštaj; potraživanja; ukupnu aktivu; kapital; dugoročne kredite; kratkoročne finansijske obaveze; obaveze iz poslovanja; poslovni prihod; poslovni rashod; poslovni dobitak, odnosno poslovni gubitak; neto dobitak, odnosno neto gubitak; broj zaposlenih; druge podatke iz godišnjeg finansijskog izveštaja.

Član 5.

Visina naknade za usluge iz čl. 2. i 3. ove uredbe iznosi:

1) za izveštaj o privrednom subjektu iz člana 2. stav 2. tačka 1) ove uredbe – 2,00 evra;

2) za izveštaj o vlasnicima privrednog subjekta iz člana 2. stav 2. tačka 2) ove uredbe – 3,00 evra;

3) za izveštaj o skeniranom godišnjem finansijskom izveštaju privrednog subjekta iz člana 3. tačka 1) ove uredbe – 5,00 evra po finansijskom izveštaju za jedan privredni subjekt;

4) za izveštaj o skeniranom bilansu stanja iz godišnjeg finansijskog izveštaja privrednog subjekta iz člana 3. tačka 2) ove uredbe – 2,00 evra po bilansu stanja za jednog privrednog subjekta;

5) za izveštaj o skeniranom bilansu uspeha iz godišnjeg finansijskog izveštaja privrednog subjekta iz člana 3. tačka 3) ove uredbe – 2,00 evra po bilansu uspeha za jednog privrednog subjekta;

6) za izveštaj o registrovanim podacima iz godišnjeg finansijskog izveštaja privrednog subjekta iz člana 3. tačka 4) ove uredbe – 3,00 evra po izveštaju za jednog privrednog subjekta.

Pretraga privrednog subjekta iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe se ne naplaćuje.

Član 6.

Član EBR podnosi Agenciji zahtev za pružanje usluga propisanih ovom uredbom, a Agencija ispostavlja članu EBR jednom mesečno obračun naknada za pružene usluge u skladu sa članom 5. ove uredbe kao osnov za naplatu.

Član EBR naknadu za pružene usluge uplaćuje na devizni račun Agencije otvoren za te namene kod Narodne banke Srbije.

Dinarska protivvrednost naknada naplaćenih u evrima iz stava 2. ovog člana prenosi se na podračun sopstvenih prihoda Agencije, otvoren kod Ministarstva finansija – Uprava za trezor.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar