Uredbu o visini naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja

Na osnovu člana 140. stav 4. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05, 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANJE I PRODUŽAVANJE UVERENJA

O ZDRAVSTVENOM STANJU ŽIVOTINJA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja.

Član 2.

Visina naknade iz člana 1. ove uredbe iznosi za:

1) konja, goveče, bivola, mazgu i mulu, po životinji 188,00 dinara 2) ždrebe, tele, bivolče i magarca, po životinji 134,00 dinara 3) svinju, preko 30 kg težine, po životinji 78,00 dinara 4) prase i nazime do 30 kg težine, po životinji 22,00 dinara 5) ovcu i kozu, po životinji 78,00 dinara 6) jagnje i jare, po životinji 62,00 dinara 7) pernatu živinu:- do 30 komada, po komadu- od 31 do 100 komada, po komadu- od 101 do 1000 komada, po komadu- preko 1000 komada, po komadu- jednodnevnu živinu, po komadu 4,00 dinara1,60 dinara1,00 dinara0,80 dinara0,30 dinara 8) kunića za priplod, po životinji 12,00 dinara 9) kunića za klanje, po životinji 10,00 dinara 10) krupnu divljač, po životinji 188,00 dinara 11) sitnu divljač, po životinji 78,00 dinara 12) pernatu divljač, do 10 dana starosti, po komadu 10,00 dinara 13) ostalu pernatu divljač, po komadu 12,00 dinara 14) ribe iz uzgajališta i puževe, po kg težine 1,80 dinara 15) psa, po životinji 134,00 dinara 16) mačku, po životinji 134,00 dinara 17) pčelinju zajednicu, po zajednici 64,00 dinara

Član 3.

Sredstva na ime naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja uplaćuju se na uplatni račun budžeta Republike Srbije broj 840-742222843-64.

Član 4.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o visini naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja („Službeni glasnik RS”, broj 43/10).

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

05 Broj:

U Beogradu, decembra 2013. godine

V L A D A

4827013.0127.77/1

Ostavite komentar