Uredba o izmeni Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje voćarske i vinogradarske proizvodnje za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENjE VOĆARSKE I VINOGRADARSKE PROIZVODNjE

ZA 2008. GODINU

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje voćarske i vinogradarske proizvodnje za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 23/08), u članu 8. stav 2. reči: „800.000 dinara” zamenjuju se rečima: „80.000 dinara”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.064.doc/32

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i članu 17. stav 1. i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07).

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o Vladi propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Imajući u vidu navedenu odredbu Zakona o Vladi – Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove, tj. poslove koji su neophodni i koje bi vršila svaka vlada, nezavisno od programa i političkih načela – poslove koji zbog prirode savremenog društva i države moraju da se vrše kontinuirano.

S tim u vezi, smatramo da su se stekli propisani uslovi za donošenje ove uredbe, obzirom da je uredba u funkciji realizacije planiranih budžetskih sredstava za državne podsticaje u poljoprivredi, na osnovu Programa raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2008. godinu, odnosno izostanak blagovremene realizacije ovih sredstava izazvao bi drastične poremećaje u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i nenadoknadivu štetu poljoprivrednim proizvođačima, te sledstveno tome izazvao ekonomske poremećaje većih razmera, obzirom na mesto i značaj ove privredne grane, i na taj način ugrozilo vitalne državne interese. Specifičnost poljoprivredne proizvodnje u odnosu na druge privredne delatnosti jeste neophodnost ostvarivanja kontinuiteta proizvodnog ciklusa, kao i sezonski karakter pojedinih faza proizvodnje.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Posle objavljivanja teksta Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje voćarske i vinogradarske proizvodnje za 2008. godinu ustanovljeno je da je u članu 8. stav 2. Uredbe došlo do greške, tako što je umesto iznosa od 80.000 dinara naznačen iznos od 800.000 dinara, pa je iz tog razloga potrebno doneti izmenu Uredbe.

III. SADRŽINA UREDBE

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje voćarske i vinogradarske proizvodnje za 2008. godinu u članu 8. stav 2. reči: „800.000 dinara”, zamenjuju rečima: „80.000 dinara”.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, u članu 5. razdeo 14, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su sredstva u iznosu od 15.220.000.000 dinara, od čega je za podršku unapređenju voćarstva i vinogradarstva (matičnjaci, revitalizacija, eradikacija) predviđeno 150.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427008.064.doc/33

PREGLED ODREDBE

UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENjE VOĆARSKE I VINOGRADARSKE PROIZVODNjE

ZA 2008. GODINU ČIJA SE IZMENA VRŠI

Član 8.

Korisnici sredstava iz člana 3. ove uredbe ostvaruju podsticajna sredstva za projekat eradikacije proizvodnih zasada voća po osnovu broja iskrčenih stabala, i to u iznosu od 200 dinara po stablu za voćne zasade jabuke, kruške, dunje, šljive, breskve i kajsije.

Korisnici sredstava iz člana 3. ove uredbe ostvaruju podsticajna sredstva za projekat eradikacije proizvodnih zasada vinove loze u iznosu od 800.000 dinara po hektaru zasada vinove loze, čija gustina sadnje ne može biti manja od 3.000 loznih kalemova po hektaru.

KORISNICI SREDSTAVA IZ ČLANA 3. OVE UREDBE OSTVARUJU PODSTICAJNA SREDSTVA ZA PROJEKAT ERADIKACIJE PROIZVODNIH ZASADA VINOVE LOZE U IZNOSU OD 80.000 DINARA PO HEKTARU ZASADA VINOVE LOZE, ČIJA GUSTINA SADNjE NE MOŽE BITI MANjA OD 3.000 LOZNIH KALEMOVA PO HEKTARU.

4427008.064.doc/3

Ostavite komentar