Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje voćarske i vinogradarske proizvodnje za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UNAPREĐENjE VOĆARSKE I VINOGRADARSKE PROIZVODNjE

ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje novih matičnih zasada voća, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: projekat podizanja matičnog zasada) i za eradikaciju zaraženih matičnih i proizvodnih zasada voća i vinove loze (u daljem tekstu: projekat eradikacije) za 2008. godinu.

Podizanjem matičnih zasada u smislu ove uredbe smatra se podizanje zasada sa sadnicama osnovne (Basic) kategorije, koje su dobijene iz uspostavljene sertifikacione šeme od predosnovnog (Pre-basic) sadnog materijala.

Eradikacijom u smislu ove uredbe smatra se mehaničko krčenje i uklanjanje zaraženih i zapuštenih matičnih i proizvodnih zasada pojedinih koštičavih voćnih vrsta koji su mogući izvor zaraze virusa šarke šljive – Plum pox virus za okolne voćnjake, zaraženih i zapuštenih matičnih i proizvodnih zasada pojedinih jabučastih voćnih vrsta koji su mogući izvor zaraze bakteriozne plemenjače – Erwinia amylovora za okolne voćnjake, kao i zaraženih i zapuštenih matičnih i proizvodnih zasada vinove loze koji su mogući izvor zaraze zlatastog žutila vinove loze – Flavescence doreé za okolne vinograde.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za projekat podizanja matičnog zasada imaju proizvođači sadnog materijala koji su upisani u Registar proizvođača sadnog materijala u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja („Službeni glasnik RS”, broj 18/05) i u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08 – u daljem tekstu: Uredba), ako su podigli matične zasade u jesen 2007. godine, odnosno ako podižu matične zasade u proleće 2008. godine.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za projekat eradikacije imaju:

1) zemljoradničke zadruge;

2) udruženja građana;

3) naučnoistraživačke organizacije;

4) privredna društva i preduzetnici.

Lice iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom i ako se članovi ovog lica bave voćarskom, odnosno vinogradarskom proizvodnjom.

Lice iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju za teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije („Službeni list SFRJ”, broj 42/90 i „Službeni list SRJ”, br. 24/94 – dr. zakon, 28/96 – dr. zakon i 73/00 – dr. zakon) i Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana („Službeni glasnik SRS”, br. 24/82, 39/83 – ispravka, 17/84, 50/84, 45/85 – dr. zakon i 12/89 – dr. zakon i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i ako se članovi ovog lica bave voćarskom, odnosno vinogradarskom proizvodnjom.

Lice iz stava 1. tačka 3) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka) i Zakonom o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05) i ako obavlja naučnoistraživački rad u oblasti voćarske, odnosno vinogradarske proizvodnje.

Lice iz stava 1. tačka 4) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom i ako je registrovano kod Agencije za privredne registre za obavljanje voćarske, odnosno vinogradarske proizvodnje.

Član 4.

Korisnici sredstava iz člana 2. ove uredbe ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za projekat podizanja matičnog zasada ako podižu matične zasade na površini od 0,1 do 2 hektara po voćnoj vrsti, vinovoj lozi, odnosno hmelju, i to:

Red.br. Biljna kultura(voćna vrsta, vinova loza, hmelj) Podsticajna sredstva po sadnici za sortimenski matični zasad (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici za matični zasad podloga (din/kom) 1. Jabuka 800 120 2. Kruška 1.200 120 3. Dunja 1.000 120 4. Šljiva 800 120 5. Breskva/Nektarina 700 120 6. Kajsija 1.000 120 7. Trešnja 1.000 120 8. Višnja 700 120 9. Orah 1.600 120 10. Leska 1.300 120 11. Badem 1.000 120 12. Vinova loza 1.000 60 13. Hmelj 1.000 60 14. Ostale vrste (drvenaste) 600 120 15. Malina 25 – 16. Kupina 100 – 17. Jagoda 50 – 18. Borovnica 400 – 19. Ribizla/Ogrozd 150 50 20. Ostale voćne vrste (jagodaste) 100 50

Član 5.

Korisnici sredstava iz člana 2. ove uredbe imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su matični zasad podigli u skladu sa propisima i ako je primljeno najmanje 90% zasađenih sadnica koje su zdravstveno i sortno ispravne.

Član 6.

Korisnici sredstava koji ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iz člana 5. ove uredbe imaju pravo na dodatnih 20% od vrednosti po sadnici iz člana 4. ove uredbe za zaštićene sorte, odnosno klonove, odnosno podloge.

Član 7.

Korisnici sredstava iz člana 3. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ove uredbe ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za projekat eradikacije ako vrše eradikaciju zasada na površini od 1 do 50 hektara ukupno.

Korisnici sredstava iz člana 3. stav 1. tačka 4) ove uredbe ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za projekat eradikacije ako vrše eradikaciju zasada na površini od 1 do 30 hektara ukupno.

Član 8.

Korisnici sredstava iz člana 3. ove uredbe ostvaruju podsticajna sredstava za projekat eradikacije proizvodnih zasada voća po osnovu broja iskrčenih stabala, i to u iznosu od 200 dinara po stablu za voćne zasade jabuke, kruške, dunje, šljive, breskve i kajsije.

Korisnici sredstava iz člana 3. ove uredbe ostvaruju podsticajna sredstva za projekat eradikacije proizvodnih zasada vinove loze u iznosu od 800.000 dinara po hektaru zasada vinove loze, čija gustina sadnje ne može biti manja od 3.000 loznih kalemova po hektaru.

Član 9.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministar) za svaku vrstu, odnosno namenu projekta.

Komisija iz stava 2. ovog člana na osnovu uvida u stanje na terenu ocenjuje ispunjenost uslova iz konkursa i daje Ministru predlog za raspodelu podsticajnih sredstava.

Član 10.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava za projekte podizanja matičnog zasada i projekte eradikacije uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Na osnovu ugovora iz stava 1. ovog člana Ministarstvo vrši isplatu podsticajnih sredstava na namenski račun korisnika sredstava.

Član 11.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.064.doc/1

Ostavite komentar