Uredba o izmeni uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆA

ZA 2008. GODINU

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 23/08), u članu 11. reči: „31. jula 2008. godine” zamenjuju se rečima: „15. oktobra 2008 godine”, a reči: „31. avgusta 2008. godine” zamenjuju se rečima: „20. oktobra 2008. godine”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ostavite komentar